Proiect ordine de zi sedinta ordinara 28.01.2022 anexa la DP nr.29/2022

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

Anexă la dispoziţia nr.29/2022              

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 28  IANUARIE 2022ora  1930

 

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 3/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pt 3 luni

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 4/2022   nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Sarmizegetusa 

 

                                                                                               Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 5/2022 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 6/2022 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap pentru trim.IV al anului 2021

                                                                                                       Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

5.Proiect de hotărâre nr. 7/2021 aprobarea Retea scolara pentru anul 2022-2023

 

                                                                                               Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

6.Proiect de hotărâre nr. 8 /2022 Executia bugetara pe trin IV al anului 2021

 

 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

7.Proiect de hotărâre nr. 9/2022 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localitatilor aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA si aprobarea incheierii actului aditional nr.9 la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE nr. 5400/05.05.2009

 

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

8.Diverse

            – ANALIZA ACTIVITATII DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE PE ANUL 2021

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 

 

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 7.

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 7.

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1 – 7.

 

 

                        Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 21.01.2022

 

 

 

         

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

Hibais Leontin Dorin                                                SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, Registrul pentru evidenta Proiectelor de Dispozitii de primar.