hcl 76/03.12.2021 aprobare indicatori construire capela mortuara

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL

SARMIZEGETUSA

 

 

HOTARAREA  NR.76 /20201

 

Aprobare indicatori tehnico – economici si deviz general pentru investitia  ,, Construire capela mortuara in satul Sarmizegetusa, judetul Hunedoara”

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

 

Examinand proiectul de hotarare nr. 78/2021 , referatul de aprobare nr. 154/02.12.2021 intocmit in acest sens si referatul de aprobare nr.155/02.12.2021;

Luand in considerare rapoartele comisiilor de specialiate ale consiliului local nr.181/03.12.2021, nr.182/03.12.2021 si nr.183/03.12.2021.

In conformitate cu art.44 alin.1 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

Conform art.129 alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(d), art.139 alin.1 , alin.3 lit.i,  art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. Aproba indicatorii tehnico-economici si  devizul general al investitiei  ,, Construire capela mortuara in satul Sarmizegetusa, judetul Hunedoara” conform anxelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art.2.  Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa va asigura resursele financiare necesare implementarii investitiei.

Art.3.  Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri cade in sarcina primarului comunei Sarmizegetusa şi a compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al acestuia. 

Art. 4 . Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                               

 Art.5 . Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa,compartimentului contabilitate si se afiseaza conform legii.

 

 

                  Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 03.12.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: ___, impotrivă: ____, abţineri: ____.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 LA HCL 76/2021

 

 

                                Principalii indicatori tehnico – economici  pentru investitia

  ,, Construire capela mortuara in satul Sarmizegetusa, judetul Hunedoara”

 

 

 

 

 

            INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

            VALOAREA TOTALA  A INVESTITIEI:

 

                                    Cu TVA       655.094,55  lei

 

                                    Din care C+M (inclusiv TVA)

                                                            500.574,16 lei

 

SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI:

-Din venituri proprii ale bugetului local

 

Sarmizegetusa, 03.12.2021

 

 

Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.