PROIECT ORDINE DE ZI SEDINTA ORDINARA 29.07.2022

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

Anexă la dispoziţia nr.92 /2022              

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de  29  IULIE 2022 ora  1630

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 45/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni ( august, septembrie, octombrie 2022)

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 2.Proiect de hotărâre nr. 46/2022   Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

                                                                                                       Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 3.Proiect de hotărâre nr. 47/2022  Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2022

 

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 4.Proiect de hotărâre nr. 48/2022   Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai  persoanelor cu handicap pentru semestrul I al anului 2022.

 

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1 – 4.

                                Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 22.07.2022

 

          PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

    Hibais Leontin   Dorin                                           SECRETAR GENERAL

                                                                                            Bugariu Simona Nicoleta

 

Posted in Anunturi publice.