PH nr.14/2023 privind avizarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate speciale

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR

Proiect de hotărâre nr. 14/2023
privind avizarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate speciale

Avand in vedere PH .nr.14/2023 , referatul de aprobare nr. 27/06.02.2023 , prin care se propune avizarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” și reprezentanților legali pentru a aproba, în condițiile legii, această documentație, în scopul respectării prevederilor legale, a asigurării echilibrului contractual şi a prestării serviciului la parametrii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de norme şi documentele specifice si raportul compartimentului de resort nr.28/06.02.2023
Având în vedere :
a)adresa nr. 401/2023 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, înregistrată la Primăria comunei Sarmizegetusa sub nr. 222 din 06.02.2023 și anexele la aceasta;
b)documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”;
c)statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judetul Hunedoara”;
d)hotărârea consiliului local Sarmizegetusa privind asocierea Comunei Sarmizegetusa cu Județul Hunedoara și cu unele unități administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit.e), art. 6 lit. d), art. 7, art. 10 alin. (1), alin. (4)-(5) coroborat cu art. 8 alin. (3) lit. d¹), art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (3), art. 14¹ – 14³, art. 26 alin. (2) – (5¹), art. 28⁷ alin. (1)-(2) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitarede Utilităţi Publice nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr. 640/2022 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 89 alin. (3) și alin. (8), art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019, privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se avizează, conform anexei în format electronic la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta, documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, ce este compusă din :
a)instrucțiunile pentru ofertanți – fișa de date a achiziției;
b)Caietul de sarcini și anexele la acesta:
• anexa nr. 1 – Regulamentul Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara;
• anexa nr. 2 – Indicatori de performanță;
• anexa nr. 3 – Reguli generale;
• anexa nr. 4 – Date privind contractul;
• anexa nr. 5 – Zone greu accesibile.
c)proiectul Contractului de delegare;
d)formulare.
Art. 2 Se aprobă acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întreprinde toate demersurile prevăzute de lege, de documentele aferente organizării şi funcţionării serviciului pentru a aproba și implementa, în condiţiile statutului şi a legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente, documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă acordarea unui mandat special reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale comuna Sarmizegetusa stabilit în condiţiile art. 132 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, să voteze, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea, în cadrul acesteia, a documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, prevăzută în art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru unitatea administrativ-teritorială Hațeg, contractul de delegare având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara.
Art. 5 Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,.
Art. 6 Prezenta se afişează pe site-ul www.comuna-sarmizegetus.ro si se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, .

Sarmizegetusa, 06.02.2023

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR, SECRETAR GENERAL
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Nr. 27 din 06.22.2023

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind avizarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate speciale

