ANEXA LA HCL NR.22/2021 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL

CONSILIUL LOCAL SARMIZEGETUSA

ANEXA LA HCL NR.22/2021

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

 

Art.1. Obiectul de reglementare

(1)Prezentul regulament de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa are ca obiect stabilirea conditiilor de exercitare a mandatului de catre consilierii locali, a drepturilor, obligatiilor si raspunderilor ce le revin in baza mandatului incredintat.
   (2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot ai Comunei Sarmizegetusa potrivit legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
   (3) Participarea consilierilor locali la activitatea consiliului local are caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale locuitorilor Comunei Sarmizegetusa.

Art.2. Definitii generale

   In sensul prezentului regulament de organizare si functionare, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) alesii locali – primarul, viceprimarul, consilierii locali ai Comunei Sarmizegetusa;

   b) aparatul de specialitate al primarului – totalitatea compartimentelor functionale, fara personalitate juridica, de la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum si secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;
   c) asociatiile de dezvoltare intercomunitara – structurile de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica, infiintate, in conditiile legii, de …
1 pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea in comun a unor servicii publice;
   d) autoritatea deliberativa – Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
   e) autoritatea executiva – primarul Comunei Srmizegetusa;
   f) colectivitatea locala – totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul in Comuna Sarmizegetusa;
   g) cvorumul – numarul minim de membri prevazut de lege pentru intrunirea valabila a consiliului local;
   h) hotarare – act administrativ adoptat de Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa;

   i) majoritatea – numarul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit in conditiile legii;
   j) majoritatea absoluta – primul numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul membrilor in functie ai consiliului local; calculul majoritatii absolute se realizeaza potrivit anexei nr. 11 la prezentul regulament;
   k) majoritatea calificata – primul numar natural care este mai mare decat valoarea numerica rezultata in urma aplicarii fractiei/procentului stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul membrilor consiliului local stabilit in conditiile legii; calculul majoritatii absolute se realizeaza potrivit
anexei nr. 11 la prezentul regulament.
   l) majoritatea simpla – primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o sedinta a consiliului local, cu conditia indeplinirii cvorumului;
   m) organigrama – structura unitara, redata sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizeaza si se concentreaza modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autoritati sau institutii publice, dupa caz, redand schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/ supraordonare, precum si raporturile de colaborare;
   n) primaria Comunei Sarmizegetusa – structura functionala fara personalitate juridica si fara capacitate procesuala, cu activitate permanenta, care duce la indeplinire hotararile autoritatii deliberative si dispozitiile autoritatii executive, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale, constituita din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele incadrate la cabinetul primarului si aparatul de specialitate al primarului;
   o) secretarul general – secretarul general al Comunei Sarmizegetusa;  

 

Capitolul II
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 3. Structura consiliului local

(1) Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa are, conform legii, un numar de 9 consilieri locali.
   (2) Sediul Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa este in
Sat.Sarmizegetusa,Str.Principala , nr.4, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.

  

Art.4: Constituirea consiliului local

(1) Consiliul local al Comunei Sarmizegetusa se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfasurarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarati alesi sunt validate in condiiile prevazute la art.114 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dupa validarea mandatelor de consilier local este organizata o sedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun juramantul.

Art.5: Validarea mandatului de consilier local si depunerea juramantului

   (1) Procedura de validare a consilierilor locali declarati alesi sau, dupa caz, a supleantilor in cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizeaza potrivit prevederilor art. 114-117, respectiv art. 119, 121 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Consilierii locali validati depun juramantul in cadrul sedintelor de constituire a consiliului local sau in cadrul sedintelor consiliului local, dupa caz.

 

Art.6. Declararea Consiliului local al Comunei Sarmizegetusa ca legal constituit

(1) Consiliul local este legal constituit daca numarul consilierilor locali care au depus juramantul in conditiile art.116, alin.(5) – (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare ,este mai mare decat primul numar natural strict mai mare decat jumatate din numarul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art.112 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019.

(2) Data constituirii consiliului local este considerata data desfasurarii primei sedinte privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupa caz.

(3) In termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in conditiile alin.(2), Prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunica Secretarului general al comunei Sarmizegetusa si se aduce la cunostinta publica.

(4) In situatia in care consiliul local nu este legal constituit in conditiile alin.(l), in termen de 3 zile de la implinirea termenului prevazut la art.116, alin.(6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare , Prefectul emite un ordin privind constatarea neindeplinirii conditiilor legale de constituire a consiliului local, in care se mentioneaza motivele neconstituirii acestuia.

(5) Ordinul prefectului prevazut la alin.(3), respectiv alin.(4) prevede, daca este cazul, si situatiile in care este necesara validarea mandatelor supleantilor. Ordinul Prefectului care cuprinde situatiile in care este necesara validarea mandatelor supleantilor se comunica judecatoriei Hateg, partidelor politice si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au propus candidati si secretarului general comunei Sarmizegetusa.

Art.7. Organizarea alegerilor partiale

(1) In situatia in care Consiliul local nu a fost constituit in conditiile art.7, sunt organizate alegeri partiale de completare in conditiile legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art.116, alin.(10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Alegerile prevazute la alin.(l) se organizeaza in termen de 90 de zile de la emiterea ordinului Prefectului prevazut la art.6, alin.(4), in conditiile legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegeriIor se face de catre Guvern, la propunerea autoritatilor cu atributii in organizarea alegerilor locale pe baza solicitarii prefectului.

Art.8. Validarea mandatelor supleantilor in cadrul procedurii deconstituire a Consiliului local

(1) Mandatele supleantilor sunt validate de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, in procedura necontencioasa, prin incheiere pronuntata in camera de consiliu, fara a fi aplicabila procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleantilor se realizeaza in conditiile art. 114 alin. (2), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare cu respectarea prevederilor legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale in situatia in care consilierul local declarat ales se afla in una dintre urmatoarele situatii:

   a) nu este validat ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 114 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), mandatele supleantilor sunt validate in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a incheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat ales.
   (3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), mandatele supleantilor sunt validate in termen de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevazut la art. 118 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Supleantii au obligatia transmiterii catre secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 114 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare cu cel putin 7 zile inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (2) sau (3), dupa caz, pentru care li se elibereaza o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor catre secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este termen de decadere, caz in care secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecatoriei documentele care i-au fost puse la dispozitie inauntrul acestui termen, precum si o adresa de informare prin care propune validarea supleantilor care au depus documentele prevazute la art. 114 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare sau, dupa caz, invalidarea supleantilor care nu au depus aceste documente.
   (5) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecatoriei documentele doveditoare pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare , cu cel putin 7 zile inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (2) sau (3), dupa caz.
   (6) Supleantul al carui mandat a fost validat in conditiile prezentului articol depune juramantul in a doua sedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local prevazuta la art. 116 sau in prima sedinta a consiliului local, dupa caz.
   (7) Prevederile alin. (6) se aplica in mod corespunzator supleantului declarat ales al carui mandat a fost invalidat de judecatoria competenta, in prima instanta, dar care a fost validat prin hotararea tribunalului.
   (8) Supleantul al carui mandat a fost validat, care nu depune juramantul in conditiile alin. (6) sau, dupa caz, alin. (7) ori care refuza sa depuna juramantul, este considerat demisionat de drept.
   (9) Prevederile art. 118 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare , se aplica in mod corespunzator.

Art.81. Validarea mandatelor supleantilor pe durata mandatului Consiliului local

   (1) In caz de vacanta a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleantilor sunt validate in termen de 10 zile de la data incetarii mandatului consilierului local, in conditiile art. 55, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri in procedura necontencioasa, prin incheiere pronuntata in camera de consiliu, fara a fi aplicabila procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleantilor se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) si art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare. Supleantii au obligatia transmiterii catre secretarul general a documentelor doveditoare prevazute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel putin 5 zile inainte de implinirea termenului de 10 zile. Dispozitiile art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
   (2) Consilierul local al carui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune juramantul in fata consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care secretarul general l-a informat cu privire la validarea mandatului sau.
   (3) Consilierul local declarat ales al carui mandat a fost invalidat de judecatoria competenta, in prima instanta, dar care a fost validat prin hotararea tribunalului, depune juramantul in fata consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicata hotararea tribunalului.
   (4) Consiliul local se convoaca in conditiile art. 22 alin. (1) pentru respectarea termenului prevazut la alin. (2) sau (3), dupa caz.
   (5) Consilierul local al carui mandat a fost validat in conditiile alin. (2) sau (3) care nu depune juramantul in termenul de 15 zile ori care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept, cu exceptia cazului in care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (6) In cazul in care consilierul local al carui mandat a fost validat in conditiile alin. (2) sau (3) se afla, pe perioada celor 15 zile prevazute de aceste alineate, in una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul pentru depunerea juramantului se prelungeste pana la incetarea acestei situatii.

 

Capitolul III.

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA 1. Presedintele de sedinta

Art.9. Presedintele de sedinta

(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla, prevazuta la art.5, lit.ee) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta calitate se preia in continuare pentru aceeasi perioada, prin rotatie de catre consilierii locali, prin hotarare adoptata cu majoritate simpla.

(2) Alegerea presedintelui de sedinta se va realiza,in sedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local, dupa declararea ca legal constituit a consiliului.

(3) Consilierul local ales in conditiile alin.(l) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare adoptata cu majoritate absoluta.

(4) In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, din randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu majoritate simpla, care conduce sedinta respectiva.Hotararea nu necesita proiect de hotarare, referat, raport si nici aviz comisie specialitate. Acesta exercita pentru aceasta sedinta atributiile prevazute de prezentul cod pentru presedintele de sedinta.

Art.l0. Atributiile presedintelui de sedinta

Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:

a) conduce sedintele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor numerate si evidentiate de secretarul general al comunei Sarmizegetusa in procesul-verbal al Sedintei;

c) semneaza procesul-verbal al sedintei;

d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;

e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului local;

f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art.74, alin.(l) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz;

g) oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativã posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul consiliului local;

h) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local.

SECTIUNEA 2. Viceprimarul Comunei Sarmizegetusa

Art. 11. Rolul, numirea si eliberarea din functie a viceprimarului

(1) Viceprimarul este subordonat primarului si, in situatiile prevazute de lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in care exercita, in numele primarului, atributiile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din randul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeaza prin hotarare a consiliului local.

(4) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie. Eliberarea din functie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

(5) La deliberarea si adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, respectiv viceprimarul in functie a carui schimbare se propune.

(6) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneflcia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-I aplicabile incompatibilitatile specifice functiei de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr.l61/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. ln cazul in care mandatul consiliului local inceteaza sau inceteaza calitatea de consilier local, inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

(8) Viceprimarul comunei Sarmizegetusa poate inflinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, in conditiile prevazute de partea a VI-a titlul III Capitolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019.

Art.l2. Exercitarea temporara a atribufiilor primarului de catre viceprimar

(1) In caz de vacanta a functiei de primar, in caz de suspendare din functie a acestuia, precum si in situatiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atributiile ce ii sunt conferite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 sunt exercitate de drept de viceprimar, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei. Pe perioada exercitarii de drept a atributiilor de primar, viceprimarul isi pastreaza dreptul de vot in cadrul consiliului local si primeste o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de primar.

(2) In situatia prevazuta la alin.(l), Consiliul local poate delega, prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier local care indeplineste temporar atributiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei. Pe perioada exercitarii functiei de viceprimar, consilierul local beneficiaza de o unica

indemnizatie lunara egala cu cea a functiei de viceprimar.

(3) Consiliul local poate hotari retragerea delegarii consilieralui local care indeplineste temporar atributiile viceprimarului desemnat in conditiile alin.(2),inainte de incetarea situatiilor prevazute la alin.(l).

(4) In situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, precum si in situatiile de imposibilitate de exercitare de catre acestia a mandatului, consiliul local deleaga un consilier local care indeplineste atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea situatiei respective, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei de primar. Pe perioada exercitarii atributiilor de primar, precum si de viceprimar, consilierul local beneficiaza de o unica indemnizatie lunara egala cu cea a functiei de primar si isi pastreaza dreptul la vot in consiliul local.

(5) Daca devin vacante, in acelasi timp, atat functia de primar, cat si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin.(l) si alin.(3) aplicandu-se pana la alegerea unui nou primar.

