PH 12/2022 Privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa judeţul Hunedoara pentru anul 2022

                                                                                              Anexă la PH nr. 12 / 2022

                                                                                               Aviz consultativ nr.5141/31.01.2022

 

 

PLAN DE ACŢIUNE

Privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa

judeţul Hunedoara pentru anul 2022

 

Obiectivul general

Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nedescriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Sarmizegetusa. în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.

Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru dezvolaltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Sarmizegetusa.

 

Grupuri ţinţă

Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul anual de acţiune:

 1. Copii şi familii aflate în dificultate;
 2. Persoane vârstnice;
 3. Persoane cu handicap;
 4. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
 5. Persoane victime ale violentei domestice;
 6. Alte persoane aflate în risc social.

 

     Strategia judeţeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în dificultate 2014 – 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.65/2014, si actualizata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 99/2019, respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:

 1. a) respectarea drepturilor copiilor, familiilor şi persoanelor adulte în dificultate prin implicarea resurselor necesare şi responsabilizarea tuturor factorilor cheie implicaţi în viaţa acestora;
 2. b) Respectarea drepturilor şi promovarea incliziunii sociale a copiilor aflaţii în situaţii vulnerabile;

c). Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă;

 1. d) Îmbunătăţirea accesului tuturor beneficiarilor la servicii de calitate

 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Sarmizegetusa , pentru perioada 2022-2026 aprobată prin HCL nr.83/2021 respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:

 1. a) Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari);
 2. b) Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;

      c)Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Sarmizegetusa;

      d)Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul comunei Sarmizegetusa , iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;

      e)Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.

 

 

 

                                                        Strategiile naţionale

 

               Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014.

               Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

 • îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate;
 • respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile;
 • prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă;
 • încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc.

 

          Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015.

 Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: –

 • Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe ample de activare pe piaţa muncii; 
 • Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii sociale;
 • Promovarea incluziunii sociale a comunităţii marginalizate printr-o abordare integrată, concentrată asupra copiilor; 
 • Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale;
 • Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare şi a altor servicii publice prin transformarea asistentului social într-un ,,integrator,, cu o atribuţie solidă de management de caz;
 • Investiții într-un sistem solid de asistență socială;
 • Creşterea rolului economiei sociale în reducea excluziunii sociale;
 • Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare.

 

          Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015.

 Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: –

 • Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice;
 • Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice;
 • Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu nevoi deØ îngrijire de lungă durată.

 

     Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016- 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016.

          Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

 • Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 
 • Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii;
 • Eliminarea discriminării şi asigurării egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii;
 • Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor.
 • Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc;
 • Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelorØ statistice şi de cercetare colectate în toate domeniile de activitate.

 

               Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018.

         Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

 • Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
 • Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime;
 • Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale;  Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

       

 Strategia naţională antidrog 2013-2020 şi Planul de acţiune în perioada 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2013.

              Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

 • Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială;
 • Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia;
 • Coordonarea în domeniul drogurilor, urmăreşte asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate;
 • În domeniul cooperării internaţionale, se urmăreşte reafirmarea angajamentului României, asumat prin documentele internaţionale şi prin cele bilaterale sau multilaterale la care ţara noastră este parte şi consolidarea poziţiei ca partener activ în efortul mondial de reducere a cererii şi ofertei de droguri precum şi a traficului de precursori;
 • Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorduri de cooperare / parteneriate

 

 • Protocol de colaborare oncheiat intre primaria Comunei Sarmizegetusa – Compartiment asistenta sociala si Scoala Gimanziala Sarmizegetusa , reprezentata prin director Tonca Argentina Loredana , Cabinet medical individual CMI Marisan reprezentat prin dr.Morariu Mariana si Parohia Ortodoxa Romana Sarmizegetusa reprezentata prin preot Sipos Raul Criastian in vederea indeplinirii unor atributii de monitorizare si analizare a situatiei copiilor din UAT Sarmizegetusa  referitor la prevenirea separarii copilului de familie si interventie in cazurile copiilor aflati in situatii de risc de parasiere in unita sanitate, a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, femei insarcinate cu risc de parasire a copilului, etc.
 • Conventie de colaborare nr.52/007.01.2021 incheiata cu DGASPC Hunedoara privind stabilirea cadrului general de colaborare a Centrului de zi de Recuperare entru copii Deva si Primaria Sarmizegetusa in vederera realizarii unor activitati destinate imbunatatirii vietii copiilor cu nevoi special de pe raza comunei care necesita program de recuperare.
 • Conventie de Colaborare intre DGASPC Hunedoara si Primaria Comunei Sarmizegetusa , avand ca obiect colaborarea dintre cele două instituții în vederea aplicării în mod unitar și cu celeritate a dispozițiilor legale care reglementează activitatea de prevenire a separării copilului de părinții săi, de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, persoane vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate, precum și de prevenire a instituționalizării acestora inregistrata sub nr.241/29.01.2020.

 

     Pentru anul 2022 Primaria Comunei Sarmizegetusa, îşi propune următoarele obiective generale:

     Obiectiv 1. Eficientizarea activităţii în cadrul compartimentului de asistență socială , prin următoarele activități:
– consultarea persoanelor care au atribuţii în domeniu;
– stabilirea sarcinilor;
– actualizarea fişelor de post;
– actualizarea procedurilor de lucru și revizuirea lor în funcție de modificările legislative;
– desemnarea responsabilităţilor si aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurilor decătre persoanele cu atribuţii în domeniu;
– punerea în aplicare a măsurilor stabilite de guvern și aplicarea legislației în vigoare;
    Obiectiv 2. Instruirea personalului
– Participarea personalului la cursuri de instruire și perfecționare.
     Obiectiv 3. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în comuna Sarmizegetusa
– Actualizarea bazei informatizate de date cu privire la beneficiarii de serviciisociale/beneficii sociale, oferite în cadrul compartimentului.
     Obiectiv 4: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor din domeniul social, în funcţie de nevoile identificate
– identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi
alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor
sociale şi a unor obiective comune în acest sens;
– folosirea experienţei acumulate şi consultarea personalului implicat în furnizarea de
servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
– referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de
altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.
       Obiectiv 5: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale
– evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora;

 

 

 

 

 

– întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate;
– asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului;
– folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului șibeneficiarilor;
– susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promovezeinteresele;
– monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens;
– acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie depriorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării;
– valorificarea feedback-ului primit de la beneficiari, parteneri, comunitate.
     Obiectiv 6: Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate
– Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre asistenţa socială şi rolulasistenţei sociale în comunitate;
– realizarea şi distribuirea de materiale informative cu privire la măsurile de asistenţăsocială;
– implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, primar, viceprimar) în problematicasocială;
– educație sanitară în școli;
– implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.
      Obiectiv 7: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social
– identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri decolaborare;
– încheierea de convenţii de parteneriat;
– crearea unei rețele de susținere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea câtmai multor factori din comunitate (familie, instituții, organizații, etc.) în rezolvareaproblemelor acestora.
       Obiectiv 8: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială
– identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
– informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
– implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţi

 

    Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale

 1. Serviciile sociale existente la nivel judeţean/local^3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacitate

Grad de ocupare

Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții personae beneficiare

Alte surse

Servicii pentru copii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Servicii pentru persoane adulte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

 

Denumire serviciu social propus

Cod serviciu social

Categorie beneficiari

Capacitate necesară

Capacitate clădire/spațiu necesar – mp

Resurse umane necesare

Buget estimat

Justificare

Nr. beneficiary/zi

Nr. locuri (în paturi)

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contributii ale beneficiarilor

Alte surse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pentru anul 2022 Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primăriei Sarmizegetusa nu va contracta servicii sociale.

 

Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza <LLNK 11998    34 12 211   0 17>Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:

– Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute de lege, în baza prevederilor Legii nr.
34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu
personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pot
acționa prin inițierea unor proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale iar Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primăriei Sarmizegetusa va sprijini inițiativaacestora atât sub aspect metodologic cât și sub aspect legislativ.
– Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primăriei Sarmizegetusa  urmărește pentru anul 2022  și încheierea de protocoale/convenții decolaborare cu asociațiile și fundațiile recunoscute și acreditate de lege, care se află pe raza administrativ teritorială a comunei Sarmizegetusa.

 

 

 

 

    Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean  în conformitate cu prevederile <LLNK 12017   797 20 302   6 44>art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017.

Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:

 1. a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale ,aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sarmizegetusa nr.83/2021 va fi afișată la sediul primăriei si postată pe site-ul primăriei ww.primariasarmizegetrusa.ro
 2. b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local dupa aprobare va fi afișat la sediul primăriei si postat pe site-ul primărie.
 3. c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare – formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – se actualizează cel puţin lunar;
 4. d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:
 5. e) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia – se actualizează lunar;
 6. f) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. – se actualizează trimestrial/anual;
 7. g) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti – se actualizează cel puţin anual;

 

 1. i) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale – se actualizează cel puţin trimestrial;

 

    Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;

       -prin Compartimentul de Asistenta Sociala si cu ajutorul asistentelor comunitare se va face educatie parentala adresata persoanelor care au in grija copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate;

       – se vor organiza actiuni de constientizare si sensibilizare a comunitatii cu privire la prevenirea situatiilor de risc ,a imbolnavirilor,a consumului de alcool,tutun si droguri.

