HOTARAREA NR. 4/ 27.01.2021 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 4/ 27.01.2021 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021 Vazand: – referatul de aprobare nr.117/6/15.01.2021 prin care solicită aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020, la proiectul de hotarare nr. 4/2021 raportul de specialitate nr.12/20.01.2021 intocmit de catre Compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa , avizul comisiilor consiliului local Sarmizegetusa nr.6/26.01.2021 si nr.11/26.01.2021; În conformitate cu: – prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; – prevederile art. 29 alin.1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; În temeiul art.129 alin. 2, lit. d) , alin.7 , lit.b), art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019- Codul administrative. HOTARASTE: Art. 1 – Se aproba Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, Art. 3.- […]

Continuă să citești