decorativ

INFORMAȚII PUBLICE

Categorii de informații publice:

Persoana desemnată pentru relațiile cu publicul și presa, responsabil cu monitorizarea respectării liberului acces la informații publice (Leg 544/2001) și transparența decizională (Leg 52/2003) este:

d.na SOCACIU Aurora Gina

>>> actualizez

decorativ

Adresa noastră:

Str. Principala, nr. 4, Cod postal: 337415
Sat
Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa

Județ: Hunedoara

Telefon: 0254-776510, 0254-776510
Fax: 0254-776552

Web: comuna-sarmizegetusa.ro

E-mail:
primariasarmizegetusa@yahoo.com

IMPORTANT!
Pentru comunicarea cărții de identitate și a documentelor cu caracter personal, folosiți adresele de mai jos, în funcție de specificul solicitării

SECRETAR GENERAL UAT:
secretar-general@comuna-sarmizegetusa.ro
CONTABILITATE SI RESURSE UMANE
contabilitate-si-resurse-umane@comuna-sarmizegetusa.ro
IMPOZITE SI TAXE
impozite-si-taxe@comuna-sarmizegetusa.ro
REGISTRUL AGRICOL
registrul-agricol@comuna-sarmizegetusa.ro
URBANISM SI ACHIZITII PUBLICE
urbanism-si-achizitii-publice@comuna-sarmizegetusa.ro
STARE CIVILĂ
stare-civilă@comuna-sarmizegetusa.ro
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
svsu@comuna-sarmizegetusa.ro
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
asistenta-sociala-si-medicala-comunitara@comuna-sarmizegetusa.ro

>>> editez adresa

FORMULARUL DE CONTACT

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Programul de lucru:

 

Programul de lucru cu publicul:

LUNI orele 08:00 – 16:00
MARȚI orele 08:00 – 16:00
MIERCURI orele 08:00 – 16:00
JOI orele 08:00 – 16:00
VINERI orele 08:00 – 16:00

*exceptând sărbătorile legale


>>> actualizez programul

IMPORTANT!
Atunci când înaintați o cerere sau orice formular adresat Primăriei, trebuie să atașați și declarația de ACORD Privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016

Descarcă modelul de declarație de aicimodel pdf   model doc (editabil)
_______________

Programul de audiențe:

PRIMARUL COMUNEI
HIBAIS Leontin Dorin
Joi orele 10:00 – 12:00

VICEPRIMARUL COMUNEI
Vacant
Vineri orele 10:00 – 12:00

SECRETARUL GENERAL UAT
BUGARIU Simona Nicoleta
Marți orele 10: – 12:00

>>> editez programul

FORMULARUL DE SOLICITARE AUDIENȚĂ

First
Last
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC PRODUSE / GESTIONATE DE PRIMĂRIE

Lista documentelor publice produse/gestionate de Primăria comunei Sarmizegetusa

Lista cuprinzând informaţiile de interes public:

– hotărârile adoptate de Consiliul local al comunei Sarmizegetusa;
– organigrama Primăriei comunei Sarmizegetusa;
– regulamentul de organizare şi funcţionare al comunei Sarmizegetusa;
– anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei comunei Sarmizegetusa;
– anunţuri de licitaţii;
– lista certificatelor de urbanism;
– lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
– sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;
– programele şi strategiile proprii;


Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
– hotărâri adoptate de Consiliului local al comunei Sarmizegetusa;
– dispoziţii emise de Primarul comunei Sarmizegetusa;
– autorizaţii taxi;
– autorizatii de funcţionare;
– adeverinţe;
– acorduri;
– avize;
– autorizaţii de demolare;
– autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
– certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară;
– certificat de producător agricol
– certificat fiscal
– contracte de închiriere
– contracte de concesiune
– contracte privind achiziţiile publice
– documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
– documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor – clădiri şi terenuri – aflate în proprietatea comunei Sarmizegetusa
– documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul comunei Sarmizegetusa
– documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
– rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale Consiliului local
– documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare
– regulamentul local de urbanism
– autorizatii de construire
– certificate de urbanism
– procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
– avize privind racordurile la reţelele edilitare
– procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
– procese verbale de control încheiate de catre institutiile statului cu atributii în control si îndrumare
– raportari statistice, evidente pe categorii de probleme
– state de functii
– state de personal
– contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
– dosare de personal
– dosare profesionale
– carnete de muncă
– planul de protecţie civilă
– planul de aparare împotriva dezastrelor
– planul cu principalele activitati de protectie civila
– planul dezvoltarii bazei materiale
– planul pregatirii de protectie civila
– planul de organizare de protectie civilă


> actualizează lista

Orice autoritate sau instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, are obligația de a comunica informațiile de interes public.

