PV SEDINTA ORDINARA 31.10.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

                                                E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 NR.64 din 01.11.2022

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din data de   31.10.2022

 

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.

            Sedinta a fost convocata  prin Dispoziţia primarului Nr. 109 / 2022 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilierii  locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi precum si procesul – verbal al sedintei ordinare din data de 29.09.2022 si procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 13.10.2022.

            Lucrarile sedintei sunt publice.            

       La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.

La sedinta participă de drept  doamna Bugariu Simona Nicoleta persoana care tine locul secretarului comunei Sarmizegetusa.De asemenea la sedinta participa si doamna contabil Socaciu Aurora Gina

       În continuare se  dă cuvântul doamnei Bugariu Simona Nicoleta care în conformitate cu prevederile art. 138  alin.(15)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prezintă procesele verbale al ale celor doua sedinte care au fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.                      

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29.09.2022 care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul – verbal este aprobat cu unanimitate de voturi pentru (9 pentru)

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.10.2022 care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul – verbal este aprobat cu unanimitate de voturi pentru (9 pentru)

 

 

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

 

1.Proiect de hotărâre nr. 65/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni incepand cu luna noiembrie 2022

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 66/2022 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022

                                                                                                          Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr. 67/2022 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2022 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

                                                                                                        Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4.Proiect de hotărâre nr. 68/2022 Privind modificarea anexei nr.3 la HCL nr.60/20192 privind constituirea , încadrarea şi dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei SARMIZEGETUSA conform Ordinului MAI 75/2019 privind Criteriile de performanţă a SVSU     

                                                                                                        Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

5.Proiect de hotărâre nr. 69/2022 privind  aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru anul scolar 2022-2023.

                                                                                                     Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

6.Proiect de hotărâre nr. 70/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze “PENTRU”/”IMPOTRIVA” aprobarii Strategiei de dezvoltare a asociatiei si a pierderilor volumetrice de apa pentru anul 2021

   Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

          In conformitate cu prevederile art.135 alin.(8) primarul comunei propune suplimentarea ordinii de zi cu 1  proiect :

  • Ph nr.71/2022 privind Rectificarea a VIII a a bugetului comunei Sarmizegetusa

Consilierii locali aproba cu unanimitate de voturi pentru suplimentarea cu PH 71/2022.

 

       Domnul consilier local Ciorogariu Florin propune pentru suplimentarea ordinii de zi inregistrarea unui proiect privind alegerea viceprimarului comunei.Se supune la vot initiativa domnului consilier Ciorogariu Florin ,de a suplimenta ordinea de zi cu un proiect privind alegerea viceprimarului comunei, initiativa respinsa cu : 3 voturi pentru

                                    2 voturi impotriva

                                    4 abtineri

 

 

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.

 

  Se trece la dezbaterea celor 4 proiecte  ramase pe ordinea de zi a sedinei .

 

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

 

         Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 65/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni incepand cu luna noiembrie 2022

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.65/2022.(aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 65/2022  .(aviz favorabil)

         Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.65/2022 (aviz favorabil).

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.62 din 31.10.2022.

 

            La punctul 2 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 66/2022 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022 

       Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.66/2022 .(aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 58/2022 .(aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.66/2022  .(aviz favorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 63 din 31.10.2022.

 

 

       La punctul 3 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 67/2022 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2022 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.

Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.67/2022. (aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 67/2022  (aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.67/2022  (aviz favorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 64 din 31.10.2022.

     

            La punctul 4 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 68/2022 Privind modificarea anexei nr.3 la HCL nr.60/20192 privind constituirea , încadrarea şi dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei SARMIZEGETUSA conform Ordinului MAI 75/2019 privind Criteriile de performanţă a SVSU

               Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.68/2022 .(aviz nefavorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 68/2022  (aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.68/2022  (aviz favorabil)

 

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare ,pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 65 din 31.10.2022.

 

            La punctul 5 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 69/2022 privind  aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru anul scolar 2022-2023.

 

               Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.69/2022 .(aviz nefavorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 69/2022  (aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.69/2022  (aviz favorabil)

 

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare ,pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 66 din 31.10.2022.

 

            La punctul 6 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 70/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze “PENTRU”/”IMPOTRIVA” aprobarii Strategiei de dezvoltare a asociatiei si a pierderilor volumetrice de apa pentru anul 2021

               Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.70/2022 .(aviz nefavorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 70/2022  (aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.70/2022  (aviz favorabil)

 

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare ,pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 67 din 31.10.2022.

 

       La punctul 7 aprobat pe suplimentarea ordinii de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 71/2022 privind Rectificarea a VIII a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa.

               Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.71/2022 .(aviz nefavorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 72/2022  (aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.71/2022  (aviz favorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare ,pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 68 din 31.10.2022.

  Epuizandu-se ordinea de zi si intrebarile , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

 

                  Presedinte de  sedinta                                                     Secretar General U.A.T.

                 Popescu Petrisor Eugen                                                 Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

Posted in Proces verbal sedinta.