D I S P O Z I Ț I A Nr. 41 / 19.05.2020 privind elaborarea Codului de etică și integritate al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Sat. Sarmizegetusa, Strada Principala,nr. 4, judeţul Hunedoara
telefon/fax:0254/776510;776552 e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com
______________________________________________________________

D I S P O Z I Ț I A Nr. 41 / 19.05.2020

privind elaborarea Codului de etică și integritate al personalului
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei SARMIZEGETUSA,

Primarul comunei SARMIZEGETUSA , judetul Hunedoara;

Având în vedere referatul nr.1051/19.05.2021 si prevederile:
Legii 53/2003 – (r1) privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 1054 din 8 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 18 octombrie 2019;
În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.d) coroborat cu prevederile alin.(5) lit.e), art.196 alin. (1) lit.b), art.197 alin.(4), art. 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUNE:

ART.1. Se aprobă codul de etică și integritate al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei SARMIZEGETUSA, conform Anexei la prezenta dispoziţie.

ART.2. Prevederile prezentei dispozitii, ale Codului de etică și integritate al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei SARMIZEGETUSA va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor şi a personalului din aparatul de specialitate prin afişare la sediul Primăriei comunei SARMIZEGETUSA, precum şi prin postarea acestuia pe site-ul Primăriei.

ART.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează consilierul de etică.

ART.4. Orice altă prevedere contrară existentă în vigoare se abrogă.

ART.5. Prezenta dispoziție se poate contesta in conditiile legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.6. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștiință publică prin afișare la sediul instituției, primăria comunei SARMIZEGETUSA, se publică pe pagina de internet a instituției și se comunică: salariatilor institutiei si Instituției Prefectului Județului HUNEDOARA.

Sarmizegetusa , 19.05.2021

p.PRIMAR,
CONTRASEMNEAZA
Viceprimar, Hibais Leontin Dorin

Secretar general UAT
Bugariu Simona Nicoleta


 

Posted in Dispozitii de primar, FĂRĂ CATEGORIE.