PV sedinta ordinara 27.12.2023 aprobat in sedinta ordinara din data de 31.01.2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

NR. 88 din 27.12.2023
PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din data de 27.12.2023

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.
Sedinta a fost convocata prin Dispoziţia primarului Nr. 146/2023 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Consilierii locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi .
Lucrarile sedintei sunt publice.
La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.
La sedinta participă de drept doamna Bugariu Simona Nicoleta , secretarul general al comunei Sarmizegetusa. De asemenea, la sedinta participa doamna contabil Socaciu Aurora Gina.
Secretarul general al comunei trece în revistă legislația în materie de incompatibilităti si conflict de interese, şi atrage atenţia consilierilor locali să nu ia parte la dezbateri şi la vot în situaţia în care s-ar putea afla în stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi şi totodată să anunţe la începutul şedinţei o astfel de situaţie. (art.228 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ )
Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.
În continuare doamna Bugariu Simona Nicoleta, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prezintă procesul verbal al al sedintei extraordinare din data de 17.11.2023.
Se supune la vot procesul verbal care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul – verbal este aprobat cu urmatoarele voturi – TOTI PENTRU

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

11. .Proiect de hotărâre nr. 74/2023 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 78/2023 Privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna Sarmizegetusa
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr. 81/2023 Privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4.Proiect de hotărâre nr. 82/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu urmatoarele voturi TOTI PENTRU.

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 74/2023 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara .
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.74/2023.(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 74/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.74/2023 (aviz FAVORABIL).
Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1-6 fiind votat astfel:
9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri.
Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 77 din 27.12.2023 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara .

La punctul 2 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.78/2023 Privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna Sarmizegetusa.
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.78/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.78/2023 .(avizFAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.78/2023 .(aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1- 3 fiind votat astfel:
9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri
Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 78 din 27.12.2023 Privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna Sarmizegetusa.

La punctul 3 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 81/2023 Privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.81/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.81/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.81/2023 .(aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1 – 4 fiind votat astfel: 8 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri ( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 8 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri ( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina).

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 79 din 27.12.2023 Privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

La punctul 4 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.82/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.82/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.82/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.82/2023 .(aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1- 4 fiind votat astfel:
9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri
Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 80 din 27.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.

Epuizandu-se ordinea de zi si intrebarile , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta Secretar General U.A.T.
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proces verbal sedinta.