PV SEDINTA ORDINARA 31.05.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

                                                E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

  1. ­­­­32 din 29.03.2022

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din data de   31.05.2022

 

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.

            Sedinta a fost convocata  prin Dispoziţia primarului Nr. 76 / 25.05.2022 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilierii  locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi precum si procesul – verbal al sedintei ordinare din data de 27.04.2022 .

            Lucrarile sedintei sunt publice.            

       La lucrările şedinţei participă un număr de 8 consilieri din totalul de 9 in functie. Lipseste nemotivat domnul consilier Ciorogariu Florin.

La sedinta participă de drept  doamna Bugariu Simona Nicoleta persoana care tine locul secretarului comunei Sarmizegetusa.

       În continuare se  dă cuvântul doamnei Bugariu Simona Nicoleta care în conformitate cu prevederile art. 138  alin.(15)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.             

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27.04.2022 care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul – verbal este aprobat cu unanimitate de voturi pentru (8 pentru)

 

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 20/2022 Privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara.

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 34/2022   privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap 

                                                                                                 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 35/2022   privind abrogarea art.2 la HCL nr.22/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

4.Proiect de hotărâre nr. 36/2022   privind  aprobarea Documentelor suport si a  Documentației de atribuire

a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect Lot 2 – „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Se supune la vot ordinea de zi

Se aproba cu unanimitate de voturi pentru.

 

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.

 

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

 

         Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 20/2022 Privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara.

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.20/2022.(aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 20/2022  .(aviz favorabil)

         Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.20/2022 (aviz favorabil).

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.33 din 31.05.2022.

 

La punctul 2 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 34/2022  privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap  .

Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.34/2022 .(aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 34/2022 .(aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.34/2022  .(aviz favorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 34 din 31.05.2022.

 

 

       La punctul 3 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 35/ 2022 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap 

Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.35/2022. (aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 35/2022  .(aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.18/2022  .(aviz favorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.35 din 31.05.2022.

     

 

            La punctul 4 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 36/2022 privind abrogarea art.2 la HCL nr.22/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

 

  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.36/2022 .(aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 36/2022 .(aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.36/2022  .(aviz favorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 36 din 31.05.2022.

 

 

         La Diverse:

Doamna consilier local Obrejan Pamela Corina adreseaza domnului primar urmatoarele intrebari:

  1. Intrebare: Care este probramul bibliotecii comunale deoarece doreste sa imprumute carti?

Raspuns: Deocamdata nu avem stabilit un program deoarece, de la pensionarea doamnei bibliotecar Neluta Corui si pana in prezent,  nu am  desemnat o persaona care sa preia biblioteca si prin fisa postului sa i se delege atributii de bibliotecar, dar avem in vedere desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa

 

  1. Intrebare: De ce autoturismul primariei ( dusterul alb) este folosit in scopuri personale de catre angajatii primariei?

Raspuns: Masinile primariei nu sunt folosite in scopuri persoanle de catre angajatii primariei.

 

  1. Intrebare: Desi exista o taxa stabilita pentru inchiriere tractor, de ce aceasta nu se respecta?de ce nu exista acelasi pret pentru fiecare persoana?

Raspuns: Taxa stabilita este aceeasi penrtru fiecare persoana ,a taxa fiind stabiliata pe ora, fiecare plateste in functie de orele lucrate (inchiriate).

 

Epuizandu-se ordinea de zi si intrebarile , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

 

 

                    Presedinte de sedinta                                                     Secretar General U.A.T.

                 Obrejan Pamela Corina                                                      Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Proces verbal sedinta.