SECTIUNEA 3. Comisiile de specialitate

Art.l3. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local

(1) In cel mult 30 de zile de la constituire, Consiliului local isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate .

(2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele detaliate in Anexa nr.l, care face parte din prezentul Regulament.

Art.l4. Desemnarea membrilor in cadrul comisiilor de specialitate

(1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri locali sau consilierilor locali independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul autoritatii deliberative, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.
   (2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali, iar a consilierilor independenti de catre consiliul local. In acest sens, in vederea realizarii proiectului de hotarare a consiliului local, liderii grupurilor politice din consiliul local convin, prin consens, asupra componentei fiecarei comisii de specialitate, tinand cont, pe cat posibil, de urmatoarele:

   a) reflectarea in fiecare comisie de specialitate a configuratiei politice a consiliului local;
   b) optiunea consilierului local;
   c) pregatirea profesionala si domeniul in care consilierul local isi desfasoara activitatea;
   d) echilibrul de gen;
   e) echilibrul de reprezentare a localitatilor componente de catre consilieri locali cu domiciliul in aceste localitati.
   (3) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul membrilor fiecarei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local. In vederea realizarii proiectului de hotarare a consiliului local, precum si a instrumentelor de prezentare si motivare, rezultatul negocierilor politice prevazute la alin. (2) se transmite secretarului general si primarului.

(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se poate utiliza urmatorul algoritm, cu titlu de exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali in componenta comisiilor de specialitate, in ordinea crescatoare a numarului de mandate obtinute de fiecare grup si a numarului comisiei:

Partidul politic, alianta politica, alianta electorala sau candidatul independent

Numarul de mandate obtinute

Comisia I

Comisia II

Comisia III

Comisia IV

Comisia V

0

1

2

3

4

5

6

A

1

1

0

0

0

0

B

1

0

1

0

0

0

C

2

0

0

1

1

0

D

3

1

1

1

0

0

E

5

1

1

1

1

1

F

7

2

2

0

1

2

Numarul de consilieri locali

19

5

5

3

3

3

 

Partidul politic, alianta politica, alianta electorala sau candidatul independent

Numarul de mandate obtinute

Comisia I

Comisia II

Comisia III

0

1

2

3

4

A

1

1

0

0

B

2

1

1

0

C

3

1

1

1

D

4

2

1

1

E

5

2

1

2

F

6

2

2

2

G

7

3

2

2

H

8

3

2

3

Numarul de consilieri locali

9

3

3

3

 ( Art,14 alin.4 modificat prin HCL 34/31.05.2021)

(5) Algoritmul presupune alocarea locurilor, pe rand, de la stanga la dreapta, incepand cu comisia de specialitate care are cele mai putine locuri alocate. Exemplul presupune alocarea fiecarui consilier local intr-o singura comisie de specialitate. Pentru ca fiecare consilier local sa faca parte din doua sau trei comisii de specialitate se dubleaza sau se tripleaza numarul din coloana 1, aplicand apoi acelasi algoritm.
 (6) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.
 (7) In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza.
 (8) Schimbarea pe parcursul mandatului a componentei comisiilor de specialitate se face prin hotarare a consiliului local, pe baza de consens intre consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin. (2).

 

Art.l5. Atributiile comisiilor de specialitate

 1. Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:

a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local;

c) se pronunta prin raport scris asupra unor probleme transmise spre analiza comisiei in diferite situatii:

d) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
e) verifica publicarea anuntului referitor la elaborarea unui proiect de act normativ care trebuie sa fie cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare; anuntul trebuie sa cuprinda o nota de fundamentare/referat de aprobare, dupa caz, un referat al compartimentului de resort privind necesitatea adoptarii actului normativ respectiv, precum si termenul limita si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ;

(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili insarcinari speciflce

comisiilor de specialitate.

(4) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla.

Art.l6. Presedintele si secretarul comisiei de specialitate

(1) Comisiile de specialitate isi aleg, prin votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor locali ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar, ambii cu drept de vot in cadrul comisiei.

(2) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:

a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale si cu celelalte comisii;

b) convoaca sedintele comisiei conform procedurii prevazute in regulamentul de

organizare si functionare a consiliului local si informeaza secretarul general al comunei Sarmizegetusa cu privire la data si locul sedintei;

c) conduce sedinfele comisiei;

d) sustine in sedintele consiliului local avizele formulate de comisie;

e) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar;

f) indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

g) comunica secretarului general al comunei Sarmizegetusa in termen rezonabil, pana la finalul fiecarei luni calendaristice, prezenta si procesele-verbale ale fiecarei sedinte ale comisiei de specialitate.

(3) Presedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar si poate participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce.

(4) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) efectueaza apelul nominal si |tne evidenta participarii la sedinte a membrilor

comisiei;

b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecarui aviz si asupra rezultatului votarii;

c) asigura redactarea avizelor, a proceselor-verbale si a altor documente prevazute de lege;

d) poate intocmi pontaje de prezenta la sedintele de comisie, in cazul in care consiliul local stabileste aceasta sarcina prin regulamentul de organizare si functionare;

e) indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedintele acesteia.

Art.l7. Functionarea comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate lucreaza in plen si delibereaza cu votul majoritatii simple a membrilor lor. Se considera prezenti la sedinta si consilierii locali care participa prin utilizarea oricaror mijloace electronice in situatii deosebite, care fac imposibila prezenta fizica , cum ar fi epidemii, pandemii, epizootii,calamitati, fenomene naturale extreme, cutremure, incendii, catastrofe, acte de terrorism si alte situatii (ex:izolare la domiciliu, carantina, etc) .

(2) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate propune Consiliului

local aplicarea sanctiunilor prevazute la art.80 din prezentul regulament.

(3) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sa participle la sedintele comisiei si initiatorii propunerilor ce stau la baza lucrarilor comisiei. Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.

(4) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.

(5) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.

(6) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte sau de indata, in situatia sedintelor convocate de indata in conditiile legii.

(7) Documentul de convocare a sedintelor comisiilor de specialitate contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

   a) data si ora sedintei:
   b) locul de desfasurare a sedintei;
   c) proiectul ordinii de zi a sedintei
.

(8) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(9) Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara inaintea sedintelor consiliului local, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.

(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte problem repartizate comisiei de catre secretarul general al comunei Sarmizegetusa, presedintele acesteia desemneaza un consilier local care prezinta in cadrul sedintei proiectele si, dupa caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de initiator.

(11) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate cu alin.(9) intocmeste avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenti.

(12) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.

(13) Avizul comisiei de specialitate al carui format se regaseste in anexa nr. 4 la prezentul regulament, contine, in mod obligatoriu, urmatoarele:

   a) motivarea avizului;
   b) mentiunea cu privire la avizul asupra proiectului de hotarare, respectiv avizare favorabila cu/fara amendamente sau avizare nefavorabila;
   c) numarul/data inregistrarii in registrul privind evidenta avizelor/rapoartelor comisiei de specialitate, pastrat si completat de catre secretarul acesteia;
   d) semnatura presedintelui si cea a secretarului comisiei de specialitate.

(14) Avizele intocmite conform anexei nr.4 se inregistreaza intr-un registru special, al carui format se regaseste in anexa nr. 5 la prezentul regulament si sunt prezentate secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care asigura transmiterea acestora catre consilierii locali, cel mai tarziu inainte de aprobarea ordinii de zi.

Formularul adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale documentele produse de aceasta se regaseste in anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(15) Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fle secret, stabilind, de la caz la caz, si modalitatea de exprimare a acestuia.

(16) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei, procesul-verbal este semnat de catre presedintele si membrii comisiei.

(17) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.

Art.l8. Comisiile speciale si comisiile mixte

(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiza si verificare formate din consilieri locali, pe perioada determinata, la propunerea unei treimi din numarul consilierilor locali in functie sau a primarului. Componenta, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatilor acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local. Membrii comisiei actioneaza in limitele stabilite prin hotarare.

(2) Comisia de analiza si verificare prezinta consiliului local ori primarului, dupa caz, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitati in domeniul supus analizei sau verificarii.

(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau din inutativa primarului, dupa caz, comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici si alti specialisti, pe perioada determinata. Componenta comisiilor mixte, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatii acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local. Sedintele comisiilor mixte sunt publice.

Capitolul IV.

FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA 1. Mandatul, rolul si atributiile Consiliului local

Art.19. Mandatul Consiliului local

(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in conditiile legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Mandatul consiliului local se exercita de la data la care consiliul local este legal constituit pana la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa ori alte situatii expres prevazute de lege atunci cand, din cauza acestor situatii, nu pot fi organizate alegeri in conditiile alin.(l).

Art.20. Conditii speciale de exercitare a mandatului alesilor locali

(1) Consiliul local ales in cursul unui mandat, ca urmare a dizolvarii consiliului local, incheie mandatul precedentei autoritati a administratiei publice locale.
   (2) Consiliul local ales in urma organizarii unor noi unitati administrativ-teritoriale isi exercita mandatul numai pana la organizarea urmatoarelor alegeri locale generale.

Art.21. Atributiile Consiliului local

(1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
   (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

   a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local;
   b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;
  d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;
  e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.
   (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

   a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local;
   b) alege viceprimarul/viceprimarii, din randul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, in conditiile art. 11 alin. (2);
   c) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local, reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum si infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local si statul de functii al acestora;
   d) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii;
   e) hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice, societati si regii autonome, in conditiile legii.
   (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
   b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;
  c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
   d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;
   e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
   f) asigura un mediu favorabil infiintarii si/sau dezvoltarii afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum si prin realizarea de noi investitii care sa contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economica regionala si locala;
   g) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
   (5) Daca bugetul unitatii administrativ-teritoriale, prevazut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfasoara pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

   a) hotaraste darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
   b) hotaraste vanzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinta gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;
   c) avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;
   d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de orice alte obiective de interes public local.
   (7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

   a) educatia;
   b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
  c) sanatatea;
  d) cultura;
  e) tineretul;
  f) sportul;
  g) ordinea publica;
  h) situatiile de urgenta;
  i) protectia si refacerea mediului;
   j) conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
  k) dezvoltarea urbana;
  l) evidenta persoanelor;
  m) podurile si drumurile publice;
  n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local;
  o) serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
  p) activitatile de administratie social-comunitara;
  q) locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
  r) punerea in valoare, in interesul colectivitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
  s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
   (8) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

   a) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
   b) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.
   (9) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

   a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
   b) hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
   c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.
   (10) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), b) si d), consiliul local:

   a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrarile si fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea si functionarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea autoritati sau institutii publice a caror activitate prezinta un interes local. Bunurile achizitionate pentru dotari raman in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale;
   b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institutiei sau autoritatii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrari de amenajare, dotare si intretinere a cladirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publica sau privata a statului, in scopul cresterii nivelului de atractivitate turistica a unitatii administrativ-teritoriale, cu conditia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sa permita accesul publicului in spatiile astfel imbunatatite pe o perioada de minimum 5 ani. Bunurile achizitionate pentru dotari raman in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale.
   (11) Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (2) consiliul local poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.
   (12) Consiliul local hotaraste acordarea unor sporuri si a altor facilitati, potrivit legii, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local.
   (13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integranta a statutului unitatii administrativ-teritoriale.
   (14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite prin lege.

 

SECTIUNEA 2. Functionarea consiliului local

Art.22. Tipurile de sedinte ale Consiliului local

(1) Consiliul local al Comunei Sarmizegetusa se intruneste in sedinte ordinare, cel putin o data pe luna, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local al Comunei Sarmizegetusa se poate intruni si in sedinte extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie;

c) primarului, ca urmare a solicitarii prefectului, in cazuri care necesita adoptarea de masuri imediate pentru gestinoarea situatiilor de criza sau de urgenta.

Art.23. Convocarea sedintelor Consiliului local

(1) Consiliul local se convoaca dupa cum urmeaza:

a) prin dispozitie a primarului, in cazurile prevazute la art.22, alin.(l), alin.(2),

lit.”a” si lit.”c”;

b) prin convocare semnata de catre consilierii locali care au aceasta initiativa, in cazul prevazut la art.22, alin.(2), lit.”b”. Formatul modelului orientativ de convocare se regaseste in anexa nr. 6 la prezentul regulament.

(2) Consilierii locali sunt convocati, prin grija secretarului general al comunei Sarmizegetusa, cel tarziu in ziua ulterioara primirii de catre acesta a dispozitiei sau documentului de convocare initiat de cel putin o treime din numarul consilierilor locali in functie, intr-una dintre urmatoarele modalitati:

a) in scris,

b) prin mijloace electronice

c) in scris si prin mijloace electronice.

(3) Data sedintei consiliului local precizata cu ocazia convocarii este stabilita, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevazut de art.l81 din Legea nr.l34/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel:

a) in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei de convocare pentru sedintele ordinare;

b) in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozitei sau documentului de convocare pentru sedintele extraordinare.

(4) In caz de forta majora si/sau de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei Sarmizegetusa ori in alte situatii in alte situatii considerate de maxima importanta care nu suporta amanare,, convocarea acestuia pentru extraordinara, prin exceptie de la prevederile alin.(3), lit.”b”, se face de indata.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii despre sedinta:

a) data, ora si locul desfasurarii;

b) modalitatea de desfasurare;

c) locul desfasurarii in cazul sedintelor desfasurate cu participarea fizica a consilierilor locali sau aplicatiile electronice folosite, in cazul sedintelor desfasurate prin mijloace electronice;

d) proiectul ordinii de zi;

e) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

f) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit optiunilor acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

g) indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotarari;

h) invitatia de a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari.

(6) Secretarul general al comunei Sarmizegetusa transmite prefectului, sub semnatura sa, evidenta prezentei consilierilor locali la convocarile pentru sedintele care nu s-au putut desfasura din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data convocarii. Evidemta transmisa prefectului precizeaza si situatiile in care, urmare a ultimei absente, a intervenit cazul de incetare de drept a mandatului prevazut la art.55, alin.(2), lit.”e”.

(7) In toate cazurile, convocarea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.

Art.24. Ordinea de zi

(1) Proiectul ordinii de zi se redacteaza de catre secretarul general al comunei Sarmizegetusa si compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexa la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupa caz, in conditiile legii.

   (2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotarari care indeplinesc conditiile prevazute la art. 25 alin. (10).
   (3) Proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local poate cuprinde:

   a) aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare;
   b) proiecte de hotarari, cu mentionarea: numarului de inregistrare, a titlului si a initiatorului, potrivit
anexei nr. 7 la prezentul regulament;
   c) rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte;
   d) rapoarte sau informari ale conducatorilor organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica, dupa caz;
   e) intrebari, interpelari, raspunsuri;
   f) petitii;
   g) orice alte probleme de interes local.
   (4) Proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei, ai orasului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin massmedia, prin afisarea pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.
   (5) In comunele, in orasele sau in municipiile in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, stabilit la ultimul recensamant, proiectul ordinii de zi se aduce la cunostinta publica si in limba minoritatii nationale respective.
   (6) Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face in situatia in care acesta nu indeplineste conditiile prevazute la art. 25 alin. (10) sau numai cu acordul initiatorului, daca acesta indeplineste conditiile prevazute la art. 25 alin. (10).
   (7) Ordinea de zi a sedintei se aproba cu majoritate simpla, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.
   (8) Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente cu majoritate simpla.
   (9) In cazul neaprobarii proiectului ordinii de zi, in conditiile prevazute la alin. (7), nu se acorda indemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru sedinta respectiva.

Art.25. Proiectelede hotarari ale Consiliului local

   (1) Proiectele de hotarari pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetateni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general si al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
     (3) Proiectele de hotarari si referatele de aprobare a acestora se redacteaza in conformitate cu normele de tehnica legislativa.
   (4) Proiectele de hotarari ale consiliului local insotite de referatele de aprobare a acestora si de alte documente de prezentare si de motivare se inregistreaza intr-un registru special, al carui format se regaseste in
anexa nr. 7 la prezentul regulament si se transmit de secretarul general:

   a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate;
   b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii si intocmirii avizelor.
  (5) Nominalizarea compartimentelor de resort si a comisiilor de specialitate carora li se transmit proiectele de hotarari ale consiliului local, precum si celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (4), se face de catre primar impreuna cu secretarul general.
   (6) Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunica si data de depunere a rapoartelor si a avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimentelor de resort sa poata fi transmise si comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora. Formatul adresei prin care secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite comisiei de specialitate documentele spre analiza se regaseste in
anexa nr. 2 la prezentul regulament.
   (7) Dupa examinarea proiectului de hotarare, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului.
   (8) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Daca avizul este favorabil, se pot formula amendamente in cadrul comisiei de specialitate. Amendamentele adoptate in cadrul comisiei de specialitate insotesc proiectul de hotarare care se dezbate in sedinta consiliului local.
   (9) Avizul comisiei si amendamentele formulate in cadrul acesteia, dupa caz, se transmit secretarului general care dispune masurile corespunzatoare inaintarii lui catre consilierii locali si catre initiatori, dupa caz, cel mai tarziu in ziua sedintei.
   (10) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei consiliului local este supus dezbaterii numai daca este insotit de:

   a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, semnat de initiator;
   b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
   c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
   d) alte documente prevazute de legislatia speciala.
   (11) Secretarul general asigura indeplinirea conditiilor de la alin. (10) si aduce la cunostinta consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.
   (12) Rapoartele si avizele prevazute la alin. (10) trebuie intocmite in termenul prevazut la alin. (6), dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor extraordinare. In situatia sedintelor extraordinare convocate de indata, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedura de urgenta, cel tarziu odata cu proiectul hotararii.
   (13) Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea acestuia.

 

Art.26. Cvorumul sedintelor Consiliului local

(1) Sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie. Se considera prezenti la sedinta si consilierii locali care participa prin utilizarea oricaror mijloace electronice, in conditii care fac imposibila prezenta fizica a consilierilor la sedina.

(2) Prezenta consilierilor locali la sedinta este obligatorie, cu exceptia cazului in care acestia absenteaza motivat. Absenta este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stari de sanatate pentru care sa eliberat certificat de concediu medical;

b) unei deplasari in strainatate;

c) delegari/detasari/deplasari in interes de serviciu in tara sau strainatate;

d) unor evenimente de fort majora;

e) in cazul decesului sotiei/sotului consilierului local sau al unei rude de pana la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al sotiei/sotului acestuia, inclusiv;

f) concediului de odihna;

 g) in cazul casatoriei consilierului local sau al unei rude de pana la gradul al II-lea a consilierului local inclusiv;

h) in cazul botezului unei rude de pana la gradul al III-lea a consilierului local inclusiv;

i) unei delegatii in interesul comunitatii locale sau in interesul serviciului;
 j) participarii la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala;
k) alte motive temeinice, dupa caz.

(3) Consilierul local care absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv la sedintele consiliului local este sanctionat, in conditiile art.80 din prezentul regulament.

(4) Consilierii locali sunt obligati sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretarul general al comunei Sarmizegetusa.

(5) Consilierul local care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca aceasta situatie la cunostinta secretarului general al comunei Sarmizegetusa.

Art.27. Desfasurarea sedintelor Consiliului local

(1) Sedintele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfasura cu participarea fizica a consilierilor sau in sistem online, prin utilizarea oricaror mijloace electronice, comunicate in documentul de convocare prevazut la art. 23 alin. (5).

(2) Caracterul public al sedintelor consiliului local este dat de:

a) accesul celor interesati, in conditiile legii, la procesele- verbale ale sedintelor consiliului local;

b) accesul celor interesati, in conditiile legii, la proiectele de hotarari, la hotararile consiliului local, precum si la instrumentele de prezentare si de motivare a acestora;

c) posibilitatea cetatenilor cu domiciliul sau resedinta in comuna Sarmizegetusa de a asista la sedintele consiliului local, in conditiile art.28, alin.(5) si alin.(6) din regulamentul de organizare si functionare a consiliului local sau de a le urmarii pe internet in sitatia in care exista mijloace de transmitere on line.

(3) Primarul participa la sedintele consiliului local si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora.

(4) Lucrarile sedintelor se desfasoara in limba romana. Documentele sedintelor de Consiliu local se intocmesc si se aduc la cunostinta publica in limba romana. In consiliile locale in care consilierii locali apartinand unei minoritati nationale reprezinta cel putin 20% din numarul total, la sedintele consiliului local se poate folosi si limba minoritatii nationale respective. In aceste cazuri se asigura, prin grija primarului, traducerea in limba romana. In toate cazurile, documentele sedintelor de consiliu local se intocmesc si se aduc la cunostinta publica in limba romana.
(5) La lucrarile consiliului local pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, conducatorii compartimentelor de resort si conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publica din unitatile administrative teritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate.

(6) La lucrarile consiliului local pot asista si lua cuvantul si alte persoane interesate , cu domiciliul sau resedinta in comuna Sarmizegetusa, care pot formula propuneri si sugestii cu privire la proiectele de hotarare supuse dezbaterii, in limita locurilor disponibile din sala de sedinta. In vederea asigurarii acestui drept, la inceputul sedintei persoanele interesate vor adresa, in scris, presedintelui de sedinta solicitarea de a lua cuvantul indicand proiectul/proiectele de hotarare in cauza sau dupa caz subiectul pe care doreste sa-l exprime la punctul diverse.

(7) Persoanele participa la sedintele Consiliului local au obligatia de a respecta regulile, disciplina si ordinea stabilita pentru buna desfasurare a sedintelor. Acestea se pot inscrie la cuvant la punctul diverse de pe ordinea de zi, iar presedintele de sedinta poate indruma solicitantul spre a se adresa/participa la audiente catre autoritatile/institutiile publice competente.

După aprobarea ordinii de zi a şedinţei, Preşedintele de şedinţă anunţă înscrierile la cuvânt ale cetăţenilor, după cum urmează:

a) numele şi prenumele persoanelor care vor lua cuvântul la dezbaterea proiectele de hotărâre;

b) numele şi prenumele persoanelor care vor lua cuvântul la punctul Diverse;

(8) Daca in timpul sedintei se constata incalcari ale normelor de ordine din partea participantilor, presedintele de sedinta va lua demdata masuri de eliminare din sala de sedinta a celui/celor in cauza, sesizand, daca este cazul si organele de ordine.

(9) Dezbaterea proiectului de hotarare sau a problemelor se face, de regula, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata in conformitate cu prevederile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ si ale prezentului regulament de organizare si functionare a consiliului local.

(10) Presedintele de sedinta este obligat sa asigure luarea cuvantului de catre initiator pentru sustinerea proiectului de hotarare ori de cate ori acesta o solicita.

(11) Consilierii locali participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant.

Consilierii locali sunt obligati ca in cuvantul lor sa se refere exclusiv la problema care

formeaza obiectul dezbaterii.

(12) Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului.

(13) Presedintele de sedinta permite oricand unui consilier local sa raspunda intr-o problema de ordin personal, in probleme prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(14) Presedintele de sedinsa sau reprezentantul oricarui grup de consilieri locali poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia Consiliului local.

Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteaza daca propunerea este adoptata cu majoritate simpla.

(15) Este interzisa adresarea de insulte sau calomnii de catre consilierii locali prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

(16) Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii locali, precum si ceilalti initiatori prezenti la sedinta putand formula amendamente de fond sau de forma. Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea in care au fost formulate.

