sedinta extraordinara 04.02.2022

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

Anexă la dispoziţia nr.33 / 2022              

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 04 FEBRUARIE  2021 ora  2000

 

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 2/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Sarmizegetusa , judetul Hunedoara pentru anul 2022

                                                                                                     Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 10/2022  privind aprobarea pretului pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita si a tarifului pentru canalizare-epurare pentru intreaga arie de operare  a S.C. APA PROD S.A. DEVA

 

                                                                                               Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 7.

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 7.

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1 – 7.

                                Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 31.01.2022

 

 

 

         

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

Hibais Leontin Dorin                                                p.SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, Dispozitii de primar.