decorativ

ASISTENȚĂ SOCIALĂ și ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

Logo asistenta socială

Pentru probleme de asistență socială vă puteți adresa d.nei 

XXXXX xxxxx

inspector în cadrul Compartimentului Asistență Socială

Telefon: 0254-776510, 0254-776510
E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

>>> actualizez

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

First
Last
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Adresa noastră:

Programul de audiențe:

Anunțuri și comunicări în legătură cu ASISTENȚA SOCIALĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 4/ 27.01.2021

Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata
de asistentii personali ai persoanelor cu handicap
pentru anul 2020

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021

Vazand:
– referatul de aprobare nr.117/6/15.01.2021 prin care solicită aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020, la proiectul de hotarare nr. 4/2021 raportul de specialitate nr.12/20.01.2021 intocmit de catre Compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa , avizul comisiilor consiliului local Sarmizegetusa nr.6/26.01.2021 si nr.11/26.01.2021;
În conformitate cu:
– prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art. 29 alin.1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.129 alin. 2, lit. d) , alin.7 , lit.b), art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019- Codul administrative.

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Art. 3.- Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Hunedoara, DGASPC Hunedoara , persoanei responsabile asistenta sociala si primarului comunei Sarmizegetusa.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza
P . Braila Adrian Mircea

Secretar General
 Bugariu Simona Nicoleta


CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – 5 voturi.
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.01.2021. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: ____.Voturi : ____pentru,____ impotrivă, ____abţineri


Anexa la HCL nr.4/2021
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR RAPORT
Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor
cu handicap pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Sarmizegetusa controlează periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local.
Potrivit art.29 alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, raportul conţine cel puţin următoarele:
dinamica angajării asistenţilor personali,
modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă,
informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi,
numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.
Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale, este de a monitoriza încondiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali, în vederea ameliorării situaţiei persoanelor cu handicap , astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la niveul la care starea lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale.
În contextual dat, la finele anului 2020, se înregistrau următoare le date :

1. Dinamica angajării asistenţilor personali:
La sfârşitul anului 2020, în cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala a comunei Sarmizegetusa, figurează ca angajaţi un număr de 13 asistenti personali ai persoanelor cu handicap şi 8 (opt) indemnizatii lunare pentru persoana cu handicap , dintr-e asistentii personali, doi au in ingrijire minori .
Se remarca in continuare faptutul că gradul de rudenie reprezintă o pondere în rândul asistenţilor personali ceea ce subliniază caracterul familial al serviciilor prestate de această categorie profesională .
Contorm statisticii, numărul mai mare al persoanelor cu handicap este în rândul copiilor şi adolescenţilor. Handicapul acestora este fie genetic, fie dobândit ca urmare a unor traumapsihice sau fizice. Cele mai frecvente afecţiuni întâlnite la copiisunt: encefalopatie ,oligofrenie, sindrom Langdon-Down,distrofie musculară progresivă.Afecţiuniledobânditepe parcursul vieţii mai frecvente sunt: leucemie acută, limfon Hodking, sechele după traumatismcranio-cerebral, diferite forme de neoplasm, schizofrenie, psihoza-depresivă. La adulţii cu handicap predomină :hemiplegia, paraplegia. Sindromul Alzheimer, boala Parkinson, scleroza în plăci ,polireumatismul articular acut.
2.Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa in comuna Sarmizegetusa a centrelor de tip respiro
Asistenţii personali beneficiază pe parcursul anului de concediu de odihnă, perioadă în care angajatorul trebuie să asigure un înlocuitor asistentului personal aflat în concediu, iar în situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro.
Pe teritoriul comunei Sarmizegetusa nu există însă un centru de tip respiro, astfel Compartimentul de Asistenta Sociala, este obligat de a plăti persoanei cu handicap o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal, stabilita prin prevederile art. 37 alin. 3 din Legea nr. 448/2006, republicata.
Informatii privind numărul de asistenţi personali instruiţi:
Conform dispoziţiilor art.38, lit.”a” din Legea nr.448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, precum şi a art.29, alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, asistentii personali au obligatia sa participle o data la 2 ani la o instruire organizata de angajator. Persoana desemnata din cadrul Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Sarmizegetusa impreuna cu asistenta comunitata din cadrul primariei Sarmizegetusa procedeaza la instruirea asistentilor personali respectand tematica din Ordinul 319/2007, aceasta instruire are loc de regula cu ocazia intrunirii asistentilor personali in vederea evaluarii medicalesi psihologice, o data pe an.
3. Numarul de controale efectuate asupra activităţii asistenţilor pesonali şi problemele sesizate:
Un rol important al instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât acestea să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale . Indiferent de vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are dreptul fundamental la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de handicap şi a reinserţiei sociale. Îngrijirile ce li se acordă permit persoanelor cu handicap grav să îşi valorifice potenţialul fizic, spiritual şi social, în pofida handicapului de care suferă.
În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, Compartimentul de Asistenta Sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local. Astfel, in anul 2020 s-a efectuat controlul asistentilor personali in luna iunie si in luna decembrie, fapt consemnat in registrul special –vizite asistenti personali.
In momentul de fata , in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala nu activeaza o persoana cu studii de specialitate,atributiile de asistenta sociale fiind delegate unui functionar publc care, impreuna cu asistentul comunitar au efectuat controale la domiciliul persoanelor cu handicap pentru a constata dacă asistentul personal îşi îndeplineşte obligaţiile. În urma acestor controale au fost evidenţiate: climatul familial, reţeaua socială / legătura cu comunitatea, situaţia economică, educaţia, condiţiile de locuit, nevoile medicale.
Asistenţii personali au declarat pe proprie răspundere:
– că prestează pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap , în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
– că tratează cu respect, bună credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
– că vor comunica D.G.A.S.P.C. Deva şi Compartimentului de Asistenta Sociala, întermen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
De asemenea, la angajare, asistentilor personali le este adus la cunostinta continutil art.38 din Legea 448/2006 si obligatiile ce le revin fata de persoana cu handicap si au semnat un angajament ca si anexa la CIM.
Scopul vizitelor la domiciliul persoanei cu handicap grav reprezintă un prilej unic de informare, mediere şi consiliere referitor la noutăţile în domeniul social al persoanelor cu dizabilităţi, al serviciilor care pot fi accesate pe plan local.
Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap:
– Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap care optează pentru aceasta formă înlocul asistentului personal. Menţionăm că în la finele anului 2020 in evidentele primariei comunei Sarmizegetusa exista un număr total de 8 indemnizatii.
Nu s –au inregistrat abateri disciplinare a asistentilor personali.
In conformitate cu prevederile art .29alin.(1) din HG.268/2007 pentru aprobarea Normeor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, raportul se propune spre aprobare Consiliului Local.

