SEDINTA ORDINARA 20.04.2023 ORA 16:30 ANEXA LA DP 46/2023

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR

Anexă la dispoziţia nr.46/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din ziua de 20 APRILIE 2023 ora 16:30

1.Proiect de hotărâre nr. 29/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni, incepand cu luna Mai 2023
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 30/2023 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr. 31/2023 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2024,
cu rata inflatiei de 13,8 %
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4.Proiect de hotărâre nr. 32/2023 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2023

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

5.Proiect de hotărâre nr. 33/2023 privind aprobarea modificarii numarului burselor scolare acordate elevilor cuprinsi in invatamantul preuniversitar de stat din comuna Sarmizegetusa pentru anul scolar 2022-2023, aprobat prin HCL 66/2022.
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

6.Proiect de hotărâre nr. 34/2023 privind aprobarea participarii UAT Comuna Sarmizegetusa la parteneriatul LEADER cu denumirea „ Asociatia Microregiunea Tara Hategului – Tinutul Padurenilor GAL”
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 3.

b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 3.

c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1- 3.

Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronica : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Sarmizegetusa, 13.04.2023

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.