ANEXA LA DP 88/2022 CONVOCARE SEDINTA ORDINARA 29.06.2022 ORA 17:30

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

Anexă la dispoziţia nr.88 /2022              

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de  29  IUNIE 2022 ora  1730

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 41/2022 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Sarmizegetusa, aprobat prin HCL Sarmizegetusa  nr. 76/2019

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

        2.Proiect de hotărâre nr. 42/2022   Privind rectificarea a III a a bugetului local al comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara 

                                                                                                 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

       3.Proiect de hotărâre nr. 43/2022  Privind aprobarea contractului de comodat pentru darea în folosință gratuită a imobilului înscris în CF 64062 .nr.cadastral 64062 Muzeului National de Istorie al Transilvaniei

 

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

       4.Proiect de hotărâre nr. 44/2022   privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa aprobat prin HCL Sarmizegetusa nr.15/2022

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1 – 4.

                                Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 23.06.2022

 

          PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

    Hibais Leontin   Dorin                                           SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice.