RAPORT ACTIVITATE SECRETAR COMUNA 01.01.2021 – 31.12.2021

 

 

Primaria Sarmizegetusa

Secretar general al UAT

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021

Bugariu Simona Nicoleta

 

PRINCIPALELE ACTIVITATI DESFASURATE PE PARCURSUL ANULUI:

 

 

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, prin Dispozitia nr.2/2021 am fost promovata secretar general comuna, desfasurand toate activitatile specifica functiei de Secretar al Comunei.

Principalele activitati desfasurate pe parcursul anului 2021 , fara a face o enumerare exhaustiva, au fost:

-Am redactat un numar de 87 proiecte de hotarare insotite de materialele aferente: referate de aprobare,rapoarte ale compartimentelor de specialitate, rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local, comunicari catre comisiile consiliului local, etc;

-Am avizat pentru legalitate un numar de 85 hotarari de consiliu local;

-Am participat la un numar de 17 sedinte ale Consiliului local si am redactat un numarde 17 procese verbale de sedinta aferente;

-Am redactat si avizat pentru legalitate un numar de 99 Dispozitii ale primarului insotite de referatele specifice;

-Am indeplinit, in conditiile legii, procedura de comunicarea tuturor actelor normative catre Institutia Prefectului,in vederea verificarii leglitatii acestora;

-Am indeplinit, in conditiile legii, procedura de comunicare a tuturor actelor individuale;

-Am indeplinit, in conditiile legii, procedura de afisare la avizier si pe site-ul institutiei a documentelor supuse publicitatii si transparentei

-Am acordat sprijin consilierilor locali si functionarilor publici din cadrul primariei in vederea completarii Declaratiilor de avere si de interese aferente anului 2020

-Am transmis in timpul legal toate declaratiile de avere si interese catre ANI Bucuresti

-Am intocmit un numar de doua dosare la Legea 231/2018 cu toata documentatia aferenta si le-am transmis Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara in vederea solutionarii;

-Am solutionat un numar de 2 cereri privind acordarea indemnizatiei de handicap cu toata documentatia aferenta( cerere, ancheta sociala, copii documente specifice, dispozitia de acordare a indemnizatiei si referatul aferent);

-Am solutionat un numar de 7 cereri privind angajarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav si intocmirea dosarului cu toate actele necesare angajarii;

-Am acordat consultant pentru solicitantii “Acordului primarului” si am redactat un numar de 13 avize pentru stabilirea orarului de functionare la agentii economici solicitanti, am redactat un numar de 11 “Acordul primarului” , pentru doua acordul primarului a fost nesecara doar vizarea lor;

 

 

 

– Am raspuns la adresele  ISU Hunedoara pe tot parcursul anului 2021 date spere solutionare de catre conducatorul institutiei

-Am intocmit cu sprijinul SGA Hunedoara a planului de aparare impotriva inundatiilor , fenomenelor hidrometeorologice periculoase avand ca effect producerea de inundatii pentru anii 2022-2022

-Am intocmit Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor( PAAR) pentru anul 2021;

-Am raspuns tuturor adreselor formulate de STPS Huneodara;

-Am redactat si comunicat la termen, catre Institutia Prefectului toate raspunsurile la adresele distribuite catre subsemnata si raspunsurile la adrese catre alte institutii atribuite mie de catre primarul comunei ,spere solutionare.

-Am redactat si comunicat la termen  adresele catre diverse institutii atribuite mie de catre primarul comunei ,spre solutionare.

 

 

– Am intocmit un numar de 27 Sesizari pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24 ) si am consiliat solicitantii acestora in vederea completarii cererilor si a declaratiilor care stau la baza eliberarii acestora;

-Am consiliat colegii din celelalte compartimente in vederea redactarii corecte a raspunsurilor la adresele venite  de la institutii sau personae fizice si juridice;

-Am urmarit parcursul cauzelor aflate in diferite stadii,pe rolul instantei de judecata pentru care nu am avut avocat pentru reprezentare si am tinut la curent pe conducatorul institutiei  cu defasurarea acestora;

 -Am ajutat la solutionarea litigiilor intervenite intre Primarie si terti;

-Am facut parte din diverse comisii si am urmarit desfasurarea activitatilor care erau in competenta acestora;

-Am facut parte din Comsisia Locala pentru restituirea dreptului de proprietate a terenurilor si am participat la redactarea raspunsurilor la problemele adresate comisiei;

-Am indeplinit toate atributiile rezultate din dispozitiile primarului;

-Am participat la toate activitatile organizate de Primarie;

In afara atributiilor specifice de secretar comuna am solutionat toate adresele repartizate de primarul comunei , in toate domeniile de activitate, cu exceptia celor care tin de Compartimentul Contabilitate,  conform documentelor existente in cadrul primarie pe anul 2021.

 

 

08.02.2021

                                                                                  INTOCMIT,

SECRETAR GENERAL AL UAT

Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Raport de activitate secretar.