DP 51/2022 convocare sedinta extraordinara 20.04.2022

 

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

DISPOZITIA  NR. 51 din 19.04.2022

privind convocarea Consiliului local al comunei Sarmizegetusa,  în  şedinţă extraordinară convocata de indata  pentru ziua de  20 APRILIE  2022 ora  1630

 

 

Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

 

             Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 816 din 19.04.2022  prin care se propune convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului local convocata de indata,pentru ziua de 20.04.2022 .

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (4) art. 135, art. 136 art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) si ale art.243 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

DISPUNE:

 

            Art. 1 (1) Convoacă  Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, în şedinţă extraordinară convocata de indata  pentru ziua  de  20 APRILIE  2022 ora  1630 în sala de sedinta a Consiliului Local de la sediul Primariei Sarmizegetusa, care se va desfasura prin prezenta consilierilor locali, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție, ce face parte integrantă din aceasta.

            (2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei Sarmizegetusa prin afişare la sediul Consiliului local prevăzut la alin. (1), si pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale.

Art. 2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Sarmizegetusa, birou Secretar comuna, fiind transmise, în condiţiile legii, pe baza unui convocator consilierilor locali,conform optiunii acestora prin grija secretarului comunei Sarmizegetusa.

            (2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Sarmizegetusa, conform anexei prevăzută la art. 1.

            (3) Membrii Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

            Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, se publică pe site-ul primăriei- dupa caz daca acesta exista si este functional .                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
Sarmizegetusa,  19.04.2022

 

 

 

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

  Hibais Leontin Dorin                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

Anexă la dispoziţia nr. 51/2022              

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei extraordinare convocate de indata a  Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 20 APRILIE  2022 ora  1630

 

1.Proiect de hotărâre nr.32/2022 Privind aprobarea Cererii de finanţare şi  a Devizului  general estimativ pentru obiectivul „Infințare distribuție gaze naturale pentru satele comunei Sarmizegetusa, Județul Hunedoara”

 

 

                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 19.04.2022

         

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

Hibais Leontin Dorin                                                SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

 

Posted in Dispozitii de primar.