Avand in vedere PH nr.14/2023 initiat de primarul comunei Sarmizegetusa si adresa nr. 401/2023, înregistrată la Primăria Comunei Sarmizegetusa sub nr. 222 din 06.02.2023 și anexele la aceasta, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al deşeurilor” Hunedoara, in baza art. 89 alin. (4) din codul administrativ înaintează, o documentatie cu solicitarea de aprobare a Planului Tarifar – Analiza pragului de suportabilitate al tarifelor (actualizare nov. 2022), a Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, a Strategiei de contractare, Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.
Se arată că documentația de atribuire cuprinde:
a) Instrucțiunile pentru ofertanți (Fișa de date a achiziției);
b) Caietul de sarcini și anexele la acesta (Anexa1- Regulamentul Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara, Anexa 2 – Indicatori de performanță, Anexa 3 – Reguli generale, Anexa 4 – Date privind contractul și Anexa 5 – Zone greu accesibile;
c) Proiectul Contractului de delegare;
d) Formulare.
Se precizeaza ca regulamentul serviciului a fost elaborat pentru următoarele activități:
• colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori. În cadrul colectării separate intră și deșeurile voluminoase din gospodării (gen mobilier, covoare, saltele, etc., dar nu deșeuri din construcții și demolări), precum și deșeuri cu conținut periculos provenite din gospodării (care vor fi colectate și depozitate separat și în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate). Pentru colectarea deșeurilor din construcții și demolări și gestionarea acestora, constructorul ori generatorul, după caz, care are responsabilitatea colectării și gestionarii acestora, va solicita operatorului de salubritate ori altui operator specializat oferirea de servicii de colectare si eliminare contra cost;
● organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale a deşeurilor, respectiv compostarea deșeurilor biodegradabile precum și a celor din parcuri și grădini la platforma de compostare de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor denumit în continuare CMID Bârcea Mare;
● operarea/administrarea staţiilor de transfer (Brad, Hațeg și Petroșani) pentru deșeurile municipale şi deşeurile similare;
● sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare de la Brad, Petroșani și cea din CMID Bârcea Mare;
● organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în stația de tratare mecano-biologică din CMID Bârcea Mare;
● administrarea depozitului conform de deşeuri municipale şi deseuri similare de la Bârcea Mare, inclusiv monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme închise prin proiect (Aninoasa, Orăştie, Uroi, Rapoltu Mare, Deva, Haţeg, Petrila, Lupeni, Călan şi Hunedoara).
Instrucțiunile pentru ofertanți conţin informaţiile generale, referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică și, sunt destinate operatorilor economici interesaţi să participe, în calitate de ofertant, la procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de delegare.
Caietul de sarcini și anexele la acesta reprezintă documentele care stau la baza întocmirii ofertei tehnice și ofertei financiare cu care orice operator economic poate participa la procedura de achiziție.
Proiectul de contract stabilește clauzele pe care de comun acord, Delegatarul și Delegatul ca părți semnatare se obligă să le respecte.
Formularele reprezintă documentele ce urmează a fi completate de fiecare operator economic participant la procedură, în vederea verificării și analizării de către comisia de evaluare desemnată în acest sens.
In conformitate cu art. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al colectivităţilor locale este prioritar si vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.
Potrivit art. 3 din Legea 101/2006 serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor. Serviciul public de salubrizare a localităţilor, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
Situatiile in care autorităţile locale aprobă expres anumite acte legate de organizarea si functionarea serviciului sunt imperativ prevăzute de lege.
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d¹), d²), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.
În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociaţiei se supun AVIZĂRII autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5) din acest act normativ, şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei.
Totodată, potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea privind serviciile comunitare de utilităţi publice desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului şi a licenţei emise de autoritatea de reglementare competentă, în condiţiile legii speciale. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, acestea elaborează un singur regulament al serviciului şi un singur caiet de sarcini al serviciului la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru serviciile/activităţile gestionate în comun. Acestea se aprobă de adunarea generală a asociaţiei în baza mandatului special prevăzut la art. 10 alin. (5).
În acelasi timp în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice documentaţia de atribuire cuprinde toate informaţiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de organizare, desfăşurare şi aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii şi anexele obligatorii la acestea prevăzute la art. 29 alin. (13). În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, documentaţia de atribuire se elaborează în cadrul asociaţiei, se supune AVIZĂRII autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit.
Asadar, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al deşeurilor” Hunedoara, în urma asocierii unitatilor administrative-teritoriale din judetul Hunedoara şi a aprobării documentelor ce stau la baza acestei asocieri, are obligatia să exercite, în numele şi pe seama autoritaţilor locale asociate, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d).
Printre excepţiile prevăzute de lege, pentru care se impune acordarea unui mandat special sunt atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. d¹) și art. 30 alin. (5) referitoare la aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea – în cazul gestiunii delegate.
Astfel, prin proiectul de hotarare ce are la baza prezentul referat se propune aprobarea avizării documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate speciale, în conditiile legii.
Potrivit art. 14 alin. 3 din Legea nr. 101/2006 în cazul gestiunii delegate, procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activităţilor de salubrizare, inclusiv pentru achiziţiile publice de servicii asigurate prin intermediul staţiilor/instalaţiilor de tratare sau depozitelor de deşeuri aflate în proprietatea privată a operatorilor economici, este stabilită de către autorităţile contractante conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, inclusiv cu respectarea regimului juridic al contractelor de delegare a gestiunii prevăzute la art. 29 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 14¹-14³ din Legea nr. 101/2006 în cazul proiectelor de investiţii în sistemele judeţene de management integrat al deşeurilor finanţate din fonduri europene nerambursabile, delegarea activităţilor de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) şi c)-i) se realizează numai de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, inclusiv pentru activităţile de salubrizare care se prestează prin intermediul staţiilor şi instalaţiilor de tratare a deşeurilor înregistrate în domeniul public al judeţului, dacă judeţul este membru în asociaţia de dezvoltare intercomunitară. În cazul încetării înainte de termen a contractului/contractelor de delegare a gestiunii prin care se implementează proiecte de investiţii în sistemul de management al deşeurilor finanţate din fonduri nerambursabile, asociaţia de dezvoltare intercomunitară are obligaţia de a încheia contracte de servicii, pe motive de urgenţă, în vederea asigurării continuităţii activităţii/activităţilor ce au făcut obiectul contractului de delegare care a încetat. În cazul în care, în exercitarea acestei obligaţii, asociaţia de dezvoltare intercomunitară aplică prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta are obligaţia să iniţieze o nouă procedură competitivă pentru atribuirea altui contract de delegare a gestiunii, în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicare.
Nivelul tarifelor ofertate/negociate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fundamentează pe elemente de cheltuieli, în baza fişelor de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare întocmite de către operatori, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016. Autorităţile contractante au obligaţia să prevadă în caietul de sarcini faptul că tarifele ofertate trebuie să fie însoţite de fişele de fundamentare pe elemente de cheltuieli, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că orice majorări ale tarifelor sau acoperirea parţială/totală a acestora prin taxă pentru anumite categorii de utilizatori finali, ulterior datei semnării contractului, vor respecta inclusiv legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi cea din domeniul ajutorului de stat, având în vedere faptul că o modificare semnificativă a contractului impune, conform legislaţiei privind achiziţiile publice, reatribuirea acestuia, şi măsura ar putea fi incidentă cu legislaţia din domeniul ajutorului de stat.
In conformitate cu art. 28⁷ din legea nr. 101/2006 autorităţile contractante au obligaţia să prevadă în caietul de sarcini faptul că toate tarifele ofertate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activităţii/activităţilor de salubrizare care se desfăşoară pe fluxul deşeurilor municipale se fundamentează şi se stabilesc obligatoriu în lei/tonă, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016. Tarifele pentru activităţile desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale pot fi convertite şi facturate în orice altă unitate de măsură, pe baza indicelui de generare a deşeurilor, densităţii deşeurilor, frecvenţei de colectare sau a altor elemente specifice instrumentelor economice implementate.
Fata de cele mentionate am rugamintea sa aprobati proiectul de hotarare in forma prezentata.
PRIMAR,
Hibais Leontin Dorin

