Dispozita nr.98/2023 Privind desemnarea persoanelor responsabile pentru gestionarea Punctului de Contact Unic Electronic , a paginii de internet proprii si stabilirea masurilor imbunatatirii accesului cetateanului la servicii publice in conformitate cu Legea nr.9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 98 din 18.09.2023

Privind desemnarea persoanelor responsabile pentru gestionarea Punctului de Contact Unic Electronic , a paginii de internet proprii si stabilirea masurilor imbunatatirii accesului cetateanului la servicii publice in conformitate cu Legea nr.9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul secretarului general al comunei cu nr. 1925/18.09.2023 din care rezulta necesitatea emiterii unei dispozitii pentru implementarea masurilor necesare imbunatatirii accesului cetateanului la servicii publice
În conformitate cu prevederile :
-Hotararii de Guvern nr.922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de Contact Unic Electronic
-Regulamentului (UE) al Parlamentului European si al Consiliului 1724-2018 privind înfiinţarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informaţii, la proceduri şi la servicii de asistenţă şi de soluţionare a problemelor şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
-Legii nr.9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
– ale art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e), art. 196 alin. (1) lit b), art. 197 alin. (1)-(4), art. 198 alin. (1) și alin.(2) precum si art 243 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 Se desemneaza responsabilii cu gestionarea Punctului de Contact Unic Electronic astfel:
– doamna Bugariu Simona Nicoleta – consilier juridic in cadrul primariei comunei Sarmizegetusa ca administrator de institutie;
– doamna Socaciu Aurora Gina – inspector in cadrul compartimentului Contabilitate si Resurse Umane ca operator in cadrul institutiei;
– domnul Bora Valentin Eduard – inspector in cadrul Compartimentului Urbanism si Achizitii publice ca operator in cadrul institutiei;
– doamna Braila Alina Andreea – referent in cadrul compartimentului Registru Agricol ca operator in cadrul institutiei;
– doamna Popescu Emanuela Patricia – inspector in cadrul Compartimentului asistenta sociala si asistenta medicala comunitara ca operator in cadrul institutiei;
– doamna Cordos Daniela – asistent medical comunitar in cadrul Compartimentului asistenta sociala si asistenta medicala comunitara ca operator in cadrul institutiei;
– doamna Ionutiu Andreia Tatiana – inspector in cadrul Compartimentului Impozite si Taxe ca operator in cadrul institutiei;
– domnul Ianc Sergie Ovidiu – inspector in cadrul Compartimentului Proiecte Europene ca operator in cadrul institutiei;
– Domnul Cordos Claudiu Daniel – sef SVSU in cadrul compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta ca operator in cadrul institutiei;

Art.2.Persoanele nominalizate la art.1 sunt responsabile si de administrarea paginii proprii de internet pentru implementarea masurilor necesare imbunatatirii accesului cetateanului la serviciile publice.

Art.3 In vederea implementarii Legii nr.9 stabilirea masurilor imbunatatirii accesului cetateanului la servicii publice in conformitate cu Legea nr.9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative se vor respectarea măsurilor prevăzute în anexa la prezenta dispoziție ce face parte integrantă din aceasta.

Art.4 Incepand cu data prezentei dispozitii se abroga dispozitia primarului comunei Sarmizegetusa nr.96/2023.

Art.5 Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conformitate cu prevederile Legii nr.544/2004,a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6 Prezenta dispoziție se comunică: Instituției Prefectului județul Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa , compartimentelor din cadrul primariei Sarmizegetusa si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.

PRIMAR , CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL ,
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

Anexă la dispozitia primarului nr. 96/2023

Măsuri pentru implementarea prevederilor Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, dispune la nivelul autorităților administrației publice locale Sarmizegetusa

1. Publicarea, din oficiu, a informaţiilor şi modelelor de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe pagina de internet proprie, cât şi pe punctul de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării în format electronic de către beneficiar.Responsabilitatea revine fiecarui compartiment de specialiate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa.
2. Acceptarea copiei în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
3. Publicarea adresei de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate, pe punctul de contact unic electronic şi pe pagina proprie de internet.
4. Eliminarea cerinţei de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.
5.Interdictia de a solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituţii publice, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.
6.Interdictia de a solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, dosare, dosare cu şină, precum şi niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie si interdictia de a percepe taxe suplimentare pentru acoperirea costurilor acestora.
7.Acceptarea documentelor eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar
8.Se dispune ca toate compartimentele cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, toate serviciile și instituțiile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa să asigure, in mod gratuit, fotocopierea actelor, cererilor sau formularelor solicitate in format fizic.
9.Datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, detinute sau gestionate de o alta autoritate sau institutie publica, se iau direct de la respectiva autoritate sau institutie daca acest lucru a fost solicitat expres de beneficiarul serviciului public sau daca exista consimtamantul expres al acestuia.
10. Se instituie obligatia de a se specifica, în condițiile legii, pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia şi motivul colectării informaţiei.
11. Punerea în aplicare a metodologiei de calcul al duratei de completare a unui formular sau cereri, în format electronic, pentru furnizarea serviciilor publice pentru care este obligatorie, conform legii, completarea unor formulare sau cereri, la nivelul tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa , conform anexei A la prezentele măsuri, metodologice.
12.Aplicarea și totodată dezvoltarea obligaţiei de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată.
13.Se instituie obligatia de a folosi cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de acord să furnizeze o adresă de poştă electronică.
14.Se instituie obligația de a dezvolta capacitatea de furnizare a serviciilor publice electronice.
15.Se instituie obligatia de a publica seturi de date de interes public pe portatul www.data.gov.ro. pentru fiecare set de date încărcat pe portal, se va încarca și denumirea, descrierea și durata de timp în care este recomandată actualizarea setului de date.
16.Se instituie obligaţia de a prevedea explicit în caietele de sarcini şi în contractele aferente procedurilor de achiziţie publică demarate, care includ dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituţiei sau autorităţii, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.
17.Se instituie obligaţia de a analiza taxele aferente serviciilor publice furnizate sau, după caz, serviciilor publice pentru care monitorizează şi/sau controlează furnizarea, precum şi procedurile de furnizare şi numărul de documente solicitate beneficiarului pentru furnizarea serviciilor publice respective
18.Se instituie obligaţia de a înainta Guvernului un raport sintetic cu privire la cele constatate, precum şi propuneri de intervenţie, precum înlăturarea/comasarea de taxe, proceduri sau documente.Fiecare compartiment va intocmi un raport in functie de specificul compartimentului care va fi inaintat persoanei responsabile de la nivelul instituriei cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001, care il va inaninta Guvernului.
19.Se dispune modificarea procedurilor de furnizare a serviciilor publice și a tuturor procedurilor specifice controlului managerial intrern care se imupn a fis modificate pentru punerea in aplicare a prezentului act administrativ, în condițiile legii.
20.Se dispune respectarea planului de dezvoltare a serviciilor publice electronice conform anexei B la prezentele măsuri, la nivelul tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei , a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa.
21. Formularele specifice fiecarui compartiment, in format word, alaturi de detalirea procedurilor specifice fiecarui formular se publica si pe PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic. In acest sens fiecare functionar public/personal contractual trebuie sa isi creeze conturi de tip operatori din institutie.Pentru a putea solicita drepturi de operator , angajatul trebuie sa aiba deja un cont de tip cetatean activ pe PCUe. Pentru creerea acestor conturi se acceseaza portalul PCUe si se urmeaza instructiunile din Ghid de utilizare – operatori din cadrul institutiei.Odata inscrisi pe portal vor solicita drepturi de operator, apasand butonul „Contul meu” dupa care se alege optiunea „Cerere drepturi” , etc (se urmeaza pasii din manualul de utilizare).Incarcarea formularelor si adaugarea procedurilor specifice fiecarui compartiment/fiecarei activitati se poate face doar de catre Administratorul institutiei pe portalul PCUe . Astfel , angajatii vor trimite fiecare formular(format Word ) alaturi de procedura aferenta , administratorului institutiei, pe adresa de mail :secretar-general@comuna-sarmizegetusa.ro.

PRIMAR , CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL ,
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, Dispozitii de primar, FĂRĂ CATEGORIE.