HCL 69/2022 RECTIFICAREA A IX A BUGETULUI LOCAL

 

R O M A N I A

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

 Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 69 din 07.11.2022

                     privind Rectificarea a-IX -a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa

 

 

 

      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA , JUDETUL HUNEDOARA;

Intrunit in sedinta extraordinara din data de 07.11.2022

 

 

            Avand in vedere referatul de aprobare la Proiectul de hotarare nr.72/2022 inregistrat cu nr.141/04.11.2022  si  raportul compartimentului contabilitate inregistrat cu nr.142/04.11.2022.

Luand in considerare HG nr.1306/2022 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unitati administrativ-teritoriale si adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara  nr.HDG_STZ 22772 din 03.11.2022 si inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.2337/04.11.2022 prin care ni se comunica suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 pentru plata unor cheltuieli curente si de capital.

Avizul comisieiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.207/07.11.2022, nr.208/07.11.2022 si nr.209/07.11.2022

In temeiul  Legii 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare,Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021, Legea 227/ 2015  privind  Codul Fiscal;

Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

                                                                           

 

                                                               HOTARASTE:

 

           Art.1   Se rectifica bugetul  local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2022 cu suma 200 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local  va fi in suma de 5.331,50 mii lei la venituri si in suma de  6.831,50 mii lei la cheltuieli, se modifica si lista de investitii.            

          Art. 2. Suma  respectiva  modifica  clasificarea bugetara  atat la venituri cat si la cheltuieli  dupa cum urmeaza:

             VENITURI 

                               CHELTUIELI

Capitolul

  Suma

Capitolul

Suma  

 

11.02.06

+200 mii lei

 

70.02.71

65.02.71

68.02.10

70.20.01.09

51.20.01.09

84.20.02

+60 mii lei

+ 7 mii lei

+ 40 mii lei

+23 mii lei

+10 mii lei

+60 mii lei

 

 

Total

200 mii lei

Total

200 mii lei

 

               

             

 

 

 

 

   Art.3. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                           

            Art. 4. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei  Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Serviciului  Buget finante a Consiliului Local Sarmizegetusa si se  afiseaza pe site-ul primariei. 

 

 

           Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza Secretar General

            Braila Adrian Mircea                                                          Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 07.11.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: ­9. Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in HCL adoptate.