HCL 77/2021 RECTIFICAREA A X- A A BUGETULUI LOCAL

H O T Ă R Â R E A    nr. 77 / 2021

        privind Rectificarea a-X -a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa

 

Consilul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara,

Intrunit in sedinta extraordinara din data de 20.12.2021

            Avand in vedere referatul de aprobare la Proiectul de hotarare nr.85/2021 inregistrat cu nr.168/17.12.2021  si  raportul compartimentului contabilitate inregistrat cu nr.169/17.12.2021.

Avand in vedere adresa ANAF nr. 23412 / 07.12.2021 inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.2685/09.12.2021 si adresa Consiliului Judetean nr.22306/13.12.2021 inregistrata la Primaria Sarmizegetusa cu nr.2713/13.12.2021 si Anexa publicata pe site-ul MDLPA cu sumele alocate unitatilor administrativ teritoriale pentru plata unor cheltuieli curente si de capital.

 

In temeiul  Legii 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare,Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, Legea 227/ 2015  privind  Codul Fiscal;

 

Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

                                                               HOTARASTE:

 

       Art . 1. Se rectifica bugetul  local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2021 cu suma de 492 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local  va fi in suma de 6.159,50 mii lei la venituri si in suma de  8.192,50 mii lei la cheltuieli. 

          

     Art. 2. Suma  respectiva  modifica  clasificarea bugetara  atat la venituri cat si la cheltuieli  dupa cum urmeaza:

             VENITURI 

                               CHELTUIELI

Capitolul

  Suma

Capitolul

Suma  

 

11.02.02

04.02.05

04.02.04

42.02.34

37.02.01

42.02.65

07.02.02

11.02.06

 

+ 28 mii lei

+22,50 mii lei

+ 5 mii lei

+50 mii lei

+16 mii lei

+90 mii lei

+80,5 mii lei

+200 mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

51

-20.01.09

-20.02

67

-20.01.09

65

-59.01

68

-10.01.01

-15.01   

70

-20.01.09

-20.01.03

-71.03

 

 

+20 mii lei

+90 mii lei

 

+ 16 mii lei

 

+ 3 mii lei

 

+48 mii lei

+50 mii lei

 

+140 mii lei

+ 35 mii lei

+ 90 mii lei

Total

492 mii lei

Total

492 mii lei

 

 

 

 

 

 

       Art. 3. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.     

 

        Art. 4. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei  Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Serviciului  Buget finante a Consiliului Local Sarmizegetusa si se  afiseaza la sediul Consiliului Local prin grija secretarului. 

 

 

 

 

 

        Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

        Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 20.12.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi:9 . Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0 .

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.