proiect ordine de zi sedinta ordinara 21.12.2022 ora 16:30 anexa la DP 127/2022

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

                                                                                                  Anexă la dispoziţia nr.127 /2022

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 21 DECEMBRIE  2022 ora  16:30

 

 

1.Proiect de hotărâre nr. 64/2022 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, in raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

                                                                                              Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 79/2022 privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante  comuna Sarmizegetusa

 

                                                                                                   Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 82/2022 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2023

                                                                                                Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

4.Proiect de hotărâre nr. 83/2022 Pentru aprobarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractului de achizitie publica având ca obiect „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” și acordarea de mandate

                                                                                                 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 4.

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1- 4.

 

                         Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 16.12.2022

 

          PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

    Hibais Leontin  Dorin                                          p. SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice.