ANEXA LA DP 48/2024 SEDINTA ORDINARA 19.06.2024 ORA 16:00

 

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

                                                                                                          Anexă la dispoziţia nr.48/2024             

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 19  IUNIE  2024 ora  1600

 

 

 

1 Proiect de hotărâre nr. 26/2024 privind stabilirea situaţiilor deosebite si a situatiilor de necessitate  pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa

                                                                                                        Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 27/2024 privind  aprobarea indexării anuale cu rata inflaţiei de 10,4 % a impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2025

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 28/2024 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti din satul Paucinesti, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

 

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin 

 

4.Proiect de hotărâre nr. 29/2024 privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin    

 

5.Proiect de hotărâre nr. 30/2024 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al comunei Sarmizegetusa pe anul 2024

 

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin                                                                                                 

 

  1. Diverse

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 5.

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 5.

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1 – 5.

 

 

 

 

                                Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

 

 

Sarmizegetusa, 12.06.2024

 

 

 

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

Hibais Leontin Dorin                                                SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.