PV SEDINTA EXTRAORDINARA 16.12.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

  1. 84 din 16.12.2022

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din data de   16.12.2022

 

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.

    Sedinta a fost convocata  prin Dispoziţia primarului Nr. 125/2022 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

            Lucrarile sedintei sunt publice.            

       La lucrările şedinţei participă un număr de 8 consilieri din totalul de 9 in functie.

            La sedinta participă de drept  doamna Bugariu Simona Nicoleta persoana care tine locul secretarului comunei Sarmizegetusa. 

În continuare domnul  preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

 

  1. Proiect de hotarare nr. 81/2022 privind Rectificarea a-XI-a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa

                                                                                                   Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

  Se supune la vot ordinea de zi

  Se aproba cu 8 voturi pentru, 0 impotriva, 0abtineri.

 

         Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 

        Se trece la punctul 1 al ordinii  de zi.

 

    Se constata ca , la proiectul nr.81/2022 exista raportul primarului si referatul compartimentului de resort.

         Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.81/2022.(aviz favorabil)

        Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 81/2022 .( aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.81/2022. ( aviz nefavorabil)

                      Se trece la dezbaterii:

     Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

                    Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 77  din 17.12.2022 .

 

                 Epuizandu-se ordinea de zi, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

 

                    Presedinte de sedinta                                                     Secretar General U.A.T.

                   Braila Adrian Mircea                                                      Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Proces verbal sedinta.