  (17) Amendamentele se formuleaza in scris si se pot depune de catre primar, oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate. Initiatorul unui amendament il poate retrage sau poate renunta la sustinerea acestuia, in orice moment. In acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot.
   (18) Pentru a putea fi dezbatut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general cel mai tarziu in ziua sedintei consiliului local.
   (19) Amendamentele la proiectele de hotarari ale consiliului local se transmit in forma scrisa si contin urmatoarele elemente, potrivit anexei nr. 10 la prezentul regulament:

  a) initiatorul sau initiatorii;
  b) numarul de inregistrare si titlul proiectului de hotarare a consiliului local pentru care se depune amendamentul;
  c) tipul amendamentului: modificare sau completare;
  d) textul initial;
  e) textul amendamentului formulat;
  f) motivatia amendamentului;
  g) semnatura persoanei care propune amendamentul.
   (20) Secretarul general numeroteaza amendamentele depuse pentru fiecare proiect de hotarare a consiliului local in ordine crescatoare a articolelor din cadrul proiectului de hotarare a consiliului local. Secretarul general numeroteaza amendamentele depuse tinand cont de ordinea textelor asupra carora se formuleaza amendamente in cadrul proiectului de hotarare a consiliului local. In cazul in care doua sau mai multe amendamente se refera la acelasi text din cadrul proiectului de hotarare a consiliului local, acestea se numeroteaza in ordinea in care au fost primite de catre secretarul general.
   (21) In mod exceptional, in timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale la proiectul de hotarare a consiliului local, insa acestea se formuleaza de comun acord cu initiatorul proiectului de hotarare a consiliului local. Continutul amendamentelor verbale se mentioneaza in procesul-verbal de sedinta.
   (22) Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea numerotarii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare amendamentului adoptat se socotesc respinse fara a mai fi supuse votului.
   (23) Dupa supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot proiectul de hotarare a consiliului local in forma cu amendamente.
   (24) Respingerea unui proiect de hotarare a consiliului local inscris pe ordinea de zi, precum si orice supunere la vot a unei propuneri inscrise pe ordinea de zi nu constituie hotarare a consiliului local ca act administrativ, in acest caz, mentionanduse doar rezultatul votului in procesul-verbal al sedintei fara redactarea unei hotarari a consiliului local.
   (25) Supunerea la vot in timpul sedintelor consiliului local a unei situatii procedurale prevazute de regulamentul de organizare si functionare nu constituie hotarare a consiliului local ca act administrativ. Mentionarea acestor situatii procedurale, precum si rezultatul votului se fac obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
   (26) Sinteza dezbaterilor din sedintele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele de sedinta si de secretarul general.
   (27) Presedintele de sedinta, impreuna cu secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.
   (28) La inceputul fiecarei sedinte, secretarul general supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare. Consilierii locali si primarul au dreptul ca, in cadrul sedintei curente a consiliului local, sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara.
   (29) Procesul-verbal semnat de presedintele de sedinta si de catre secretarul general, precum si documentele care au fost dezbatute in sedinta anterioara se depun intr-un dosar special al sedintei respective, care se numeroteaza si se sigileaza de presedintele de sedinta si de secretarul general, dupa aprobarea procesului-verbal, sau de catre persoana cu atributii in acest sens, desemnata in conditiile legii.
   (30) In termen de 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal al sedintei, secretarul general afiseaza la sediul primariei si publica pe pagina de internet a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al sedintei.

Art.271. In situatii exceptionale, constatate de autoritati abiliate , precum epidemii, pandemii, fenomene natural extreme, cutremure, acte de terrorism si alte situatii (ex:izolare la domiciliu, carantina, etc) care fac imposibila prezenta consilierilor locali la locul desfasurarii sedintelor consiliului local se face cu respectarea și aplicarea corespunzătoare a prevederilor Codului administrativ.

In situatiile speciale mentionate mai sus consilierii locali sunt convocati prin mijloace electronice disponibile(apel telephonic, sms, email, aplicatii electronice- messanger- facebook, whatsApp, etc )prin grija secretarului general al comunei, convocarea cuprinzand obligatoriu mentiunea “ Sedinta se desfasoara prin mijloace electronice”.

Odata cu convocarea se comunica si data, ora, si locul desfasurarii sedintei, proiectul ordinii de zi,modaliatea electronica prin care sunt puse la dispozitia consilierilor materialele inscrise pe ordinea de zi,invitatia de a formula intampinari si amendamente.

Convocarea la sedintele comisiilor de specialitate se face de presedintele de comisie prin mijloacele de care dispune.Prezenta in cadrul comisie se transmite prin mijloace electronice secretarului general al comunei .Avizele intocmite sunt transmise electronic secretarului comunei Sarmizegetusa, anterior desfasurarii sedintei de consiliu, prin mijloace electronice.

Caracterul public al sedintelor consiliului local se asigura prin accesul celor interesati in conditiile legii la procesele verbale ale sedintelor si la hotararile adoptate.

Locul in care se tine sedinta de consiliu se considera a fi locul in care se afla presedintele de sedinta, primarul si secretarul general al comunei Sarmizegetusa.

Secretarul comunei constata prin orice mijloc electronic prezenta consilierilor la sedinta si comunica presedintelui de sedinta cvorumul, in scopul declararii sedintei ca statutara.Prezenta consilierilor va fi consemnata de secretarul general in procesul verbal al sedintei, cu mentionarea modului in care a fost prezent fiecare consilier.

Secretarul general al comunei Sarmizegetusa propune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, urmand ca votul deschis al consilierilor sa se exprime prin mijloacele electronice utilizate.

Modul in care au fost dezbatute proiectele de zi se consemneaza in procesul verbal al sedintei.

Prezentul articol se completeaza cu dispozitiile OUG nr.57/2019 privind codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare si a altor prevederi legale in vigoare.

SECTIUNEA 3. Procedura de vot

Art.28. Adoptarea hotararilor Consiliului local

(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(l), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definite la art.5, lit.dd) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.

(3) Se adopta cu majoritatea absoluta prevazuta la art.5, lit.cc) a consilierilor locali in fimctie urmatoarele hotarari ale consiliului local:

a) hotararile privind bugetul local;
   b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
   c) hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
   d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;
   e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;
   f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine;
   g) hotararile privind administrarea patrimoniului;
   h) hotararile privind participarea cu imprumuturi, capital sau cu bunuri, dupa caz, in numele si in interesul colectivitatilor locale, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
   i) hotararile privind aplicarea de sanctiuni, in conditiile legii, pentru consilierii
locali;
j) alte hotarari necesare bunei functionari a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

(4) Consiliul local stabileste prin majoritatea absoluta prevazuta la art.5, lit.cc), care dintre urmatoarele subiecte, se reglementeaza in Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Sarmizegetusa:

a) conditiile in care presedintele de sedinta asigura mentinerea ordinei in cadrul sedintelor consiliului local;

b) alte atributii si insarcinari pe care comisiile de specialitate le pot indeplini la nivelul consiliului local;

c) alte situatii, fata de cele prevazute la art.26, alin.(2), lit.”a” – “d”, in care consiliul local considera absenta motivata a unui consilier local la sedintele consiliului local;

d) posibilitatea si modalitatea concreta prin care cetatenii cu domiciliul sau resedinta in comuna Sarmizegetusa sa asiste la sedintele consiliului local;

e) conditiile in care pot participa la lucrarile consiliului local, pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, conducatorii compartimentelor de resort si conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publica din unitatile administrativteritoriale, precum si alte persoane interesate;

f) tipologia problemelor pentru care presedintele de sedinta permite oricand unui consilier local sa raspunda intr-o problema de ordin personal;

g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la sedinta, care semneaza hotararea consiliului local, in cazul in care presedintele de sedinta refuza, in scris, sa semneze, alta decat cea prevazuta la art.29, alin.(3);

h) procentul aplicabil Comunei Sarmizegetusa referitor la indemnizatia lunara a consilierilor locali care participa la sedintele ordinare ori la sedintele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate.

(5) Votul consilierilor locali este individual si poate fi deschis sau secret.

(6) Votul deschis se exprima prin oricare din urmatoarele modalitati:

a) prin ridicarea mainii;

b) prin apel nominal, efectuat de presedintele de sedinta.

c) electronic

d)prin apel audio/video in situatii exceptionale mentionate la art.27^1

(7) Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta sau a unui consilier, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate. In procesul – verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

(8) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor “pentru” si “impotriva”. Secretarul unitatii administrativ – teritoriale va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul “pentru” sau “impotriva”, in functie de optiunea sa.

(9) Consiliul local poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege.

(10) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(11) Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie fara echivoc. Pentru exprimarea optiunii se folosesc, de regula, cuvintele “da” sau “nu”.

(12) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin.(ll).

(13) Abtinerile se numara la voturile impotriva.

(14) Daca pe parcursul desfasurarii sedintei nu este intrunita majoritatea legala necesara pentru adoptarea proiectului de hotarare, presedintele de sedinta amana votarea pana la intrunirea acesteia.

(15) Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impugn modificari de fond in continutul proiectului de hotarare, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali si cu acordul majoritatii consilierilor locali prezenti, presedintele de sedinta retransmite proiectul de hotarare, in vederea reexaminarii de catre initiator si de catre compartimentele de specialitate.

(16) Proiectele de hotarari respinse de consiliul local nu potfi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

Art.29. Semnarea si contrasemnarea hotararilor Consiliului local

(1) Dupa desfasurarea sedintei, hotararile consiliului local se semneaza de catre presedintele de sedinta si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretarul general al Comunei Sarmizegetusa.

(2) In cazul in care presedintele de sedinta refuza, in scris, sa semneze, hotararea consiliului local se semneaza de cel putin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la sedinta.

(3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizeaza intr-una din urmatoarele modalitati:

a) in functie de configuratia politica de la ultimele alegeri locale;

b) de unul dintre cei mai in varsta consilier si de unul dintre cei mai tineri dintre consilieri locali participanti la sedinta;

c) prin alta modalitate stabilita prin hotarare a consiliului local.

(4) Secretarul general al Comunei Sarmizegetusa nu contrasemneaza hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, in urmatoarea sedinsa a consiliului local, depune in scris si expune in fata acestuia opinia sa motivata, care se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.

 

SECTIUNEA 4.Dispozitii privind actele administrative adoptate de consiliul local

Art.30. Tipuri de hotarari adoptate de Consiliul local

(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile locale adopta hotarari cu caracter normativ sau individual care se tin intr-un registru special conform anexei nr.8 la prezentul regulament.

(2) In organizarea executarii sau executarii in concret a legii, consiliile locale adopta sau incheie, dupa caz, si alte acte juridice prin care se nasc, se modifica sau se sting drepturi si obligatii.

Art.31. Comunicarea si aducerea la cunostinta a hotararilor Consiliului local

(1) Secretarul general al Comunei Sarmizegetusa comunica hotararile consiliului local prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii.

(2) Hotararile consiliului local se comunica primarului.

(3) Comunicarea, insotita de eventualele obiectii motivate cu privire la legalitate, se face in scris de catre secretarul general al Comunei Sarmizegetusa si se inregistreaza intr-un registru special destinat acestui scop.

(4) Hotararile se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al Comunei Sarmizegetusa.

(5) Hotararile, documentele si informatiile financiare, precum si alte documente prevazute de lege se publica, pentru informare, in format electronic si in monitorul oficial local care se organizeaza potrivit procedurii prevazute in Anexa la Ordonanta de urgenta a Guveraului nr.57/2019.

Art.32. Hotararile Consiliului local cu caracter normativ

(1) Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.

(2) Aducerea la cunostinta publica. a hotararilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oflciale catre prefect.

(3) In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, stabilit la ultimul recensamant, hotararile cu caracter normativ se aduc la cunostinta publica atat in limba romana, cat si in limba minoritatii respective.

Art.33 Alte modalitati de aducerela cunostinta publica

(1) Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se realizeaza si prin:

– publicare pe pagina de internet a comunei Sarmizegtusa

– afisare intr-un spatiu accesibil publicului;

– publicare in mass-media locala;

(2) Secretarul general asigura aducerea la cunostinta publica, potrivit alin. (1), consemnand pe fiecare hotarare a consiliului local in parte, sub semnatura sa, modalitatea utilizata. (3) Pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce ii revin secretarului general in vederea intrarii in vigoare a hotararilor consiliului local, acesta foloseste la finalul fiecarei hotarari a consiliului local cartusul cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii hotararii consiliului local din anexa nr. 11 la prezentul regulament.
   (4) Exemplarele hotararilor consiliului local care se transmit prefectului, in vederea exercitarii controlului de legalitate, contin in mod obligatoriu cartusul prevazut in anexa nr. 11 la prezentul regulament.

Art.34. Hotararile Consiliului local cu caracter individual

(1) Comunicarea hotararilor cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.

(2) Hotararile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.

(3) In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, stabilit la ultimul recensamant, hotararile cu caracter normativ se aduc la cunostinta publica atat in limba romana, cat si in limba minoritatii respective.

Art.35.Veriflcarea legalitafii actelor administrative

Hotararile ConsiIiului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de catre Prefect conform prevederilor art.255 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

SECTIUNEA 5. Folosirea limbii minoritatii nationale

Art. 36.Folosirea limbii minoritatilor nationale

(1) In unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, stabilit la ultimul recensamant, autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, precum si serviciile publice deconcentrate asigura folosirea, in raporturile cu acestia, si a limbii minoritatii nationale respective, in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale tratatelor internationale la care Romania este parte.
   (2) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1), prin hotarare, pot decide asigurarea folosirii limbii minoritatilor nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale nu ating ponderea prevazuta la alin. (1).