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
SECRETAR GENERAL
Nr. 28 din 06.22.2023

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind avizarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate speciale

Analizand PH nr.14/2023 initiat de primarul comunei Sarmizegetusa, referatul primarului la proiect nr.14/2023 si adresa nr. 401/2023, înregistrată la Primăria Comunei Sarmizegetusa sub nr. 222 din 06.02.2023 și anexele la aceasta, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al deşeurilor” Hunedoara, in baza art. 89 alin. (4) din codul administrativ înaintează, o documentatie cu solicitarea de aprobare a Planului Tarifar – Analiza pragului de suportabilitate al tarifelor (actualizare nov. 2022), a Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, a Strategiei de contractare, Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.
Se arată că documentația de atribuire cuprinde:
e) Instrucțiunile pentru ofertanți (Fișa de date a achiziției);
f) Caietul de sarcini și anexele la acesta (Anexa1- Regulamentul Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara, Anexa 2 – Indicatori de performanță, Anexa 3 – Reguli generale, Anexa 4 – Date privind contractul și Anexa 5 – Zone greu accesibile;
g) Proiectul Contractului de delegare;
h) Formulare.
Se precizeaza ca regulamentul serviciului a fost elaborat pentru următoarele activități:
• colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori. În cadrul colectării separate intră și deșeurile voluminoase din gospodării (gen mobilier, covoare, saltele, etc., dar nu deșeuri din construcții și demolări), precum și deșeuri cu conținut periculos provenite din gospodării (care vor fi colectate și depozitate separat și în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate). Pentru colectarea deșeurilor din construcții și demolări și gestionarea acestora, constructorul ori generatorul, după caz, care are responsabilitatea colectării și gestionarii acestora, va solicita operatorului de salubritate ori altui operator specializat oferirea de servicii de colectare si eliminare contra cost;
● organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale a deşeurilor, respectiv compostarea deșeurilor biodegradabile precum și a celor din parcuri și grădini la platforma de compostare de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor denumit în continuare CMID Bârcea Mare;
● operarea/administrarea staţiilor de transfer (Brad, Hațeg și Petroșani) pentru deșeurile municipale şi deşeurile similare;
● sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare de la Brad, Petroșani și cea din CMID Bârcea Mare;
● organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în stația de tratare mecano-biologică din CMID Bârcea Mare;
● administrarea depozitului conform de deşeuri municipale şi deseuri similare de la Bârcea Mare, inclusiv monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme închise prin proiect (Aninoasa, Orăştie, Uroi, Rapoltu Mare, Deva, Haţeg, Petrila, Lupeni, Călan şi Hunedoara).
Tinand cont de prevederile legale in materie , in vigoare la data prezentului proiect,propun consiliului local Sarmizegetusa analizarea acestuia si aprobarea acestuia conform legii.

Secretar General
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, Proiecte PHCL.