HCL 34/2022 REGULAMENT ELIBERARE LEGITIMATIE PARCARE GRATUITA PERSOANE CU HANDICAP

ROMÂNIA                   

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL  SARMIZEGETUSA

Str.Principala,  nr.4

Tel: 0254-776.510

Fax: 0254-776.552

E-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 Web: www.comuna-sarmizegetusa.ro

 

HOTĂRÂREA NR.34 din 31.05.2022

 

privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimaţie de

parcare gratuită pentru persoanele cu handicap 

 

 

  Consiliul Local al  comunei Sarmizegetusa, Judeţul Hunedoara

 

                        Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2022

 

 

Având în vedere:

 • proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Sarmizegetusa nr.34/2022 prin care propune aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap;
 • referatul cu nr.66 / 10.05.2022 al primarului comunei si referatul nr. 67/10.05.2022 intocmit de secretarul general al comunei ;
 • anuntul nr.28/10.05.2022 privind supunerea spre consultarea publcului si dezbaterii publice a proiectului de hotarare nr.34/2022;
 • prevederile art. 65 alin. (1) – (4) din Legea nr. 448/2006, privind privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile art. 40 din H.G. nr. 268/2007, pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 223/2007 de aprobare a modelului cardului – legitimaţie pentru persoanele cu handicap;
 • prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile art.7 alin(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • avizele comisiilor de specialitate ale Consilului Local Sarmizegetusa nr.98/31.05.2022, nr.102/31.05.2022 si nr.106/31.05.2022;

 

        In conformitate cu art. 139 alin. (1), art.155 alin.1 lit.d), alin.5 lit.c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

 

Art. 2. – Se aprobă modelul cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

 

Art. 3. – Se aprobă modelul cererii pentru obtinerea cardului-legitimatiei pentru locurile gratuite de parcare, prevăzuta în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

 

Art. 4. – Costurile aferente privind tipărirea şi eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap se suportă de la bugetul local al comunei Sarmizegetusa.

 

Art. 5. – Ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul Primăriei Comunei Sarmizegetusa.

 

 

 

 

 

Art. 6. – Hotararea se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunicǎ: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Hunedoara;Primarului Comuneii Sarmizegetusa; Compartimentului Asistență Socială si Compartimentului Contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei comunei Sarmizegetusa;si se afiseaza la sediul instituţiei si pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.

 

            Sarmizegetusa, 31.05.2022

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

Consilier local                                                                        SECRETAR GENERAL

      OBREJAN PAMELA CORINA                                                   BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea simpla

Adoptata prin vot deschis.

Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: ___,

Voturi pentru: ___,

Voturi impotrivă: ___,

 Abţineri: ___.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                   

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL  SARMIZEGETUSA

Str.Principala,  nr.4

Tel: 0254-776.510

Fax: 0254-776.552

E-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 Web: www.comuna-sarmizegetusa.ro

Anexa nr. 1 la HCL  nr. 34 / 2022

 

 

 

REGULAMENT

PRIVIND ELIBERAREA CARDULUI – LEGITIMAȚIE DE PARCARE GRATUITĂ

PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

 

 

În condiţiile art. 65 alin. (1) – (4) din Legea nr. 448/2006, privind privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din H.G. nr. 268/2007, pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 223/2007 de aprobare a modelului cardului – legitimaţie pentru persoanele cu handicap, se elaborează prezentul

 

                                                          Regulament:

 

Capitolul I – Definiţii

Art. 1. – În sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel:

 1. a) Card – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap – document în format unic eliberat de către autoritatea publică locală care dă dreptul de parcare gratuită autovehiculelor care transportă persoane cu handicap;
 2. b) Persoane cu handicap: – acele persoane cărora mediul social nu e adaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și / sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protective în sprijinul integrării și incluziunii sociale.
 3. c) Reprezentant legal – părintele sau persoana anume desemnată potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile faţă de persoana cu handicap
 4. d) Loc de parcare pentru persoanele cu handicap – locuri de parcare special amenajate, rezervate şi semnalizate prin semn convenţional destinate parcării gratuite a mijloacelor de transport pentru persoanele cu handicap.

