PROIECTUL ORDINII DE ZI -SEDINTA ORDINARA 31.05.2022 ANEXA LA DP 76/2022

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

Anexă la dispoziţia nr.76 /2022              

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 31  MAI  2022 ora  1700

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 20/2022 Privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara.

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 34/2022   privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap 

                                                                                                 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 35/2022   privind abrogarea art.2 la HCL nr.22/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

4.Proiect de hotărâre nr. 36/2022   privind  aprobarea Documentelor suport si a  Documentației de atribuire

a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect Lot 2 – „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1 – 4.

                                Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 25.05.2022

 

          PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

    Hibais Leontin   Dorin                                           SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, Proiecte de Dispozitii de Primar.