       – se vor organiza pentru persoanele varstnice diverse evenimente(Ziua Internationala a personelor varstnice) si intalniri cu prilejul sarbatorilor religioase cu grupuri de colindatori;

Sunt prevazute a se realize:

 • Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;

       – Distribuirea de pliante,afisarea la avizierul institutiei,pagina web a primariei.

–  Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;

      – Distribuirea in scoli de pliante,brosuri cu diverse teme de interes.

–  Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;

       -identificarea in cadrul comunitatii a personelor vulnerabile din punct de vedere medical,social sau al saraciei,respective a factorilor de risc pentru sanatatea acestora si evaluarea ,determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sanatate ale acestora;

       -efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere sociala,medicala si psihologica a persoenei aflate in risc de marginalizare datorata starii de sanatate ,varstei,conditiilor de locuit sau situatiei material;

        -desfasurarea de programe si actiuni destinate reducerii riscului de excluziune sociala,protejarii si promovarii sanatatii,acces la servicii sociale si de sanatate.

 

       -informare privind distribuirea alimentelor prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD).

–  Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;

* Ianuarie – Sănătatea Mintală – Boala Alzheimer, Depresia, Autismul.

*Februarie – Luna Națională Anticancer

*  Martie – Luna alimentației / apei:

*  20 Martie – Ziua Mondială a Sănătății Orale

*  22 Martie – Ziua Mondială a Apei

* 24 Martie – Ziua Mondială anti TBC

*  Aprilie- Luna igienei / anti hepatită

*  7 Aprilie Ziua Mondială a Sănătății

* 24 – 30 Aprilie Săptămâna Europeană a Vaccinării

*  Mai – Luna anti HTA / Obezitate

*  4 Mai – Ziua Națională a Inimii

  5 Mai – Igiena Mâinilor

* 17 Mai – Ziua Mondială anti HTA, Ziua Europeană anti obezitate

*  31 Mai – Ziua Mondială fără tutun

*  Iunie – Luna antidrog – 26 Iunie – Ziua Internaţională Antidrog

*  Iulie- Luna Controlului Sănătății- Luna Națională Anti-alcool  26 Iulie- Ziua Mondială Anti-hepatită  *August – Luna mobilității / ecologiei

*  August- Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân

*  Septembrie – Luna Contracepției / Tinerilor

*  Octombrie – Luna Vârstnicului – 1 Octombrie- Ziua Internaţională a Vârstnicului

*  .Noiembrie – Luna AntiviolențăØ  14 Noiembrie – Ziua Mondială Anti-Diabetü  18 Noiembrie – Ziua Europeană a Antibioticelor

*  20 Noiembrie – Ziua Națională fără tutun

*  25 Noiembrie – Ziua internațională antiviolență împotriva femeilor

*  Decembrie – Luna anti SIDA

* 1 Decembrie – Ziua Mondială Anti Sida  Campanii de informare, conştientizare în şcoli şi comunitate împreună cu Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog diverse teme împreună cu Direcţia de Sănătate Publică

 

 

    Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

 1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:
 2. a) cursuri de perfecţionare

 

Personalul de specialitate

Nr. de persoane

Buget estimat

Personal contractual – inspector asistenta sociala

1

0

Personal contractual-asistent medical comunitar

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 1. b) cursuri de calificare

 

 

 

Nr. de persoane

Buget estimat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. c) sesiuni de instruire pentru:

    c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;

    c.2. asistenţi personali

    c.3. îngrijitori informali

    c.4. voluntari

 

 

Nr. de persoane

Buget estimate**

Personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate

 

 

Asistenţi personali*

20

4000

Îngrijitori informali

 

 

Voluntari

 

 

 

 

Nr. persoane

Buget estimat

 

 

 

    * organizarea de întâlniri periodice la sediul institutiei si instruirea acestora de catre persoana respunsabila din compartimentul asistenta sociala, medical de familie din comuna si juristul primariei.

** buget estimate pentru plata asistentilor personali pt anul 2022 –  742 mii lei

                       Întâlniri de lucru organizate cu:
Furnizorii de servicii sociale acreditați publici și privați;
Reprezentanți ai unităților de învățământ;
Asociații de dezvoltare intercomunitară;
Reprezentanți ai pensionarilor;
Reprezentanți ai DGASPC a județului Hunedoara, Direcția de Sănătate Publică a
județului Hunedoara, Casa Județeană de Pensii, Inspectoratului Școlar al județului
Hunedoara,
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Reprezentanți ai ONG-urilor în domenii precum protecția și promovarea drepturilor
copilului, ocrotirea persoanelor cu dizabilități;

 

            Atingerea obiectivelor din planul de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului local în care sunt cuprinse investiţiileşi sumele alocate Compartimentului de Asistenţă Socială al comunei  Sarmizegetusa judetul Hunedoara.

