Lista documentelor publice produse/gestionate de Primăria comunei Sarmizegetusa

Lista cuprinzând informaţiile de interes public: – hotărârile adoptate de Consiliul local al comunei Sarmizegetusa; – organigrama Primăriei comunei Sarmizegetusa; – regulamentul de organizare şi funcţionare al comunei Sarmizegetusa; – anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei comunei Sarmizegetusa; – anunţuri de licitaţii; – lista certificatelor de urbanism; – lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare; – sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil; – programele şi strategiile proprii; Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: – hotărâri adoptate de Consiliului local al comunei Sarmizegetusa; – dispoziţii emise de Primarul comunei Sarmizegetusa; – autorizaţii taxi; – autorizatii de funcţionare; – adeverinţe; – acorduri; – avize; – autorizaţii de demolare; – autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială; – certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară; – certificat de producător agricol – certificat fiscal – contracte de închiriere – contracte de concesiune – contracte privind achiziţiile publice – documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice – documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor – clădiri şi terenuri – aflate în proprietatea comunei Sarmizegetusa – documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul comunei Sarmizegetusa – documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice – rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale Consiliului local – documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare – regulamentul local de urbanism – autorizatii de construire – certificate de urbanism – procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor – avize privind racordurile la reţelele edilitare – procese […]

Continuă să citești