Art. 2. (1) Beneficiază de dispoziţiile prezentului regulament persoanele cu domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a Comunei Sarmizegetusa, după cum urmază:

 1. adulţii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate;
 2. reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap adulţi, menţionaţi la lit a), sau copii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a Comisiei pentru protecţia copilului.

          (2) De dispoziţiile prezentului regulament, mai beneficiază şi cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa pe raza comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.

 

Capitolul II – Modalitate de eliberare

Art. 3. De prevederile prezentului regulament beneficiază, la cerere, persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara.

Art. 4. Cardul – legitimaţie se eliberează gratuit persoanelor menţionate la art. 3 în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii (însoțită de actele doveditoare) şi este valabil pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap.

 

 

Art. 5. În vederea eliberării, persoanele îndreptăţite vor depune la Primăria comunei Sarmizegetusa o cerere insotita de  următoarele documente:

 • copie de pe certificatul de încadrare cu grad de handicap, în termen de valabilitate
 • 2 fotografii color a persoanei cu handicap dimensiuni 3X4
 • actul de identitate
 • certificatul de naştere pentru copilul cu handicap (dacă e cazul)
 • certificatul de înmatriculare a autovehiculului
 • cartea de identitate a autovehicolului
 • documente doveditoare privind reprezentantul legal al persoanei cu handicap
 • act de curatelă / hotărâre judecătorească pentru punerea sub interdicție și desemnarea reprezentantului legal (dacă e cazul)
 • cardul – legitimaţie expirat, în original, în situaţia în care solicitantul a mai deţinut un astfel de card – legitimaţie

Toate documentele solicitate se prezintă şi în original, acestea fiind restituite pe loc după confruntarea copiilor.

Art. 6. Cardul – legitimaţie se eliberează persoanei cu handicap sau reprezentantului legal al acesteia de către Primăria comunei Sarmizegetusa – prin Compartimentul de Asistență Socială în termen de 30 de zile de la depunerea cererii însoţită de actele doveditoare.

Art. 7. În cazul expirării cadrului – legitimație, toate procedurile prevăzute la art. 5 – 6 se vor relua.

Art. 8. În cazul deteriorării, furtului sau pierderii cardurilor-legitimație pentru locurile gratuite de parcare, persoanele în cauză beneficiază de eliberarea unui nou document.

Art. 9. Cardul – legitimaţie conferă posesorului dreptul de parcare gratuită numai în locurile special amenajate, rezervate şi semnalizate în acest sens prin semn grafic internaţional destinate parcării gratuite a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap, pe tot teritoriul țării. Autovehiculele care transportă o persoană cu handicap posesoare de card – legitimaţie beneficiază de parcare gratuită.

Art. 10. Cardul – legitimaţie emis în condiţiile de mai sus, se expune la loc vizibil, în interiorul autovehiculului.

Art. 11. Costurile aferente eliberării cardului – legitimație pentru locurile gratuite de parcare se suportă din bugetul local al comunei Sarmizegetusa.

Capitolul III – Formatul cardului – legitimaţie

Art. 2.(1) Cardul – legitimaţie pentru locurile de parcare are următoarele caracteristici:

 1. a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;
 2. b) culoare: albastru – deschis, excepţie făcând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care va avea un fundal de culoare albastru – închis;
 3. c) este plastifiat, excepţie făcând doar spaţiul rezervat semnăturii titularului în partea stângă

verso;

 1. d) este împărţit pe verticală în două părţi, atât pe faţă, cât şi pe verso.

(2) Partea din stânga faţă conţine:

 1. a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, având culoarea alb pe un fundal de culoare albastru – închis;
 2. b) data la care expiră cardul – legitimaţie de parcare;
 3. c) seria şi numărul cardului – legitimaţie de parcare;
 4. d) denumirea şi ştampila autorităţii emitente.