 

 

                                                                                                                                     Intocmit

                                                                                                         Inspector, Popescu Emanuela Patricia

 

                                                                                                       Avizat

                Primar                                                                     Secretar general UAT

        Hibais Leontin Dorin                                                   Bugariu Simona Nicoleta                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEODARA

PRIMARIA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

Nr. 23 /04.02.2022

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa  judeţul Hunedoara  pentru anul 2022

 

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa , se propune aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Hunedoara pentru anul 2022. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Hunedoara pentru anul 2022 se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale atât la nivel local cât și la nivelul judeţului Hunedoara, respectiv în conformitate cu strategiile și programele de interes național.

La întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Hunedoara pentru anul 2022, s-a ținut cont de Ordinul 1086/2018.

 Conform prevederilor art. 112 alin. (3), lit. ”b” din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările actuale ,, în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile administrației publice locale …în urma consultării furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele finanțate”. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Hunedoara pentru anul 2022 se întemeiază pe întregul ansamblu de principii și valori care guvernează întregul sistem național de asistență socială și s-a făcut cu participarea serviciilor, compartimentelor și birourilor Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Hunedoara.

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa s-a elaborat în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute legislatia specifica in vigoare.

 Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art. 112 alin. (3), lit. ”b” și art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului–cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată precum și ale art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), alin. (14) și ale art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare. Hunedoara, la 11.03.2020

                Propun domnilor si doamnelor consilieri aprobarea in forma prezentata.

 

Primar

Hibais Leontin Dorin

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEODARA

PRIMARIA SARMIZEGETUSA

SECRETAR

Nr.24 /04.02.2022

 

 

 

Raport de specialitate

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa  judeţul Hunedoara  pentru anul 2022

 

 

Din perspectivă funcţională acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major, respectiv asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. La întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa pentru anul 2022, s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Compartimentului Asistenţă Socială a comunei Sarmizegetusa, respectiv asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

        Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa  pentru anul 2022, s-a elaborat în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale atât la nivel local cât și la nivelul judeţului Hunedoara, respectiv cu strategiile și programele de interes național și se întemeiază pe întregul ansamblu de principii și valori care guvernează întregul sistem național de asistență socială. Totodată, elaborarea planului s-a făcut cu respectarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute de Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului–cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 În conformitate cu prevederile art.118 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa pentru anul 2022, a fost transmis prin adresa nr. 161 din data de 19.01.2022, spre consultare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Hunedoara, care a emis avizul consultativ  nr.5141/31.01.2022.

 Pentru asigurarea transparenței elaborării și adoptării proiectului de hotărâre, consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, cât și pentru asigurarea participării active a cetăţenilor la luarea deciziei administrative se impune respectarea și a dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Temeiul legal al propunerii noastre îl constituie următoarele acte normative: − Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; − Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; − Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului– cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti; − Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; − Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; − Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; − Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea; − Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; − Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; − Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; − Ordinul nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi; − Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; − Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; − Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare; − Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare; − Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; − Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale; − Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; − Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 155/2018 privind aprobarea reorganizării Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara, ca direcție de asistență socială cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Hunedoara. Competența aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, conform dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), alin. (14) și ale art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

            Proiectul de hotarare  îndeplinește condițiile de fapt și de drept în vederea supunerii spere aprobare coniliului local al comunei Sarmizegetusa.

 

 

 

Secretar,

Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

Proiect de Hotarare

Nr.  12 / 04.02.2022

 

 

 

HOTARAREA NR._______/2022

 

Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul

comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara pentru anul 2022

 

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

 

            Avănd în vedere:

 • Referatul de aprobare 23/04.02.2022 al primarului Comunei Sarmizegetusa la PH nr.12/2022;
 • Raportul de specialitate nr. 24/04.02.2022, cu propunerea de aprobare a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2022;
 • Avizul DGASPC Hunedoara – Serviciul Monitorizare
 • si avizul favorabil al comisiilor consiliului local Sarmizegetusa nr.3714/24.12.2019, nr.3715/24.12.2019 si nr.3716/24.12.2019;

      –    Prevederile art.5 din Anexa nr.3 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

 • Prevederile art.7 alin.4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

       In baza  art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7 lit. b si art. 139, alin. 1 si 3, lit. c, coroborat cu art. 5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a  si art. 243, alin.1, lit.adin OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE:

 

            Art.1  Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul asistenta sociala din cadrul  primariei comunei Sarmizegetusa.

Art.3.   Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4.   Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Hunedoara,Compartimentului asistenta sociala , primarului comunei si se afiseaza conform legii.

 

                                     Sarmizegetusa, 04.02.2022

 

        Initiator, Primar                                                   Avizat Secretar General UAT

        Hibais Leontin Dorin                                                     Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

Posted in Proiecte PHCL.