PV SEDINTA EXTRAORDINARA 20.12.2023 ( aprobat in sedinta ordinara din data de 27.12.2023)

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMĂRIA
NR. 84 din 20.12.2023
PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din data de 20.12.2023

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.
Sedinta a fost convocata prin Dispoziţia primarului Nr. 143/2023 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Lucrarile sedintei sunt publice.
La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.
La sedinta participă doamna Socaciu Aurora Gina inspector superior in cadrul compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul primariei comunei Sarmizegetusa care tine locul secretarului general al comunei cand acesta se afla in concediu.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 07.12.2023 si se aproba cu : voturi pentru 9; impotriva 0; abtineri 0.
În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:
1. PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 80/2023 Privind rectificarea a X a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin
Se supune la vot ordinea de zi

Se aproba cu voturi pentru ¬¬¬9 ; impotriva 0; abtineri 0

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.
Se constata ca , la proiectul nr.80/2023 exista raportul primarului si referatul compartimentului de resort.
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.80/2023.(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 80/2023 .( aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.80/2023. ( aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole . Se aprobă cu voturi pentru 9;impotriva 0 ; abtineri 0
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Se aprobă cu voturi pentru 9; impotriva 0 ; abtineri 0
Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 76 din 20.12.2023 Privind rectificarea a X a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.

Epuizandu-se ordinea de zi, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa

Presedinte de sedinta Secretar General U.A.T.
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proces verbal sedinta.