HCL 35/2022 ABROGARE ART.2 LA HCL 22/2022

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA nr. 35 din 31.05.2022

privind abrogarea art.2 la HCL nr.22/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

 

 

         Consiliul Local al  comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara

                  Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2022

                  

        Analizând proiectul de hotărâre nr. 35/2022 privind abrogarea art.2 la HCL nr.22/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara si avand in vedere:

– referatul de aprobare intocmit de catre Primarului comunei Sarmizegetusa nr. 68/24.05.2022 si raportul secretarului nr. 69/24.05.2022.2022;

– HCL Sarmizegetusa nr.22/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

– atentionarea telefonica din partea Institutiei prefectului Judetul Hunedoara – Serviciul Verificarea legalitatii, a Aplicarii actelor normative si Contencios administrativ, cu privire la necesitatea abrogarii art.2 la HCL nr.22/2022;

– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.99/31.05.2022, nr.103/31.05.2022 si nr.107/31.05.2022;

         În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1) si alin.(14), art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

 

Art. 1. Se abroga art.2 la HCL nr.22/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.22/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara raman neschimbate..

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4 Prezenta hotărăre se publica pe site-ul primariei www.comuna-sarmizegetusa.ro şi se comunică, în condiţiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara si Primarului comunei Sarmizegetusa.

 

          Sarmizegetusa, 31.05.2022

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

               Consilier local                                                       SECRETAR GENERAL

    OBREJAN PAMELA CORINA                                              BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea simpla

Adoptata prin vot deschis.Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi: 8,

Voturi pentru: 8, Voturi impotrivă: 0, Abţineri: 0.

Posted in HCL adoptate.