 

Art.37.Limba oficiala si folosirea limbii minoritatilor nationale

   (1) In raporturile dintre cetateni si autoritatile administratiei publice locale se foloseste limba romana.
   (2) In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, stabilit la ultimul recensamant, in raporturile lor cu autoritatile administratiei publice locale, cu aparatul de specialitate si organismele subordonate acestora, acestia se pot adresa, oral sau in scris, si in limba minoritatii nationale respective si primesc raspunsul atat in limba romana, cat si in limba minoritatii nationale respective.
   (3) In scopul exercitarii dreptului prevazut la alin. (2), autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, precum si serviciile publice deconcentrate au obligatia sa puna la dispozitia cetatenilor apartinand unei minoritati nationale formulare si texte administrative de uz curent in format bilingv, respectiv in limba romana si in limba minoritatii nationale.
   (4) Lista formularelor si a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se utilizeaza conform alin. (3), se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Relatii Interetnice elaborata in colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, cu avizul ministerelor cu atributii in domeniul administratiei publice, finante publice si afaceri interne.
   (5) In conditiile prevazute la alin. (2), in posturile care au atributii privind relatii cu publicul sunt incadrate si persoane care cunosc limba minoritatii nationale respective.
   (6) Autoritatile administratiei publice locale asigura inscriptionarea denumirii localitatilor si a institutiilor publice de sub autoritatea lor, precum si afisarea anunturilor de interes public atat in limba romana, cat si in limba minoritatii nationale respective, in conditiile prevazute la alin. (2).
   (7) Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu in limba romana, sub sanctiunea nulitatii.

 

SECTIUNEA 6. Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare si dezbatere a proiectelor de hotarari

Art.38. Initiativa cetateneasca

(1) Cetatenii pot propune consiliilor locale pe a caror raza teritoriala domiciliaza, spre dezbatere si adoptare, proiecte de hotarari.

(2) Promovarea unui proiect de hotarare se poate face de unul sau de mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot inscrisa in Registrul electoral cu domiciliul sau resedinta in Comuna Sarmizegetusa.

(3) Initiatorii depun la secretarul general al Comunei Sarmizegetusa forma propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul se afiseaza spre informare publica prin grija secretarului general al Comunei Sarmizegetusa.

(4) Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul general al Comunei Sarmizegetusa.

(5) Listele de sustinatori cuprind numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor.

(6) Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral cu domiciliul sau resedinta in Comuna Sarmizegetusa, al carei consiliu local urmeaza sa dezbata proiectul de hotarare in cauza.

(7) Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretarul general al Comunei Sarmizegetusa, proiectul de hotarare urmeaza procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului local.

Art. 39. Principii si reguli in asigurarea transparentei decizionale de catre consiliul local in raporturile cu cetatenii

   (1) Pentru asigurarea transparentei decizionale in raporturile cu cetatenii, consiliul local va respecta urmatoarele principii:

   a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de consiliul local, precum si asupra proiectelor de hotarare cu caracter normativ;
   b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la initiativa consiliului local, in procesul de elaborare a proiectelor de hotarare cu caracter normativ;
   c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de hotarare cu caracter normativ.
   (2) Se vor respecta urmatoarele reguli:

   a) sedintele consiliului local sunt publice, in conditiile legii;
   b) dezbaterile vor fi consemnate in procesul-verbal al sedintei consiliului local si facute publice, in conditiile legii;
   c) hotararile de consiliu local adoptate in sedintele consiliului local vor fi inregistrate, arhivate si, dupa caz, aduse la cunostinta publica, in conditiile legii si ale regulamentului de organizare si functionare.
   (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul procesului de elaborare a hotararilor de consiliu local si in cel al sedintelor in care sunt prezentate:

   a) informatii privind apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica la nivel national, precum si deliberarile care fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
   b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
   c) datele personale, potrivit Legii
nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare.

 

Art.40.Dispozitii privind participarea cetatenilor la procesul de elaborare si dezbatere a proiectelor de hotarari

   (1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotarare cu caracter normativ initiatorul are obligatia, prin intermediul secretarului general, sa aduca la cunostinta publica un anunt referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ.
   (2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ va fi adus la cunostinta publica, in conditiile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratie public.Anuntul va cuprinde referatul de aprobare al initiatorului privind necesitatea adoptarii hotararii cu caracter normativ propus, textul complet al proiectului de hotarare cu caracter normativ respectiv, precum si termenul-limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare cu caracter normativ.
   (3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite prin grija secretarului general asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin. (2).
   (4) La publicarea anuntului initiatorul proiectului de hotarare cu caracter normativ va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare cu caracter normativ supus dezbaterii publice.
   (5) Primarul va desemna o persoana din cadrul aparatului de specialitate, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotarare cu caracter normativ propus.
   (6) Proiectul de hotarare cu caracter normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (4).
   (7) Initiatorul proiectului de hotarare cu caracter normativ este obligat sa organizeze o intalnire in care sa se dezbata public proiectul de hotarare cu caracter normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.
   (8) In toate cazurile in care se organizeaza intalniri pentru dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Initiatorul proiectului de hotarare cu caracter normativ trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la acesta.
   (9) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public local, proiectele de hotarare cu caracter normativ se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.
   (10) Pentru proiectele de hotarare cu caracter normativ propuse prin initiativa cetateneasca obligatiile mentionate la alin. (1), (4) si (7) se realizeaza prin grija secretarului general.
   (11) Initiatorul proiectului de hotarare cu caracter normativ este obligat sa justifice in scris nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris de cetateni si asociatiile legal constituite ale acestora.

 

Art. 41.Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice ale consiliului local

   (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice ale consiliului local se va face in conditiile art. 27, cu respectarea prealabila a urmatoarelor etape:

   a) anuntul privind sedinta consiliului local se afiseaza la sediul consiliului local, pe pagina de internet a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau se transmite catre mass-media, dupa caz, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurarea sedintelor ordinare si cu cel putin 24 de ore inaintea sedintelor extraordinare convocate in termen de 3 zile, cu exceptia situatiilor in care consiliului local este convocat de indata in sedinte extraordinare;
   b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele de hotarare cu caracter normativ care urmeaza sa fie dezbatute in sedinta consiliului local;
   c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei consiliului local, precum si proiectul ordinii de zi.
   (2) Consiliul local poate hotari ca sedintele consiliului local sa fie inregistrate in conditiile art. 27 alin. (2) lit. c) si art. 28 alin. (4) lit. d).

 

Art. 42. Dreptul persoanelor interesate la inregistrarile sedintelor consiliului local

   In temeiul art. 27 alin. (2) lit. c) si ale art. 28 alin. (4) lit. d), inregistrarile sedintelor consiliului local vor fi facute publice, la cerere, in conditiile legislatiei privind liberul acces la informatiile de interes public.

 

Art. 43. Delegatul satesc

 1. Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi in consiliile locale sunt reprezentati la sedintele consiliului local de un delegat satesc. Delegatul satesc este asimilat alesilor locali.

 2. Delegatul satesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, in termen de 20 de zile de la data constituirii acestuia, de o adunare sateasca, convocata de primar cu cel putin 15 zile inainte si desfasurata in prezenta primarului sau a viceprimarului si a secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

(3) Alegerea delegatului satesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenti la aceasta adunare, consemnata intr-un proces-verbal care se prezinta in prima sedinta a consiliului local. La adunarea sateasca pot participa toti cetatenii cu drept de vot din satul respectiv.

(4) Incetarea de drept a mandatului delegatului satesc are loc in urmatoarele situatii:

   a) demisie;
   b) validarea, in calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul in satul al carui delegat este;
   c) schimbarea domiciliului intr-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizarii unitatii administrativ-teritoriale respective;
   d) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;
   e) punerea sub interdictie judecatoreasca;
   f) pierderea drepturilor electorale;
   g) deces.
   (5) In situatiile prevazute la alin. (4) se alege un nou delegat satesc, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3), care se aplica in mod corespunzator.

(6) Adunarea sateasca, convocata de catre primar, poate hotari oricand eliberarea din functie a delegatului satesc si alegerea, in termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane in aceasta functie, in conditiile alin. (2) care se aplica in mod corespunzator.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezinta, delegatii satesti sunt invitati in mod obligatoriu. Delegatii satesti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora fiind consemnata in procesul-verbal al sedintei.

Art.44. Adunarile cetatenesti

(1) Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe cartiere sau strazi.

(2) Convocarea si organizarea adunarilor cetatenetti se fac de catre primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie.

(3) Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.

(4) Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii cetatenilor cu drept de vot si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.

(5) Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, care le supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta,in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de fmantare, daca este cazul.

(6) Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului general al Comunei Sarmizegetusa.

Capitolul V.

DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

Art.45. Situatiile de dizolvare a Consiliului local

 1. Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local. Consiliul local

se dizolva de drept:

a) in cazul in care acesta nu se intruneste cel putin intr-o sedinta ordinara sau extraordinara, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, desi a fost convocat conform prevederilor legale;

b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotarare in 3 sedinte ordinare sau extraordinare tinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

c) in cazul in care numarul consilierilor locali in functie este mai mic decat jumatatea numarului membrilor consiliului local si nu a putut fi completat cu supleanti in conditiile art.6.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al Comunei Sarmizegetusa, prefectul sau orice alta persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prevazute la alin.(l). Instanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotararea instantei este definitiva si se comunica prefectului.

Art.46. Referendumul local

(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in conditiile legii. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin 25% din numarul cetatenilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral cu domiciliul sau resedinta in Comuna Sarmizegetusa.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele sl prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Art.47. Organizarea referendumului local

(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suporta din bugetul Comunei Sarmizegetusa.

(2) Referendumul local este organizat de catre o comisie numita prin ordin al prefectului, compusa dintr-un reprezentant al prefectului, cate un reprezentant al primarului, al consiliului local si un judecator de la judecatoria Hateg. Secretariatul comisiei este asigurat de institutia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin 30% din numarul total al locuitorilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral cu domiciliul sau resedinta in Comuna Sarmizegetusa. Activitatea consiliului local inceteaza inainte de termen daca s-au pronuntat in acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat in conditiile legii.

Art.48. Organizarea alegerilor dupa dizolvarea Consiliului local sau dupa validarea rezultatului referendumului

A (1) In termen de maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupa caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizeaza alegeri pentru un nou consiliu local.

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de catre Guvern, la propunerea autoritatilor cu atributii in organizarea alegerilor locale,pe baza solicitarii prefectului.

(3) Persoana desemnata potrivit prevederilor alin. (2) trebuie sa indeplineasca conditiile de studii si vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea functiei de secretar general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale prevazute la partea a III-a titlul VII si la partea a VI-a titlul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) In situatia prevazuta la alin. (2), prin exceptie de la prevederile partii a VI-a titlul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, se organizeaza de institutia prefectului.
   (5) Numirea in functia de secretar general al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, se face, in situatia prevazuta la alin. (2) sau in situatia in care procedura de organizare a concursului a fost demarata anterior situatiei exceptionale prevazute la alin. (2), de catre prefect, daca nu a incetat situatia care a determinat imposibilitatea exercitarii atributiilor de catre primar.

Art.49. Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvarii Consiliului local

(1) Pana la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenta acestuia, secretarul general al Comunei Sarmizegetusa rezolva problemele curente ale comunei, cu respectarea competenelor si atribuiilor ce ii revin, potrivit legii.

(2) In situatia exceptionala in care consiliul local a fost dizolvat in conditiile art.45, primarul se afla in imposibilitatea exercitarii atributiilor sale ca urmare a incetarii sau suspendarii mandatului sau ori a altor situatii prevazute de lege, iar functia de secretar general al Comunei Sarmizegetusa este vacanta, prefectul numeste prin ordin o persoana prin detasare, in conditiile parti a VI-a titlul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, care sa exercite atributiile de secretar general al Comunei Sarmizegetusa pentru a rezolva problemele curente ale comunei, pana la ocuparea functiei publice de conducere de Secretar general al Comunei Sarmizegetusa in conditiile legii.

CAPITOLUL VI.

DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

SECTIUNEA 1. Exercitarea mandatului de consilier local

Art.50. Mandatul alesilor locali

Mandatul consilierului local este de 4 ani si se exercita in conditiile legii.

