hcl 55/30.09.2021 modifiare organigrama si stat de functii

 

H O T Ă R Â R E A    nr.  55 din 30.09.2021

 

privind aprobarea  modificării organigramei şi a statului de funcţii

a aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa

 

 

Consiliul Local Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

Intrunit astazi, 30.09.2021 in sedinta ordinara;

 

Avand in vedere referatul de aprobare al  primarului comunei Sarmizegetusa nr. 112/21.09.2021 la proiectul de hotarare nr.57/2021 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii a  aparatului  de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, si referatul secretarului comunei nr.113/21.09.2021 intocmit in acest sens

            În conformitate cu prevederile art.III alin.2 din O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, a Legii nr. 153/2017 – Legea – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prevederile punctului 4 din Anexa la OUG nr.63/2010 si prevederile Ordinului nr.1360/2019 rivind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanta de urgenta  a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011;

            Tinand cont de adresa Institutiei Prefectului judetul Hunedoara nr.2704/25.03.2021 prin care ni se comunica numarul maxim de posturi stabilit pentru anul 2021 care este de 19 posturi din care 3 posturi sunt pentru impementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile;

Prin proiectul initiat nu se depaseste numarul de posturi aprobat de Institutia Prefectului prin adresa nr.2740/25.03.2021.

Avand avizele favorabile ale comisiilor de specialiate ale Consiliului Local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.120/30.09.2021, nr.124/30.09.2021 si nr.128/30.09.2021.

            În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.(a) si alin.3 lit.(c), art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a) si art.243 alin.1 lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE :

 

            Art.1.  Aprobă modificarea  organigramei şi a statul de funcţii  a  aparatului  de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, dupa cum urmeaza:

            a). Compartimentul Urbanism si Achizitii publice si SVSU isi schimba denumirea in Compartiment Urbanism si Achizitii Publice;

b).Comparimentul Biblioteca din subordinea Consiliului Local se transforma in Compartiment Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) in cadrul caruia se infiinteaza functia contractuala de executie de SEF SVSU, clasa III , studii medii, grad debutant , in cadrul compartimentului SVSU (perioada nedeterminata);

c). Se infiinteaza un post contractual de inspector, clasa I, studii superioare, grad debutant in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala si asistenta medicala comunitara (perioada nedeterminata).

d). Se infiinteaza un post contractual de inspector, clasa I , studii superioare, grad debutant in cadrul Compartimentului Proiecte Europene(perioada determinata)

 

            Art.2  Aproba organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 

 

 

 

Art.3  Aproba statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 

Art.4. Incepand cu data prezentei hotarari inceteaza orice prevedere contrara.

 

Art.5. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                       

 

Art.6. Prezenta hotarare se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ,primarului  comunei  Sarmizegetusa ,ANFP Bucuresti si se afiseaza pe site – ul comunei Sarmizegetusa.

 

 

 

                  Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza Secretar General

                Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 30.09.2021. Consilieri în funcţie 9,

                                 Consilieri prezenţi: 8 . Voturi pentru: 8, impotrivă: – , abţineri: -.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.