HOTARAREA NR. 1 din 08.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 1 din 08.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa , judetul Hunedoara; Intrunit in sedinta extraordinara din data de 08.01.2021 Analizand referatul de aprobare nr. 47/1/07.01.2021 a prin care se propune aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunilor de functionare si de dezvoltare pe anul 2020 si referatul compartimentului contabilitate nr.46/2/07.01.2021. In conformitate cu Ordinul nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020; Cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit a,alin. 14, art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; HOTARASTE: Art.1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, sursa A, a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 95.306,01 lei, pentru anul 2020. Art.2. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul legal la Tribunalul Hunedoara conform prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarul comunei catre: Instituţia Prefectului judeţul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului buget, finante, contabilitate si se afiseaza pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro si la sediul primariei. Presedinte de sedinta Contrasemneaza Braila Adrian Mircea Secretar General Bugariu Simona Nicoleta   CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi. […]

Continuă să citești