Art.51. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unitatii administrativ-teritoriale

   Consilierii locali imputerniciti sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in societati, regii autonome de interes local si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnati, prin hotarare a consiliului local, in conditiile legii, cu respectarea regimului incompatibilitatilor aplicabil si a configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.

Art.52. Reprezentarea in asociafiile de dezvoltare intercomunitara si la niveluI operatorilor regionali

Comuna Sarmizegetusa este reprezentata de drept in adunarile generale ale

asociatiilor de dezvoltare intercomunitara si in adunarile generale ale operatorilor regionali si locali de catre primar. Primarul poate delega calitatea lui de reprezentant al Comunei Sarmizegetusa in adunarile generale viceprimarului, administratorului public, precum si oricaror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei institutii publice de interes local.

Art.53. Suspendarea mandatului de consilier local

(1) Mandatul de consilier local se suspenda in urmatoarele situatii:

   a) a fost dispusa masura arestarii preventive;
   b) a fost dispusa masura arestului la domiciliu;
   c) a fost insarcinat de catre consiliul din care face parte, de catre Guvern sau de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate.
   (2) Masurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) dispuse in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constata suspendarea mandatului.
   (3) Documentele corespunzatoare situatiei prevazute la alin. (1) lit. c) se comunica de catre emitent, in termen de 5 zile lucratoare de la desemnare, secretarului general si primarului, iar in prima sedinta ulterioara comunicarii consiliul local ia act de aceasta situatie, prin hotarare.
   (4) Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei prevazute la alin. (1).
   (5) Ordinul de suspendare emis pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), respectiv hotararea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in conditiile alin. (1) lit. c) se comunica de indata consilierului local, in termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotararii consiliului, dupa caz.
   (6) In cazul in care fata de consilierul local, al carui mandat a fost suspendat in conditiile alin. (1) lit. a) si b), a fost dispusa clasarea ori renuntarea la urmarirea penala sau instanta judecatoreasca a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la despagubiri, in conditiile legii.

Art.54. Suspendarea mandatului viceprimarului

(1) Mandatul viceprimarului se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

   a) a fost dispusa masura arestarii preventive;
   b) a fost dispusa masura arestului la domiciliu.

(2) Masurile prevazute la alin. (1), dispuse in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului, care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constata suspendarea mandatului.
    (3) Ordinul de suspendare se comunica, in termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.
   (4) Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei prevazute la alin. (1).
   (5) In cazul in care fata de viceprimarul suspendat din functie a fost dispusa clasarea ori renuntarea la urmarirea penala sau instanta judecatoreasca a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul, in conditiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzatoare perioadei in care a fost suspendat.

Art.55. Incetarea mandatului de consilier local

(1) Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.
  (2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:

   a) demisie;
   b) constatarea si sanctionarea, in conditiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, a unei stari de incompatibilitate;
   c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
   d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare si/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfasurate pe durata a trei luni calendaristice;
   e) lipsa nemotivata de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determina imposibilitatea desfasurarii, in conditiile legii, a sedintelor ordinare si/sau extraordinare;
   f) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
   g) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executarii pedepsei;
   h) punerea sub interdictie judecatoreasca;
   i) pierderea drepturilor electorale;
   j) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales;
   k) condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea unei infractiuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul caruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicata si de modalitatea de individualizare a executarii acesteia;
   l) deces.

   (3) Data incetarii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) si l), este data aparitiei evenimentului sau a implinirii conditiilor care determina situatia de incetare, dupa caz.

(4) Data incetarii de drept a mandatului, in cazul prevazut la alin. (2) lit. b), in situatia in care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestata, este data expirarii perioadei in care consilierul local are dreptul sa conteste raportul de evaluare, in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Data incetarii de drept a mandatului in cazul prevazut la alin. (2) lit. j) este data comunicarii catre prefect, secretarul general si catre consilierul local a hotararii forului competent sa decida asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe a carei lista consilierul local a fost ales, in situatia in care legalitatea acesteia nu a fost contestata.
(6) In situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f) si l) constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local, precum si vacantarea locului de consilier local se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatii deliberative respective, la propunerea primarului ori, dupa caz, a oricarui alt ales local, adoptata in prima sedinta desfasurata dupa aparitia evenimentului. Hotararea autoritatii deliberative este comunicata de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 8, precum si consilierului local. Aceasta hotarare nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei stari de fapt.

  (7) Consiliul local are obligatia de a adopta hotararea prevazuta la alin. (6) in termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar si de secretarul general cu privire la una dintre situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f) si l). In termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea incetarii mandatului, precum si vacantarea locului de consilier local se realizeaza de catre prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat de catre secretarul general, in situatia neadoptarii acestei hotarari de catre consiliul local, dupa caz.

(8) In situatiile prevazute la alin. (2) lit. b), g)-k), constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local, precum si vacantarea locului de consilier local se fac de catre prefect prin ordin, in termen de maximum 30 de zile de la data instiintarii transmise prefectului de catre autoritatea responsabila de asigurarea integritatii in exercitarea demnitatilor si functiilor publice si prevenirea coruptiei institutionale sau de catre instanta, dupa caz.

(9) Ordinul prefectului emis in situatiile prevazute la alin. (7) si (8) se transmite de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 8, consilierului local si secretarului general.

  (10) Hotararea consiliului are la baza, pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) si l), un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparitia evenimentului si semnat de primar si de secretarul general. Referatul este insotit de acte justificative.

(11) Ordinul prefectului are la baza, pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. g), i), k), instiintarile transmise prefectului de catre instanta.

(12) In cazul prevazut la alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii forului competent sa decida asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe a carei lista consilierul local a fost ales, prefectul constata, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea duratei normale a acestuia si declara vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 8, consilierului local si secretarului general.

(13) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. c)-f), hotararea poate fi atacata de consilierul local in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se pronunta in termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabila procedura de regularizare a cererii. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva.

(14) In toate cazurile, hotararea instantei se comunica partilor, prefectului si secretarului general, care are obligatia afisarii acesteia la sediul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in termen de maximum doua zile de la comunicare.

(15) Functia constatata vacanta in conditiile alin. (6)-(8) se completeaza cu supleantul desemnat de partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva, care este validat si depune juramantul, in conditiile art. 117 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, ulterior ramanerii definitive a hotararii instantei.


(16) Incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.

(17) Incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constata in prima sedinta a consiliului desfasurata dupa aparitia evenimentului si in baza demisiei scrise inaintate secretarului general, primarului si presedintelui de sedinta. Hotararea consiliului prin care se ia act de demisie si se declara vacant locul consilierului local se comunica de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 8.

(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) si k) devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. In aceste cazuri, data respectiva este si data la care inceteaza de drept mandatul.

(19) In situatia in care este contestata legalitatea actului prevazut la alin. (4) sau a hotararii prevazute la alin. (5), data incetarii de drept a mandatului este data ramanerii definitiva a hotararii judecatoresti.

(20) De la data incetarii mandatului, consilierul local respectiv:

 1. nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru sedintele autoritatii deliberative din care face parte;

 2.  nu mai poate participa la vot in cadrul sedintelor autoritatii deliberative din care face parte, precum si in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

 3. nu mai are dreptul la indemnizatia lunara.
   

Art.56. Incetarea mandatului de viceprimar ca urmare a incetarii mandatului de consilier

(1) Incetarea mandatului de consilier, in conditiile art.55, alin.(2), are ca effect incetarea de drept, la aceeasi data, si a mandatului de viceprimar.

(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberarii acestuia din functie in conditiile art.l1.

SECTIUNEA 2. Drepturile consilierilor locali

Art.57. Legitimatia si semnul distinctiv ale alesilor locali

(1)Dupa alegerea viceprimarului, acestuia i se inmaneaza legitimatia, semnata de primar, precum si un semn distinctiv al calitatii de viceprimar. Legitimatia viceprimarului este inmanata de catre secretarul general.
   (2) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului local, semnata de primar, si primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.
  (3) Modelul legitimatiei de viceprimar si de consilier local si modelul semnului distinctiv pentru acestia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
   (4) Cheltuielile pentru confectionarea legitimatiilor, semnelor distinctive, respectiv a esarfelor se suporta din bugetul local.
  (5) Legitimatia si semnul distinctiv se pot pastra, dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.
   (6) Esarfa in culorile drapelului national al Romaniei se poarta in mod obligatoriu la Ziua Nationala a Romaniei, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor, indiferent de locul de desfasurare a acestora.

Art.58. Protectia alesilor locali

1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solutionarea si gestionarea treburilor publice in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta este garantata.
(2) Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.
(3) Retinerea, dispunerea masurii arestarii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in judecata penala a alesilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.
(4) Pe intreaga durata a mandatului, alesii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de lege.
  (5) De aceeasi protectie prevazuta la alin. (4) beneficiaza si membrii familiei alesului local – sot, sotie si copii – in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

Art.59. Grupurile de consilieri locali

(1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3.

(2) Consilierii locali care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin.(l) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului.

(4) Prevederile alin.(l) $i alin.(2) se aplica si consilierilor independenti.

(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier.

(6) In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art.60. Raporturile de munca sau de serviciu detinute anterior

 1. Pe perioada exercitarii mandatului de viceprimar se suspenda contractul de munca, respectiv raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei institutii sau autoritati publice ori in cadrul regiilor autonome sau societatilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

 2. Consilierul local, al carui raport de serviciu ori contract individual de munca este suspendat, in conditiile legii, la data inceperii exercitarii mandatului, isi reia activitatea in executarea aceluiasi raport de serviciu sau contract individual de munca, dupa caz, la incetarea mandatului de consilier local.

 3. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele didactice, cercetatorii stiintifici, persoanele care detin functii sau desfasoara activitati in domeniul creatiei literar-artistice.

 4.  In functiile detinute de persoanele ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durata determinata.

 5. La incetarea mandatului de viceprimar, persoanele in cauza isi reiau activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau raporturi de serviciu, dupa caz. La stabilirea clasei si a gradului de incadrare se iau in calcul si perioadele lucrate in functiile de demnitate publica alese.

 6. In cazul in care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activitatii in functia detinuta anterior alegerii, persoana in cauza se poate adresa instantei de judecata competente, cererea fiind scutita de taxa de timbru judiciar.

 7.  Persoanelor prevazute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data incetarii mandatului, cu exceptiile prevazute de lege.

Art.61. Indemnizatia

(1) Pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizatie lunara. Viceprimarilor nu li se acorda indemnizatie pentru participarea la sedinte.
   (2) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali care participa la sedintele ordinare ori la sedintele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate este in cuantum de pana la 10% din indemnizatia lunara a primarului, in conditiile 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale regulamentului de organizare si functionare a autoritatii deliberative.
   (3) Consilierii locali au dreptul la indemnizatia lunara doar daca participa la cel putin o sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a comisiei de specialitate, pe luna, desfasurate in conditiile legii.
   (4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizatia de delegare sau deplasare, dupa caz, precum si a altor cheltuieli prevazute de lege, altele decat indemnizatia prevazuta la alin. (1).
   (5) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali care participa la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate se calculeaza dupa formula:
IL = a x IP x (0,65 x PCL/NSCL+ 0,35 x PCS/NSCS),de catre compartimentul contabilitate din cadrul primariei Sarmizegetusa, in baza prezentei consilierilor la sedinte, communicate de secretarul general al comunei la inceputul lunii urmatoare desfasurarii sedintelor
   unde „IL“ este indemnizatia lunara pentru consilierul local; „a“ este procentul stabilit de consiliul local, care este mai mic sau egal cu 10% din indemnizatia lunara a primarului (IP); „IP“ este indemnizatia lunara a primarului; „PCL“ este numarul de participari ale consilierului local la sedintele consiliului local din luna respectiva; „PCS“ este numarul de participari ale consilierului local la sedintele comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectiva; „NSCL“ reprezinta numarul sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului local din luna respectiva; „NSCS“ reprezinta numarul sedintelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din luna respectiva.

(6) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) si (3) se efectueaza exclusiv din veniturile sectiunii de functionare din bugetul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(7) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator si delegatului satesc.

(8) Consiliul local poate hotari diminuarea cuantumului indemnizatiei prevazute la alin. (2) si a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (4), in concordanta cu posibilitatile de finantare.

(9) Drepturile banesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in conditiile legii.

