hcl 62 din 27.1032021 organigrama si stat de fuctii

             R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

   COMUNA SARMIZEGETUSA

 

CONSILIUL LOCAL

337415, Sarmizegetusa , nr. 4

tel./fax: 0254/776510;776552

cod fiscal 4633293

primariasarmizegetusa@yahoo.com  

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.62 din 27.10.2021  

privind aprobarea  modificării organigramei şi a statului de funcţii

a aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa

 

 

         Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

       Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.10.2021;

 

 

Avand in vedere referatul de aprobare al  primarului comunei Sarmizegetusa nr. 126/08.10.2021 la proiectul de hotarare nr.65/2021 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii a  aparatului  de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, referatul secretarului comunei nr.127/08.10.2021 intocmit in acest sens si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.135/27.10.2021, nr.142/27.10.2021 si nr.149/27.10.2021.

            Vazand prevederile art.409 alin.1 si alin.3 lit.b din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

          Avand in vedere prevederile HCL Sarmizegetusa nr.55/2021 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa ;

            Luand in considerare incadrarea in numarul maxim de posturi  comunicat de Institutiea Prefectului judetul Hunedoara nr.2704/25.03.2021 prin care ni se comunica numarul maxim de posturi stabilit pentru anul 2021 care este de 19 posturi din care 3 posturi sunt pentru impementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile;

            În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.(a) si alin.3 lit.(c), art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a) si art.243 alin.1 lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1.  Aprobă modificarea  organigramei şi a statul de funcţii  a  aparatului  de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, dupa cum urmeaza:

  • se aproba desfiintarea functiei publice de executie vacanta de inspector , clasa I, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol
  • se aproba infiintarea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul compartimentului Contabilitate si Resurse Umane, conform anexelor la prezentul proiect

Art.2  Aproba organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3  Aproba statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.4. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                       

 Art.5. Prezenta hotarare se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ,primarului  comunei  Sarmizegetusa ,ANFP Bucuresti si se afiseaza pe site – ul comunei Sarmizegetusa.

 

            Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza Secretar General

           Hibais Ileana Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.10.2021. Consilieri în funcţie 9.

                                 Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 8, impotrivă: 1, abţineri: 0.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.