HOTARAREA NR. 5 / 2021 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020

HOTARAREA NR. 5 / 2021 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021 Analizand referatul de aprobare Nr. 119/7/15.01.2021 a Primarului Comunei Sarmizegetusa la proiectul de hotarare nr.5/2021 ,contul de executie, referatul compartimentului de resort nr.13/20.01.2021 si avizul comisiei consiliului local Sarmizegetusa nr.4/26.01.2021 ; In temeiul art.49 alin12,art.58,art.71 alin.4,art.73 alin.3 din Legea 273 /2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;art1 alin 2 si art.28 alin 9 din Legea 81/1991 Legea Contabilitatii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; In baza art. 129, art. 133, art.136 si art.137 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; HOTARASTE : Art . 1 Se aproba executia bugetara pe trim. IV al anului 2020 conform anexei la prezenta hotarare; Art.2. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 3 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,Compartimentului contabilitate , primarului comunei Sarmizegetusa si se afiseaza la avizierul primariei pentru aducere la cunostinta publica. Presedinte de sedinta Contrasemneaza P . Braila Adrian Mircea Secretar General Bugariu Simona Nicoleta CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – 5 voturi. Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.01.2021. Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi: ____.Voturi : ____pentru,____ impotrivă, ____abţineri

Continuă să citești

HOTARAREA NR. 1 din 08.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 1 din 08.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa , judetul Hunedoara; Intrunit in sedinta extraordinara din data de 08.01.2021 Analizand referatul de aprobare nr. 47/1/07.01.2021 a prin care se propune aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunilor de functionare si de dezvoltare pe anul 2020 si referatul compartimentului contabilitate nr.46/2/07.01.2021. In conformitate cu Ordinul nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020; Cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit a,alin. 14, art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; HOTARASTE: Art.1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, sursa A, a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 95.306,01 lei, pentru anul 2020. Art.2. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul legal la Tribunalul Hunedoara conform prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarul comunei catre: Instituţia Prefectului judeţul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului buget, finante, contabilitate si se afiseaza pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro si la sediul primariei. Presedinte de sedinta Contrasemneaza Braila Adrian Mircea Secretar General Bugariu Simona Nicoleta   CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi. […]

Continuă să citești