HCL 13/2022 PAAR 2022

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA NR.13 din 28.02.2022

 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

la nivelul comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara pe anul 2022

 

 

 

            Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara;     

                        Intrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2022

                    

            Analizand referatul de aprobare  nr. 25/04.02.2022 si raportul comparimentului de resort nr.26/04.02.2022 la proiectul de hotarare nr.13/2022;

Tinand cont de prevederile HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; HG. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste; art. 13 lit. “a” din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;

Avand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a consiliului local Sarmizegetusa nr.35/28.02.2022, nr.39/28.02.2022 si nr.43/28.02.2022;

  In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin.(2), lit. d, alin.7, lit. h, art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                          HOTARASTE:

 

 

Art. 1. – Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara pe anul 2022 conform ANEXEI ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ,primarului  comunei  Sarmizegetusa si se afiseaza pe site-ul institutiei.

 

                Presedinte de sedinta                                    Contrasemneaza Secretar General

            Obrejan Marius Ciprian                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PENTRU ADOPTARE majoritate absouta – 5 consilierii.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 28.02.2022.

 

Consilieri în funcţie: 9 Consilieri prezenţi: ____. Pentru:___ Impotriva:____ Abtineri:____

 

 

Posted in HCL adoptate.