HOTĂRÂREA NR. 10/2021 privind regimul deșeurilor, modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 10/2021 pentru aprobarea punerii în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018 Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021 Avand in vedere : – referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa prin care se propune pentru aprobarea punerii în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, inregistrat in registrul special la nr. 19/26.01.2021; – avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa nr.12/27.01.2021; – adresaAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara nr. 345/05.02.2020, anexele la aceasta constând în Raportul de specialitate al asociaţiei nr. 343/05.02.2020, raportul nr. 303/28.01.2020 al comisiei constituită în cadrul asociaţiei pentru stabilirea noilor tarife diferențiate de colectare și transport a deșeurilor municipale […]

Continuă să citești

HOTARAREA NR. 9/2021 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa pe anul 2020

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 9/2021 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa pe anul 2020 Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021 Examinând referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa nr.18/21.01.2021, prin care se propune necesitatea nominalizării consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa, pe anul 2020, în scopul îndeplinirii atribuţiilor evaluatorului, prevăzute de lege şi a respectării prevederilor legale în materie raportul nr.17/21.01.2021. Vazand avizul favorabil al comisiei Consiliului Local Sarmizegetusa nr.9/26.01.2021; În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. (e), alin. (6), art. 15 alin. (1) lit.b), art. 16 şi art. 22 din anexa 6 la O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 485 alin. (3), alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTARASTE: Art. 1 Se nominalizează consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa, pe anul 2020, după cum urmează: 1.HIBAIS IULIAN GABRIEL 2.BRAILA ADRIAN MIRCEA Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Sarmizegetusa şi comisia de evaluare, ce […]

Continuă să citești

HOTARAREA NR. 5 / 2021 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020

HOTARAREA NR. 5 / 2021 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021 Analizand referatul de aprobare Nr. 119/7/15.01.2021 a Primarului Comunei Sarmizegetusa la proiectul de hotarare nr.5/2021 ,contul de executie, referatul compartimentului de resort nr.13/20.01.2021 si avizul comisiei consiliului local Sarmizegetusa nr.4/26.01.2021 ; In temeiul art.49 alin12,art.58,art.71 alin.4,art.73 alin.3 din Legea 273 /2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;art1 alin 2 si art.28 alin 9 din Legea 81/1991 Legea Contabilitatii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; In baza art. 129, art. 133, art.136 si art.137 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; HOTARASTE : Art . 1 Se aproba executia bugetara pe trim. IV al anului 2020 conform anexei la prezenta hotarare; Art.2. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 3 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,Compartimentului contabilitate , primarului comunei Sarmizegetusa si se afiseaza la avizierul primariei pentru aducere la cunostinta publica. Presedinte de sedinta Contrasemneaza P . Braila Adrian Mircea Secretar General Bugariu Simona Nicoleta CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – 5 voturi. Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.01.2021. Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi: ____.Voturi : ____pentru,____ impotrivă, ____abţineri

Continuă să citești

HOTARAREA NR. 4/ 27.01.2021 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 4/ 27.01.2021 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021 Vazand: – referatul de aprobare nr.117/6/15.01.2021 prin care solicită aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020, la proiectul de hotarare nr. 4/2021 raportul de specialitate nr.12/20.01.2021 intocmit de catre Compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa , avizul comisiilor consiliului local Sarmizegetusa nr.6/26.01.2021 si nr.11/26.01.2021; În conformitate cu: – prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; – prevederile art. 29 alin.1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; În temeiul art.129 alin. 2, lit. d) , alin.7 , lit.b), art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019- Codul administrative. HOTARASTE: Art. 1 – Se aproba Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, Art. 3.- […]

Continuă să citești

HOTARAREA NR. 3/2021 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 3/2021 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 si stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021 In temeiul art.160 si art.161 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ; Avand in vedere referatul de aprobare inregistrata sub nr. 115/5/15.01.2021 prin care se propuneanaliza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati, in scopul respectarii legislatiei in materie si a imbunatatirii activitatii, raportul compartimentului de resort nr.11/20.01.2021 la Ph.nr.3/2021 ; Avand avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa nr.5/26.01.2021. Avand in vedere prevederile art.1, alin. (1), alin. (2),, lit. a), art. 3-4 si art. 6 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 si Ordinul ministrului agriculturii nr.25/2020 pentru aprobareaNormelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; In temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7, lit. s, art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019- Coduladministrativ; HOTARASTE : Art.1.Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Sarmizegetusa pentru trimestrul IV al anului 2020, conform celor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare. Art.2.(1)Se aproba programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere […]

Continuă să citești