PROIECT ORDINE DE ZI SEDINTA ORDINARA 31.07.2023 ORA 17:30 ANEXA LA DP 91/2023

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR

Anexă la dispoziţia nr.91/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din ziua de 31 IULIE 2023 ora 17:30

1.Proiect de hotărâre nr. 44/2023 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în Comuna Sarmizegetusa
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 46/2023 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr. 47/2023 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2023

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4.Proiect de hotărâre nr. 48/2023 Rectificarea a V a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa anul 2023
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-4
b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-4.
c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1-4.

Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronica : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Sarmizegetusa, 23.06.2023

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.