(10) Consilierii locali si delegatul satesc care participa la sedintele de consiliu local, organizate in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.

Art.62. Dreptul de inifiativa in promovarea actelor administrative

Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

Art.63.Transportul

Alesi locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desfasoara sedinta consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc la cerere, contravaloarea transportului.

Art.64. Formarea profesionala

(1) Alesii locali au dreptul la pregatire, formare si perfectionare profesionala.

(2) Alesii locali beneficiaza de plata programelor de pregatire, formare si perfectionare profesionaIa organizate in conditiile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masa, a indemnizatiilor de delegare sau deplasare, dupa caz, in conditiile legii.

(3) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul local sumele necesare pentru programele de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de Institutul National de Administratie sau alti furnizori de formare si perfectionare profesionala in decursul mandatului, cheltuielile prevazute la alin.(2) destinate alesilor locali, organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice.

Art.65. Accesul la informatii

(1) Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

Art.66. Dreptul la asociere

Alesii locali se pot asocia liber in partide politice si in alte forme de asociere, in conditiile legii.

SECTIUNEA 3. Obligatiile alesilor locali

Art.67. Respectarea legii

(1) Alesii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligati sa respecte regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

Art.68. Participarea la lucrarile Consiliului local si ale comisiilor de specialitate

Consilierii locali si viceprimarii nu pot lipsi de la lucrarile consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu exceptia situatiilor prevazute in regulamentul de organizare si functionare.

Art.69. Buna-credinta si fidelitatea

Consilierii locali aflati in serviciul colectivitatii locale, in calitatea lor de reprezentanti legali ai unitatii administrativ-teritoriale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competentelor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, dupa caz, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

Art.70. Probitatea si discretia profesionala

Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

Art.71. Cinstea si corectitudinea

(1) In exercitarea mandatului, alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(2) Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevalade aceasta calitate in exercitarea unei activitati de interes personal.

Art.72. Dispozitii privind obligatiile de informare pentru alesii locali

(1) Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.

(2) Fiecare consilier local, precum si viceprimarii sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care este facut public prin grija secretarului general al Comunei Sarmizegetusa.

(3) In urma efectuarii unor deplasari in strainatate pentru exercitarea unor atributii stabilite prin lege, alesii locali sunt obligati sa prezinte la prima sedinta ordinara a autoritatii deliberative o informare privind deplasarile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informarii este de 45 de zile de la data incheierii deplasarii.

(4) In cazul nerespectarii prevederilor alin.(3), alesii locali suporta cheltuielile deplasarii.

Art.73.Transparenta activitatii

(1) Primarul este obligat ca, prin interrnediul secretarului general al Comunei Sarmizegetusa si al aparatului de specialitate, sa puna la dispozitie consilierilor locali la cererea acestora, in termen de cel mult 10 zile lucratoare, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului in conditiile legii.

(2) Consilierii locali pot adresa intrebari si interpelari primarului sau viceprimarului

(3) Raspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului local.

(4) Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris sau, dupa caz, oral pana cel mai tarziu la urmatoarea sedinta a consiliului local.

Capitolul VII.

INCOMPATIBILITATILE ALESILOR LOCALI

SI CONFLICTUL DE INTERESE

Art.74. Regimul incompatibilitatilor aplicabil functiei de viceprimar si de consilier local

(1) Regimul incompatibilitatilor aplicabil functiei de viceprimar si de consilier local este cel prevazut in cartea I titlul IV din Legea nr.l61/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Constatarea si sanctionarea starii de incompatibilitate si a conflictului de interese pentru persoanele care ocupa functiile prevazute la alin.(l) se fac in conditiile Legii nr.l76/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prin activitati in domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfasura, in conditiile legislatiei speciale privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, se inteleg activitatile prevazute la art.462, alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.75. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru consilieri locali si viceprimar

(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr.l61/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

a) sot, sotie sau rude ori afmi pana la gradul al II-lea inclusiv;

b) orice persoana fizica sau juridica fata de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligatii;

c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de administrator sau de la care obtine venituri;

d) o alta autoritate din care face parte;

e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care face parte, care a facut o plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

f) asociatie sau fundatie din care face parte.

(2) In exercitarea functiei, consilierul local aflat in una dintre situatiile prevazute la alin.(l) are obligatia sa anunte la inceputul sedintei consiliului local interesul personal pe care il are la adoptarea hotararii respective, anunt care se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.

(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii consiliului cu privire la care acesta si-a anuntat interesul si nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin.(l) sunt lovite de nulitate absoluta in conditiile Legii nr.l76/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Fapta alesilor locali de a incalca prevederile alin.(l) si legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni.

Art.76. Declaratia de interese si declaratia de avere

Alesii locali au obligatia sa intocmeasca, sa depuna si sa actualizeze declaratiile de avere si declaratiile de interese in conformitate cu prevederile Legii nr.l76/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.77. Sanctiuni pentru nedepunerea declaratiei de avere si a declaratiei de interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaratiei de avere si de interese prevazute de lege atrage sanctiunile prevazute de Legea nr.l76/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul VIII.

RASPUNDEREA ALESILOR LOCALI

Art.78. Tipurile de raspundere a alesilor locali

Alesii locali raspund, dupa caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.79. Raspunderea consilierilor locali

(1) Consilierii locali raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

(2) In procesul-verbal al sedintei consiliului local se consemneaza rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local se mentioneaza in mod expres votul acestuia.

Art.80. Sanctiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

(1) Pentru incalcarea de catre consilierii locali a prevederilor dinOrdonan|a de urgenta a Guvernului nr.57/2019, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese si a prevederilor regulamentului de organizare si functionare a consiliului local, consiliul local poate aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvantului;

d) eliminarea din sala de sedinta;

e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;

f) diminuarea indemnizatiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

g) retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau doua luni.

(2) Sanctiunile prevazute la alin.(l), lit.”a” – lit.”d” se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin.(l), lit.”e” – lit.”g” de catre consiliul local, prin hotarare.

(3) Sanctiunile prevazute la alin.(l), lit.”a” – lit.”e” sunt aplicabile si viceprimarilor.

(4) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(l), lit.”e”, cazul se transmite

comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

Art.81. Avertismentul

La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului local in culpa si il invita sa respecte regulamentul.

Art.82 Chemarea la ordine

(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui de sedinta si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului sunt chemati la ordine.

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.

(3) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de catre presedintele de sedinsa sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.

(4) Daca expresia intrebuinaata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedintele de sedinta ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

Art.83. Retragerea cuvantului si eliminarea din sala

In cazul in care, dupa chemarea la ordine, un consilier local continua sa se abata de la regulament, presedintele de sedinta ii va retrage cuvantul, acesta nemaiputand lua cuvantul pe perioada desfasurarii sedintei consiliului. In situatia in care un consilier persista sa se abata de la regulament, presedintele de sedinta il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.

Art.84 Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate

(1) In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrarile consiliului local, dupa caz, si ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspect juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporara de la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinse consecutive.

(4) Excluderea de la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei lunare.

(5) In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul personalului care asigura ordinea publica locala.

Art.85. Aplicarea sanctiunilor

 1. Sanctiunile prevazute la art. 80 alin. (1) lit. e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliul local, cu majoritate absoluta.

(2) Pe perioada aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 80 alin. (1) lit. d) si e), consilierii locali in cauza nu vor fi socotiti la cvorumul pentru sedinta.
 (3) Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 80 alin. (1) lit. a)-d).

(4) Sanctiunile prevazute la art. 80 alin. (1) se pot aplica in mod corespunzator viceprimarilor pentru abaterile savarsite in calitatea lor de consilier local.

Art.86. Sanctiuni aplicabile viceprimarilor

(1) Pentru abateri grave si/sau repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizattei cu 5-10% timp de l-3 luni;

d) eliberarea din functie.

(2) Sanctiunile prevazute la alin.(l), lit.”a” – lit.”c” se aplica, prin hotarare a consiliului local, la propunerea motivata a primarului. Motivele care justifica propunerea de sanctionare sunt aduse la cunostinta consilierilor locali cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.

(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin. (1), hotararea se adopta prin vot secret cu majoritatea calificata de doua treimi din numarul consilierilor locali.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin.(3), aplicarea sanctiunii prevazute la alin.(l), lit.d) se face cu respectarea prevederilor art.l52 din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.57/2019,cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Impotriva sanctiunilor prevazute la alin.(l), lit.”c” si lit.”d” persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.

(6) Aplicarea sanctiunii prevazute la alin.(l), lit.d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local.

Art.87. Raspunderea aferenta actelor administrative

(1) Presedintele de sedinta al consiliului local, prin semnare, investeste cu formula de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate in exercitarea atributiilor care ii revin potrivit legii.

(2) Aprecierea necesitatii si oportunitatea adoptarii si emiterii actelor administrative apartine exclusiv autoritatilor deliberative, respectiv executive. Intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate si semnarea documentelor de fundamentare angajeaza raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a semnatarilor, in cazul incalcarii legii, in raport cu atributiile specifice.

(3) Actele autoritatilor administratiei publice locale angajeaza, in conditiile legii, raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului care, cu incalcarea prevederilor legale, fundamenteaza din punct de vedere tehnic si al legalitatii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemneaza ori avizeaza, dupa caz, pentru legalitate aceste acte.

(4) ln cazul in care printr-un act administrativ al autoritatilor administratiei publice locale emis sau adoptat fara a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalitatii s-au produs consecinte vatamatoare, este angajata raspunderea juridica a autoritatii executive sau autoritatii deliberative, dupa caz, in condi^iile legii si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Functionarii publici sau personalul contractual, dupa caz, responsabili cu operatiunile prevazute la alin. (3) pot formula obiectii ori refuza efectuarea acestora in conditiile art.490, respectiv art.553 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Prevederile alin.(l) – (5) se aplica si in cazul altor acte administrative sau asimilate acestora in conditiile legii emise, respectiv adoptate de autoritatile administratiei publice locale.

Capitolul IX.

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.88. Reprezentarea juridica

Pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale Consiliului local, si ale Comunei Sarmizegetusa se imputerniceste Primarul Comunalui sa delege atributiile de reprezentare unui consilier juridic din aparatul de specialitate ori unui avocat angajat in conditiile legii.

Art.89. Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale

 1. In temeiul art. 243 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, secretarului general ii revin urmatoarele atributii principale in relatia cu consiliul local:

 1. avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate hotararile consiliului local;

 2. participa la sedintele consiliului local;

 3. asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;

d) coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local;

e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a);

f) asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului local si redactarea hotararilor consiliului local;


   g) asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

i) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului local a consilierilor locali;

j) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta sau, dupa caz, inlocuitorului de drept al acestuia;

k) informeaza presedintele de sedinta sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

l) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

  m) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii locali care se incadreaza in dispozitiile art. 75 alin. (2); informeaza presedintele de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;

  n) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date prin acte administrative de consiliul local.

(2) Secretarul general, cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului, intocmeste si face public un raport anual privind transparenta decizionala, care cuprinde cel putin urmatoarele elemente: 

 1. numarul total al recomandarilor primite;

   b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte administrative cu caracter normativ si in continutul deciziilor luate;

  c) numarul participantilor la sedintele publice;

d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte administrative cu caracter normativ;

e) situatia cazurilor in care consiliul local a fost actionat in justitie pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la transparenta decizionala;

  f) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.

(3) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi adus la cunostinta publica prin grija secretarului general.

Art. 90. Calculul termenelor

   Calculul termenelor prevazute in regulament se realizeaza conform art. 181-183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art.91.Anexe

   Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1
la regulament

 

Domeniile de activitate in care se pot organiza

comisii de specialitate

 

 

   Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate pot fi:
   1. agricultura;
   2. activitati economico-financiare;
   3. activitati social-culturale, culte;
   4. invatamant, sanatate si activitati sportive;
   5. amenajarea teritoriului si urbanism;
   6. munca, familie si protectie sociala;
   7. protectie mediu si turism;
   8. juridica si de disciplina;
   9. administrarea serviciilor publice furnizate.
   In functie de specificul activitatii si de numarul consilierilor, consiliul poate hotari sa se organizeze comisii de specialitate in alte domenii de activitate sau o comisie sa aiba in obiectul de activitate doua sau mai multe domenii.

