HCL 36/2022privind aprobarea Documentelor suport si a Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA  NR. 36 din 31.05.2022

 

privind  aprobarea Documentelor suport si a  Documentației de atribuire

a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect

Lot 2 – „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

 

Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2022

 

 

Avand in vedere :

– proiectul de hotarare nr.36/2022 privind  aprobarea Documentelor suport si a  Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect Lot 2 – „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”

– referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa  prin care se propune  aprobarea Documentelor suport si a  Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect  Lot 2 – „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”, inregistrat la nr. 70/24.05.2022;

– raportul compartimentului de resort din cadrul primariei Sarmizegetusa nr.71/24.05.2022;

– adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor județul Hunedoara,, având nr. 986/18.05.2022, înregistrată sub nr. 1002/18.05.2022, prin care se solicită organizarea unei ședințe a Consiliului Local pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3 pe durată determinată și a documentelor suport, mandatarea reprezentantului U.A.T. să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara aprobarea Documentației de atribuire și a documentelor suport, mandatarea Asociației ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de „negociere competitivă” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3, mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. contractele pentru fiecare lot;

– Nota de fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr. 984/18.05.2022 privind aprobarea Documentatiei de atribuire, a documentelor suport si acordarea mandatelor;

– avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.100/31.05.2022, nr.104/31.05.2022 si nr.108/31.05.2022;

Luand in considerare:

– Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța de urgență nr. 74/2018pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;

– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de către membrii A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;

– Statutul A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara;

-Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

-Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;

-Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 10, alin. 5, coroborat cu art. 8 alin.3, lit. ddin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

  In baza dispoziţiilor  art. 129, alin. 2, lit d, alin. 7, lit.n,  art. 139, alin. 1, alin. 3, lit.h, coroborat cu art. 5, lit. cc, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197-199, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,           

HOTARASTE :

 

            Art.1 Se aprobă Documentele suport din care fac parte Strategia de contractare și declarația privind persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul A.D.I. S.I.G.D.-Hunedoara, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

            Art.2 Se aprobă Documentația de atribuire care conține:

–           Instrucțiunile pentru ofertanți;

–           Documentul descriptiv;

–           Proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii;

–           Formularele și modelele de documente, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3. Se mandatează domnul primar HIBAIS LEONTIN DORIN, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,  pentru aprobarea Documentelor suport și pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de servicii pentru Lotul 2.

Art.4. Se acordă mandat A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de „negociere competitivă” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 2.

Art.5. Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. comuna Sarmizegetusa contractele pentru Lot 2 – „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza primarul comunei Sarmizegetusa.

Art.7. Hotararea  poate fi contestata in  conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.8. Prezenta se comunica in conditiile legii: Institutiei Prefectului, Judetul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara,, si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei.

 

                                                   Sarmizegetusa, 31.05.2022

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

               Consilier local                                                                       SECRETAR GENERAL

    OBREJAN PAMELA CORINA                                              BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea simpla

Adoptata prin vot deschis.Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi: 8,

Voturi pentru: 8, Voturi impotrivă: 0, Abţineri: 0.

Posted in HCL adoptate.