Convocare sedinta ordinara 30.01.2023 ora 16:30

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

                                                                                                  Anexă la dispoziţia nr.24 /2023

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 30 IANUARIE  2023 ora  16:30

 

 

1.Proiect de hotărâre nr. 1/2023 privind adoptarea bugetului comunei Sarmizegetusa pe anul 2023 si a estimarilor pe perioada 2024-2026

                                                                                              Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 2.Proiect de hotărâre nr. 3/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni

 

                                                                                                   Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 3.Proiect de hotărâre nr. 4/2023 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 

                                                                                                Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  4.Proiect de hotărâre nr. 5/2023 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2023

 

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  5.Proiect de hotărâre nr. 6/2023 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai  persoanelor cu handicap pentru semestrul II al anului 2022

 

                                                                                                Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  6.Proiect de hotărâre nr. 7/2023 Privind propunerea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna  Sarmizegetusa  pentru  anul scolar 2023 – 2024

 

                                                                                                Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 7 .Proiect de hotărâre nr. 8/2023 Privind aprobarea solicitarii  prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr.133/26.04.2018 de la FNGCIMM SA IFN

 

                                                                                                Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 7.

 

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 7.

 

 

 

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1- 7.

 

                         Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

 

 

Sarmizegetusa, 25.01.2023

 

          PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

    Hibais Leontin  Dorin                                              SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

 

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.