Ce sunt informațiile de interes public?

Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul, ori de forma sau modul de exprimare a informației.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații:

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale potrivit legii;
d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
f) informațiile privind procedurile juridice, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

Cum solicităm informații publice?

Orice persoană are dreptul de a solicita și de a obține de la autoritățile și instituțiile publice, informații de interes public adresate în scris sau verbal.

MODEL DE CERERE PENTRU SOLICITAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Informațiile de interes public pot fi solicitate și comunicate și în format electronic, la adresa de e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

IMPORTANT!
Atunci când înaintați o cerere sau orice formular adresat Primăriei, trebuie să atașați și declarația de ACORD Privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016

Descarcă modelul de declarație de aicimodel pdf   model doc (editabil)
_______________

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt:
a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul de la punctul a);
d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției publice pentru aplicarea prevederilor legii.

MODEL DE RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ 1

MODEL DE RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ 2

IMPORTANT!
Atunci când înaintați o cerere sau orice formular adresat Primăriei, trebuie să atașați și declarația de ACORD Privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016

Descarcă modelul de declarație de aicimodel pdf   model doc (editabil)
_______________

În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se consideră lezat, în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative, menționându-se și sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat.

Rapoarte de analiză

Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 și Legii 52/2013, la nivelul fiecărei instituții publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public.
Analiza comisiei se finalizează prin două rapoarte anuale care sunt date publicității.

Raportul anual de analiză a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raportul anual de analiză a implementării Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

ANUNȚURI PUBLICE
ANUNT SEDINTA PUBLICA

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMARIA 337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com   Nr. 1124 din 12.06.2024     ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI SEDINȚE […]CITEȘTE ANUNȚUL

ANEXA LA DP 48/2024 SEDINTA ORDINARA 19.06.2024 ORA 16:00

  ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR                                                                                                             Anexă la dispoziţia nr.48/2024                  PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua […]CITEȘTE ANUNȚUL

CONVOCARE CONSILIUL LOCAL

Convocarea membrilor Consiliului Local la ședință

DECLARAȚII DE CĂSĂTORIE

Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării

ANUNȚURI INDIVIDUALE PRIN PUBLICITATE

Notificări și somații publice

VÂNZARE DE TERENURI - extravilan

Conform Legii nr.17 din 7 martie 2014, vânzările de terenuri în extravilan trebuie anunțate prin publicitate la sediul primăriei și pe pagina de internet a instituției. Vecinii au drept de preempțiune.

ACHIZIȚII PUBLICE

Planul anual de achiziții publice / Contracte de achiții încheiate / Contracte în valoare mai mare de 5000 euro

TRANSPARENȚA VENITURILOR

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

Declarația anuală

2023 Declarațiile de avere și interese ale membrilor Consiliului Local

 1. BRĂILĂ Adrian Mircea 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 2. BOJIN Ovidiu Aurel
  Declarația de interese / Declarația de avere
 3. CIOROGARIU Florin 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 4. DRAMNESCU Dorin Marian
  Declarația de interese / Declarația de avere
 5. HIBAIS Iulian Gabriel 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 6. HIBAIS Ileana Mirabela
  Declarația de interese / Declarația de avere
 7. OBREJAN Marius Ciprian
  Declarația de interese / Declarația de avere
 8. OBREJAN Pamela Corina 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 9. POPESCU Petrișor Eugen
  Declarația de interese / Declarația de avere
 10. BRĂILĂ M Adrian Mircea 
  Declarația de interese / declarația de interese

>>> actualizează lista

Declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor locali

Declarația anuală

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici

Declarația anuală

2023 declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici

 1. BUGARIU Simona Nicoleta – Secretar General UAT
  Declarația de interese / Declarația de avere
 2. BORA Valentin Eduard – inspector
  Declarația de interese / Declarația de avere
 3. BRĂILĂ Alina Andreea – referent agricol
  Declarația de interese / Declarația de avere
 4. IANC Sergiu Ovidiu – inspector
  Declarația de interese / Declarația de avere
 5. IONUȚIU Adreia Tatiana – inspector
  Declarația de interese / Declarația de avere
 6. SOCACIU Aurora Gina – inspector superior
  Declarația de interese / Declarația de avere

Venituri salariale anuale

ale angajaților din Aparatul de specialitate al Primarului și din instituțiile subordonate Consiliului Local

INFORMAȚII ECONOMICE

Bugetul instituției
Situația lunară a plăților la zi
Situația drepturilor salariale pe categorii de funcții
Bilanțul contabil

Execuția bugetară