 

ANEXA Nr. 2
la regulament

 

 

Model al adresei prin care secretarul general al unitatii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale transmite comisiei de specialitate

documentele spre analiza

 

   Nr. …../………..


   PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA
   SECRETARUL GENERAL

 

   Catre Comisia ……………………………….. 

   Doamnei/Domnului presedinte,

   Spre stiinta doamnei/domnului secretar,

   Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) si ale art. 91 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, se transmit spre avizare catre Comisia ………………………….. urmatoarele documente:

 

Nr. crt.

Documentul trimis pentru avizare/elaborarea unui raport

Initiator

Data-limita pentru adoptarea avizului/raportului

1.

P.H.C.L.4 nr. ……/…… privind ………………………………………

primarul

 

2.

P.H.C.L. nr. ……/…… privind ………………………………………

consilierul local …………………….

 

3.

Petitia nr. ……/…… din partea

 

4.

 

 

 

 

Secretarul general al Comunei Sarmizegetusa,
                                (prenumele si numele)


 
NOTA:
   In varianta in care consiliul local alege ca mod de comunicare posta electronica, partea cu semnatura nu mai este necesara.
 

ANEXA Nr. 3
la regulament

 

Model al adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului

 general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale

documentele produse de aceasta

 

   CONSILIUL LOCAL AL ……………………………1
   Comisia ……………………………………..
2


   Nr. ……/…………….

   Catre secretarul general al …3

 

    Stimata(e) Doamna/Domnule …4,

 

   Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) si ale art. 91 alin. (1) si (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local ….5, va transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei …………..6 din cadrul sedintei din data de ……………, cuprinse in Procesul-verbal nr. …… Anexat va comunicam si avizele/rapoartele comisiei pentru subiectele dezbatute, respectiv:

 

Nr. crt.

Documentul trimis spre analiza

Numarul de inregistrare al avizului/raportului

Tipul avizului/recomandarea raportului

Amendamente

0

1

2

3

4

1.

P.H.C.L.7 nr. ……/……… privind …………………………………………..

 

8 favorabil  □ nefavorabil

 □ DA nr. ……
 □ NU

2.

P.H.C.L. nr. ……/………

 

 

favorabil  □ nefavorabil

 

 □ DA nr. ……
 □ NU

3.

Petitia nr. ……/……… din partea ………………………………………….

 

 

4.

 

   

 

   Presedintele Comisiei …………………………..,
                            (prenumele si numele)

 

   Secretarul Comisiei …………………………….,
                            (prenumele si numele)


 

   NOTA:
   In varianta in care consiliul local alege ca mod de comunicare posta electronica, partea cu semnatura nu mai este necesara.
 _____________

   1 Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
   2 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate.
   3 Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
   4 Se completeaza cu prenumele si numele secretarului general.
   5 Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
   6 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate.
   7 Proiectul de hotarare a consiliului local.
   8 Se bifeaza cu „X“ varianta care corespunde.

 

 

ANEXA Nr. 4
la regulament

 

 

Model al avizului comisiei de specialitate

 

 

   CONSILIUL LOCAL AL ……………………………1
   Comisia ……………………………………..
2

 

 

AVIZUL

Nr. …… din …………3

 pentru P.H.C.L.4 nr. ……/……… privind ………………..5

 

 

   Avand in vedere ………………………………………………..6,
   in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,


   Comisia …………………………………
7 adopta urmatorul aviz.

 

   Art. 1. – Se avizeaza favorabil/nefavorabil proiectul de hotarare a consiliului local nr. …/………8 privind ……………………9, cu ……10/fara amendamente.
  
Art. 2. – Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.
  
Art. 3. – Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al …………………………………………………11.

 

 

   Presedintele Comisiei ………………………………..,
                                  (prenumele si numele)

 

   Secretarul Comisiei ………………………………….,
                                  (prenumele si numele)


 _____________

   1 Se completeaza, dupa caz, cu tipul si denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
   2 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate.
   3 Se completeaza cu numarul de inregistrare si data inregistrarii avizului in Registrul privind avizele/rapoartele Comisiei … pe anul …
   4 Proiectul de hotarare a consiliului local.
   5 Se completeaza cu titlul proiectului de hotarare a consiliului local.
   6 Se completeaza cu motivarea avizului.
   7 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate.
   8 Se completeaza cu numarul de inregistrare si data inregistrarii proiectului de hotarare a consiliului local in Registrul privind proiectele de hotarari ale consiliului local.
   9 Se completeaza cu titlul proiectului de hotarare a consiliului local.
   10 Se completeaza cu numarul de amendamente care au fost adoptate de catre comisia de specialitate.
   11 Se completeaza, dupa caz, cu tipul si denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 

 

ANEXA Nr. 5
la regulament

 

Model al registrului de evidenta a avizelor/rapoartelor

 de catre comisia de specialitate

 

REGISTRUL1

privind avizele/rapoartele Comisiei ……………………….2

pe anul ………

 

 

 

 

Nr. de inregistrare

Data adoptarii avizului/raportului

Documentul

Rezultatul analizei

0

1

2

3

1

Aviz pentru P.H.C.L.3 nr. ……/……… privind ………………………….

Aviz favorabil cu 5 amendamente/ nefavorabil

2

Raport privind analiza situatiei …………………. realizat in baza Hotararii Consiliului Local nr. ……/………

3

Aviz pentru Petitia nr. ……/………

Aviz favorabil/nefavorabil

 ____________

   1 Registrele pe fiecare an se tin in format electronic si/sau pe hartie.
   2 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate.
   3 Proiectul de hotarare a consiliului local.

 

 

ANEXA Nr. 6
la regulament

 

Model orientativ de convocare a consilierilor locali la sedinta consiliului

local de catre cel putin o treime din numarul consilierilor locali in functie

 

 

   Stimata doamna/Stimate domnule consilier local …………………………………………1,

 

   In temeiul art. ……2, ……3 va invita la sedinta ………………………..4 a consiliului local care va avea loc in …………………………………5, in data de …………6, la ora ……7, cu urmatorul proiect de ordine de zi:
   Proiectul ordinii de zi a celei de-a ……
8 -a sedinte din cel de-al ……9 -lea mandat al consiliului local
   1. Adoptarea procesului-verbal al sedintei anterioare
   2. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. ……/……… privind ………………………………..
   3. Intrebari, interpelari si raspunsuri
   4. …
   …
   Diverse.
  

  Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local. Puteti sa formulati amendamente la proiectele de hotarari ale consiliului local inscrise in proiectul ordinii de zi si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronica …10.

 

 

   Cu deplina colegialitate,
   ………………………………..
 ______________

   1 Se completeaza cu prenumele si numele consilierului local.
   2 Se completeaza, dupa caz, cu temeiul juridic din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la tipul sedintelor consiliului local si persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv cu art. 133 alin. (1) in cazul sedintelor ordinare convocate de primar, cu art. 133 alin. (2) lit. a) sau c) in cazul sedintelor extraordinare convocate de primar sau art. 133 alin. (2) lit. b) in cazul sedintelor extraordinare convocate de cel putin o treime din numarul consilierilor locali in functie.
   3 Se completeaza cu persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv primarul sau prenumele si numele consilierilor locali.
   4 Se completeaza, dupa caz, cu tipul sedintei consiliului local, respectiv ordinara sau extraordinara.
   5 Se completeaza cu locul de desfasurare a sedintei consiliului local, de exemplu: sala de sedinte a primariei.
   6 Se completeaza cu data in care va avea loc sedinta consiliului local.
   7 Se completeaza cu ora la care va avea loc sedinta consiliului local.
   8 Se completeaza cu numarul sedintei consiliului local din actualul mandat.
   9 Se completeaza cu numarul mandatului consiliului local avand ca referinta primele alegeri locale din anul 1992, care reprezinta primul mandat. Pentru unitatile administrativ-teritoriale infiintate dupa 1992, primul mandat este cel de dupa primele alegeri de la infiintare.
   10 Se completeaza cu adresa oficiala de posta electronica a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 

ANEXA Nr. 7
la regulament

 

Model al registrului pentru evidenta proiectelor de hotarari

ale consiliului local

 

 

REGISTRUL1

pentru evidenta proiectelor de hotarari ale consiliului local

pe anul ……

 

Nr. de inregistrare

Data inregistrarii

Functia, prenumele si numele initiatorului

Titlul proiectului de hotarare a consiliului local

Avizele comisiilor de specialitate sesizate2

Structura/Persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabila cu elaborarea raportului compartimentului de resort3

Alte avize necesare conform legii4

Numarul de amendamente5

Data dezbaterii in sedinta consiliului local

Finalizarea procedurii6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________

   1 Registrele pe fiecare an se tin in format electronic si/sau pe hartie.
   2 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate sesizata, precum si cu numarul si data avizului din partea comisiei de specialitate.
   3 Se completeaza cu denumirea structurii, asa cum este aceasta trecuta in structura functionala a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, sau cu functia, prenumele si numele persoanei de specialitate care realizeaza raportul compartimentului de resort, precum si numarul si data inregistrarii acestuia.
   4 Se trec emitentul si numarul si data inregistrarii avizului la emitent.
   5 Se completeaza cu numarul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul consiliului local.
   6 In cazul in care initiatorul isi retrage proiectul de hotarare a consiliului local se face mentiunea „retras“. In cazul in care proiectul de hotarare a consiliului local este respins se completeaza cu mentiunea „respins“, iar in cazul adoptarii se face mentiunea „adoptat prin Hotararea nr. ……/………“.

 

 

ANEXA Nr. 8
la regulament

 

 

Model al registrului pentru evidenta hotararilor consiliului local

 
REGISTRUL1

pentru evidenta hotararilor consiliului local

 pe anul ………

 

Nr. de ordine

Data adoptarii

Data intrarii in vigoare

Titlul proiectului de hotarare a consiliului local

Functia, prenumele si numele initiatorului

Evenimente ulterioare adoptarii2

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________

   1 Registrele pe fiecare an se tin in format electronic si / sau pe hartie.
   2 In cazul in care ulterior adoptarii hotararii aceasta sufera modificari, completari sau abrogare, in aceasta coloana se trec toate aceste evenimente, mentionandu-se, in ordine cronologica, tipul evenimentului, precum si numarul si anul hotararii consiliului local care afecteaza actul administrativ in cauza.

   De exemplu:
   1. modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 45/2019;
   2. modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 55/2019;
   3. abrogata prin Hotararea Consiliului Local nr. 82/2019

 

 

 

ANEXA Nr. 9
la regulament

 

Model al amendamentului la un proiect de hotarare a consiliului local

 

ROMANIA
JUDETUL ………………………….
1
CONSILIUL LOCAL AL ………………..
2

 

 

STEMA
UNITATII ADMINISTRATIV- TERITORIALE

 

Initiator(i):

………………………………………. (functia, prenumele si numele)

Tip amendament:

 □ modificare
 □ completare
 □ abrogare

 

AMENDAMENT NR. ……
la proiectul de hotarare a consiliului local nr. ……/……… privind …

 

Text original

………….

Text modificat

………….

 

Motivatie:
……………………………………..
Semnatura initiatorului
……………………………………..

 

 

 ___________

   1 Se completeaza cu denumirea judetului sau cu municipiul Bucuresti.
   2 Se completeaza cu tipul si denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ANEXA Nr. 10
la regulament

 

 


Detalierea calcularii majoritatii absolute si a majoritatii calificate

in functie de numarul total al membrilor organului colegial


 

Numarul total al membrilor organului colegial

Majoritatea absoluta

Majoritatea calificata

9

5

7

 

 

ANEXA Nr. 11
la regulament

 

Cartus cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii

hotararii consiliului local


 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. ……/…………1

Nr. crt.

Operatiuni efectuate

Data ZZ/LL/AN

Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura

0

1

2

3

1

Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  □ absoluta  □ calificata2

…/…/………..

 

2

Comunicarea catre primar2)

…/…/…………

 

3

Comunicarea catre prefectul judetului3)

…/…/…………

 

4

Aducerea la cunostinta publica4)+5)

…/…/…………

 

5

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5)

…/…/…………

 

6

Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz

…/…/…………

 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii …
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.“
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.“

 _____________

   1 Se completeaza cu numarul si anul hotararii consiliului local.
   2 Se bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consiliului local.

 

Sarmizegetusa la 20.04.2021

Presedinte de sedinta Contrasemneaza ,Secretar General UAT

Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in HCL adoptate, ROF Consiliul Local.