(3) Partea din dreapta faţă conţine:

 1. a) cuvintele “Card – legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap” scrise cu majuscule în limba română; după un spaţiu adecvat, cuvintele “Card – legitimatie de parcare” vor fi scrise cu caractere mici în celelalte limbi ale Uniunii Europene;
 2. b) cuvintele “Model al Comunitatii Europene” în limba română;
 3. c) ca fundal, codul distinctiv al Romaniei: RO, încercuit de inelul celor 12 stele simbolizând Uniunea Europeană.

(4) Partea din stânga verso conţine:

 1. a) numele titularului;

 

 

 1. b) prenumele titularului;
 2. c) semnătura titularului sau alt însemn autorizat;
 3. d) fotografia titularului.

(5) Partea din dreapta verso conţine:

 1. a) afirmaţia “Acest card – legitimaţie îndreptăţeşte titularul la locurile de parcare special amenajate în Romania”;
 2. b) afirmaţia “Atunci când va fi utilizat, cardul – legitimaţie va fi afişat în partea din faţă a vehiculului, astfel încât faţa cardului – legitimaţie să fie clar vizibilă pentru verificare”.

(6) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3), toate înscrierile vor fi făcute în limba română.

 

 

 

Sarmizegetusa, 31.05.2022

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

Consilier local                                                                        SECRETAR GENERAL

      OBREJAN PAMELA CORINA                                                   BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                   

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL  SARMIZEGETUSA

Str.Principala,  nr.4

Tel: 0254-776.510

Fax: 0254-776.552

E-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 Web: www.comuna-sarmizegetusa.ro

 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 34/2022

 

    Modelul de card-legitimație de

 parcare pentru persoanele cu handicap

 

– față –

 

 

 

 

– verso –

 

 

Sarmizegetusa, 31.05.2022

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

                Consilier local                                                                      SECRETAR GENERAL

      OBREJAN PAMELA CORINA                                                   BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

ROMÂNIA                   

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL  SARMIZEGETUSA

Str.Principala,  nr.4

Tel: 0254-776.510

Fax: 0254-776.552

E-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 Web: www.comuna-sarmizegetusa.ro

 

 

Anexa nr. 3 la HCL nr. 34/2022

 

CATRE,

 

PRIMARIA  COMUNEI  SARMIZEGETUSA

DOMNULUI PRIMAR

 

 

 

CERERE

Pentru obtinerea cardului – legitimatie pentru locurile gratuite de parcare

 

 

 

Subsemnatul(a)_____________________________________________cu domiciliul/resedinta  in comuna Sarmizegetusa, sat ____________________judetul Hunedoara,  nr._______,bloc________ scara_______ etaj______ ap.____cod postal_____________ telefon fix _______________, mobil____________________ avand B.I./C.I. seria _____________, nr___________persoanacu  handicap grad___________ conform certificatului de incadrare nr. ____________ eliberat  de  Comisia de Evaluare  a  Persoanelorcu Handicap Hunedoara, solicit prin prezenta, in conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, eliberarea unui card – legitimatie pentru locurile gratuite de parcare.

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente :

 • copie de pe certificatul de încadrare cu grad de handicap, în termen de valabilitate
 • 2 fotografii color dimensiuni 3X4
 • actul de identitate
 • certificatul de naştere pentru copilul cu handicap (dacă e cazul)
 • certificatul de înmatriculare a autovehiculului
 • cartea de identitate a autovehicolului
 • documente doveditoare privind reprezentantul legal al persoanei cu handicap
 • act de curatelă / hotărâre judecătorească pentru punerea sub interdicție și desemnarea reprezentantului legal (dacă e cazul)
 • cardul – legitimaţie expirat, în original, în situaţia în care solicitantul a mai deţinut un astfel de card – legitimaţie

 

      Data                                                                           Semnatura

______________                                                                              ___________________

 

        Sarmizegetusa, 31.05.2022

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

Consilier local                                                                        SECRETAR GENERAL

      OBREJAN PAMELA CORINA                                                   BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

Posted in HCL adoptate.