HCL 76/16.12.2022

H O T Ă R Â R E A    nr. 77 din 16.12.2022

                     privind Rectificarea a-XI -a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa

 

 

      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA , JUDETUL HUNEDOARA;

Intrunit in sedinta extraordinara din data de 16.12.2022

 

Avand in vedere referatul de aprobare la Proiectul de hotarare nr.81/2022 inregistrat cu nr.159/15.12.2022  si  raportul compartimentului contabilitate inregistrat cu nr.160/15.12.2022.

Luand in considerare adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara nr.HDG_STZ 25.749 din 08.12.2022 si inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.2579/09.12.2022  prin care  se comunica faptul ca la indicatorul 04.01 au fost incasate suplimentar sume in  anul 2022 fata de planul initial aprobat pentru anul 2022, adresa Consiliului Judetean  Hunedoara nr. 24.876 din 13.12.2022 si inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.2609/14.12.2022 ,prin care  se comunica faptul ca prin HCJ nr.386/12.12.2022 ne sunt repartizate sume suplimentare pentru plata sustinerea cheltuielilor de functionare si dezvoltare si adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara nr. HDG_STZ 26.224 din 13.12.2022 inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.2618/14.12.2022

Avand avizele comisiilorr de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.231/16.12.2022, nr.232/16.12.2022 si nr.233/16.12.2022

In temeiul  Legii 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare,Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021, Legea 227/ 2015  privind  Codul Fiscal;

 

Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

                                                                           

HOTARASTE:

 

      Art.1. Se rectifica bugetul  local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2022 cu suma 641 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local  va fi in suma de 6.100,50 mii lei la venituri si in suma de  7.600,50 mii lei la cheltuieli.

   

      Art. 2. Se aproba transferul sumei de 20 mii lei din  capitolul 51,alin 10.01.12 in  capitolul 84,alin.20.02.

   

      Art. 3. Se actualizeaza lista de investitii conform modificarilor din buget .    

   

       Art.4.  Se utilizeaza din excedentul anului 2021,sume provenite de la AFIR suma de 850 mii lei pentru plata facturilor de lucrari ,camine culturale si canalizare.   

   

     Art. 5.  Suma  respectiva  modifica  clasificarea bugetara  atat la venituri cat si la cheltuieli  dupa cum urmeaza:

 

             VENITURI 

                               CHELTUIELI

Capitolul

  Suma

Capitolul

Suma  

 

04.01

04.05

43.31

+19 mii lei

+50 mii lei

+572 mii lei

 

70.02-58.04.02

84.02. -20.02

 

+572 mii lei

+69 mii lei

 

 

Total

641 mii lei

Total

641 mii lei

   

 

Art.6. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                           

 

 

  Art. 7. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei  Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Serviciului  Buget finante a Consiliului Local Sarmizegetusa si se  afiseaza pe site-ul primariei. 

 

 

 

 

          Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza Secretar General

            Braila Adrian Mircea                                                          Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 16.12.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi:___. Voturi pentru:___, impotrivă: ___, abţineri:___

Posted in HCL adoptate.