HOTARAREA NR. 34 / 31.05.2021 Privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Sarmizegetusa

HOTARAREA NR. 34 / 31.05.2021
Privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare
a Consiliului Local Sarmizegetusa

Primarul Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.66/20.05.2021 si raportul compartimentului de resort nr.68/20.05.2021 la Proiectul de hotarare nr.34/2021;
Tinand seama de:
– HCL Sarmizegetusa nr.65/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa;
– Titlului V: Autoritatile publice locale – Cap.III: Consiliul local – Sectiunea 1:Constituirea consiliului local – Sectiunea 5: Dizolvarea consiliului local; Titlului VI:Mandatul de ales local – Cap.I: Dispozitii generale – Capitolul V: Raspunderea alesilor locali si art.l52 si art.l53 din 6.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
– art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata;
– art.l29, alin.(2), lit.”a” si alin.(3), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului Ministerului Administratiei Publice nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local
Avand avizul favorabil al comisiilor consiliului local Sarmizegetusa nr.55/31.05.2021, 57/31.05.2021 si nr.61/31.05.2021.
În temeiul prevederilor art.139 alin.1 art.196 alin.1 lit.a si art.243 alin.1 lit.(a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.I. Articolul 14 alin.(4) la HCL 22/2021 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se poate utiliza urmatorul algoritm, cu titlu de exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali in componenta comisiilor de specialitate, in ordinea crescatoare a numarului de mandate obtinute de fiecare grup si a numarului comisiei:

Partidul politic, alianta politica, alianta electorala sau candidatul independent

Numarul de mandate obtinute

Comisia I

Comisia II

Comisia III

0

1

2

3

4

A

1

1

0

0

B

2

1

1

0

C

3

1

1

1

D

4

2

1

1

E

5

2

1

2

F

6

2

2

2

G

7

3

2

2

H

8

3

2

3

Numarul de consilieri locali

9

3

3

3

 

Art.II. Anexa 10 la HCL 22/2021 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Numarul total al membrilor organului colegial

Numarul total al membrilor organului colegial

Majoritatea absoluta

Majoritatea calificata

9

5

7

 

Art.III. Celelalte prevederi ale HCL 22/2021 raman neschimbate.

Art.IV. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,Compartimentului primarului comunei Sarmizegetusa si se aduce la cunostinta publica conform legii

Presedinte de sedinta
Contrasemneaza
Dramnescu Dorin Marian

Secretar General
 Bugariu Simona Nicoleta


CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 31.05.2021. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0.

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.