DISPOZITIA PRIMARULUI NR.37/2022 CONVOCARE SEDINTA ORDINARA 28.02.2022

 

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

DISPOZITIA  NR. 37 / 18.02.2022

privind convocarea Consiliului local al comunei Sarmizegetusa,  în  şedinţă ordinară,  pentru data de  28  FEBRUARIE  2022 ora  1630

 

 

Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

 

             Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 378 din 18.02.2022 prin care se propune convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local din luna FEBRUARIE  2022, pe a cărei ordine de zi să fie puse toate proiectele de hotărâre ce respectă termenele şi procedurile prevăzute de lege.

Dispozitia primarului nr.98/2021 prin care d-na Socaciu Aurora Gina inspector superior in cadrul Primariei Sarmizegetusa  inlocuieste secretarul comunei cand acesta se afla in concediu, conform fisei postului.

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 136 alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

DISPUNE:

 

            Art. 1 (1) Convoacă  Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, în şedinţă ordinară, pentru data de  28 FEBRUARIE 2022 ora 1630 în sala de sedinta a Consiliului Local de la sediul Primariei Sarmizegetusa, care se va desfasura prin prezenta consilierilor locali, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție, ce face parte integrantă din aceasta.

            (2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei Sarmizegetusa prin afişare la sediul Consiliului local prevăzut la alin. (1), si pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale.

Art. 2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Sarmizegetusa, birou Secretar comuna, fiind transmise, în condiţiile legii, pe baza unui convocator consilierilor locali,conform optiunii acestora prin grija secretarului comunei Sarmizegetusa.

            (2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Sarmizegetusa, conform anexei prevăzută la art. 1.

            (3) Membrii Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

            Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, se publică pe site-ul primăriei- dupa caz daca acesta exista si este functional .                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
Sarmizegetusa,   18.02.2022

 

 

 

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

Hibais Leontin Dorin                                                SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

Anexă la dispoziţia nr.37 /2022              

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 28  FEBRUARIE  2022 ora  1630

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 12/2022 Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara pentru anul 2022.

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 13/2022   privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

la nivelul comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara pe anul 2022

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 14/2022 privind aprobarea  actualizarii statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa , judetul Hunedoara.

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 15/2022 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1 – 4.

                                Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 18.02.2022

 

          PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

    Hibais Leontin   Dorin                                           SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Dispozitii de primar.