SEDINTA ORDINARA 30.03.2023 ORA 16:30

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Anexă la dispoziţia nr.36/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din ziua de 30 MARTIE 2023 ora 16:30

1.Proiect de hotărâre nr. 23/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si stabilirea taxei speciale pentru inchirierea capelei mortuare din localitatea Sarmizegetusa
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 26/2023 privind aprobarea Actelor aditionale nr. 12/2023 si nr. 13/2023 de modificare si completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor in aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva, precum si amodificarii Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr. 27/2023 privind aprobarea incheierii actului aditional nr.2 la Documentul de Pozitie(DP) aferent proiectului “ SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL HUNEDOARA”
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 3.

b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 3.

c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1- 3.

Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Sarmizegetusa, 21.02.2023

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.