Presedinte de sedinta
Contrasemneaza P .
Braila Adrian Mircea

Secretar General
Bugariu Simona Nicoleta

Alte comunicări de asistență socială

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Actele necesare pentru solicitare servicii de ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Formulare pentru servicii de ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Pentru protecția familei și a cetățenilor:

TELVERDE

Telverde 0800 500 033, este un număr gratuit la care puteți apela pentru informații despre legile care vă protejează, consiliere și sprijin pentru soluționarea situațiilor de criză familiară.

bright-sky

Bright Sky RO este o aplicație mobilă gratuită, lansată de Fundația Vodafone România , în parteneriat cu Poliția Română, Asociația Necuvinte și Asociatia Code for Romania,  cu scopul de a oferi asistență și sprijin specializat victimelor violenței domestice, sau celor îngrijorați de siguranța cuiva cunoscut sau a unui membru al familiei.
Aplicația este disponibilă în limba română, engleză și maghiară

TELVERDE

Telverde 0800 500 550, este un număr gratuit în sprijinul copiilor și adulților instituționalizați.
Cei aflați în centrele rezidențiale pot suna la acest număr pentru a afla informații, pentru consiliere și pentru a semnala eventuale probleme și abuzuri

VIOLENȚA DOMESTICĂ

Ieșirea dintr-o relație violentă nu este ușoară. Agresorul fie nu recunoaște cât de grav este comportamentul lui, fie promite că se va schimba dacă este iertat și sprijinit de familie.
De cele mai multe, recurge la șantaj emoțional și învinovățește pe alții pentru situația în care a ajuns familia.

Indiferent de ce strategie de control aplică abuzatorul, victima trebuie să știe că are dreptul la o viață demnă, că există instituții care o pot ajuta să rezolve criza.

Există resurse disponibile pentru persoanele abuzate și bătute, inclusiv adăposturi, servicii de consiliere vocațională și grup de suport, consiliere juridică și socio-educațională.

Cere ajutor !

  • Sună la 112 şi cere sprijin dacă viaţa şi sănătatea îți sunt puse în pericol !
  • Sună la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județ, unde există servicii pentru sprijinul victimelor violenței domestice, prin proiectul ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” – 0254 / 233.340, 0254 / 233.341 !
  • Apelează linia telefonică națională gratuită, pusă la dispoziția victimelor violenței domestice – 0800.500.333 !
  • Cere ajutor medical deoarece vătămările suferite pot evolua neaşteptat şi se pot agrava rapid !
  • Solicită consultul medico-legal şi eliberarea unui certificat constatator !

În cazul unei agresiuni, nu distruge probele necesare medicilor legişti și polițiștilor !

Ordinul de protecție
Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie

Ordinul de protecție poate cuprinde evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate, reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei.

Ordinul poate stabili limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima.

Obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate. Întrucât legea nu stabileşte o anumită distanţă, aceasta urmează să fie indicată expres de către instanţă în ordinul de protecţie;

  • Interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic;
  • Interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
    Obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
  • Încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

Durata măsurilor de protecție dispuse de instanța de judecată este determinată în mod explicit de către judecător, dar nu poate fi mai mare de șase luni de la data emiterii ordinului. Chiar dacă decizia nu indică în mod expres durata măsurilor luate, ele vor intra în vigoare pentru o perioadă de șase luni de la data emiterii.

Competenţa de emitere a ordinului de protecţie aparţine judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.
Titularul cererii de emitere a unui astfel de ordin este însăşi victima.
Cererea poate fi introdusă personal sau prin reprezentant legal şi este scutită de taxa de timbru judiciar.

Cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea acestora nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii. Cererile se judecă în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.

Ordinul de protecţie este executoriu.

Încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an. Împăcarea înlătură răspunderea penală.

Sursa: https://fiipregatit.ro/ghid/violenta-domestica

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Model de cerere pentru emiterea ordinului de protecție

Print Friendly, PDF & Email