Lista documentelor publice produse/gestionate de Primăria comunei Sarmizegetusa

Lista cuprinzând informaţiile de interes public: – hotărârile adoptate de Consiliul local al comunei Sarmizegetusa; – organigrama Primăriei comunei Sarmizegetusa; – regulamentul de organizare şi funcţionare al comunei Sarmizegetusa; – anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei comunei Sarmizegetusa; – anunţuri de licitaţii; – lista certificatelor de urbanism; – lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare; – sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil; – programele şi strategiile proprii; Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: – hotărâri adoptate de Consiliului local al comunei Sarmizegetusa; – dispoziţii emise de Primarul comunei Sarmizegetusa; – autorizaţii taxi; – autorizatii de funcţionare; – adeverinţe; – acorduri; – avize; – autorizaţii de demolare; – autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială; – certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară; – certificat de producător agricol – certificat fiscal – contracte de închiriere – contracte de concesiune – contracte privind achiziţiile publice – documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice – documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor – clădiri şi terenuri – aflate în proprietatea comunei Sarmizegetusa – documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul comunei Sarmizegetusa – documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice – rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale Consiliului local – documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare – regulamentul local de urbanism – autorizatii de construire – certificate de urbanism – procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor – avize privind racordurile la reţelele edilitare – procese […]

Continuă să citești

HOTĂRÂREA NR. 10/2021 privind regimul deșeurilor, modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 10/2021 pentru aprobarea punerii în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018 Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021 Avand in vedere : – referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa prin care se propune pentru aprobarea punerii în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, inregistrat in registrul special la nr. 19/26.01.2021; – avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa nr.12/27.01.2021; – adresaAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara nr. 345/05.02.2020, anexele la aceasta constând în Raportul de specialitate al asociaţiei nr. 343/05.02.2020, raportul nr. 303/28.01.2020 al comisiei constituită în cadrul asociaţiei pentru stabilirea noilor tarife diferențiate de colectare și transport a deșeurilor municipale […]

Continuă să citești

HOTARAREA NR. 9/2021 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa pe anul 2020

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 9/2021 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa pe anul 2020 Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021 Examinând referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa nr.18/21.01.2021, prin care se propune necesitatea nominalizării consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa, pe anul 2020, în scopul îndeplinirii atribuţiilor evaluatorului, prevăzute de lege şi a respectării prevederilor legale în materie raportul nr.17/21.01.2021. Vazand avizul favorabil al comisiei Consiliului Local Sarmizegetusa nr.9/26.01.2021; În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. (e), alin. (6), art. 15 alin. (1) lit.b), art. 16 şi art. 22 din anexa 6 la O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 485 alin. (3), alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTARASTE: Art. 1 Se nominalizează consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa, pe anul 2020, după cum urmează: 1.HIBAIS IULIAN GABRIEL 2.BRAILA ADRIAN MIRCEA Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Sarmizegetusa şi comisia de evaluare, ce […]

Continuă să citești