Dispozitia nr.99/2023 privind aprobarea Metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular sau cereri, în format electronic, pentru furnizarea serviciilor publice pentru care este obligatorie, conform legii, completarea unor formulare sau cereri, la nivelul tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa si a Planului de dezvoltare a serviciilor publice electronice la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 99 din 18.09.2023

privind aprobarea Metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular sau cereri, în format electronic, pentru furnizarea serviciilor publice pentru care este obligatorie, conform legii, completarea unor formulare sau cereri, la nivelul tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa
si a
Planului de dezvoltare a serviciilor publice electronice la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa

Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul secretarului general al comunei cu nr. 1758/25.08.2023 din care rezulta necesitatea emiterii unei dispozitii privind aprobarea Metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular sau cereri, în format electronic, pentru furnizarea serviciilor publice pentru care este obligatorie, conform legii, completarea unor formulare sau cereri, la nivelul tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa si a Planului de dezvoltare a serviciilor publice electronice la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa
În conformitate cu prevederile art.1, art.5, art.6 si art.9 din OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratie publice centrale, administratiei publice locale si al institutiilor publice si pentru modificarea si completarea unor acte normative
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d) si e), art. 196 alin. (1) lit b), art. 197 alin. (1)-(4), art. 198 alin. (1) și alin.(2) precum si art 243 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 Se aproba Metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular sau cereri, în format electronic, pentru furnizarea serviciilor publice pentru care este obligatorie, conform legii, completarea unor formulare sau cereri, la nivelul tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa , conform Anexei nr.1 care face parte din prezenta dispozitie.
Art.2 Se aproba Planului de dezvoltare a serviciilor publice electronice la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa, conform Anexei nr.2 care face parte din prezenta dispozitie.
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conformitate cu prevederile Legii nr.544/2004,a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică: Instituției Prefectului județul Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa , compartimentelor din cadrul primariei Sarmizegetusa si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.

PRIMAR , CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL ,
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

PRIMARIA SARMIZEGETUSA

Anexa nr.1 la DP 99 / 2023

Metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular sau cereri, în format
electronic, pentru furnizarea serviciilor publice pentru care este obligatorie, conform legii, completarea unor formulare sau cereri, la nivelul tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa.

Art. 1 Prezenta metodologie se aplică modelelor de formulare sau cereri aferente furnizării serviciilor publice, în format electronic, pentru care este obligatorie, conform legii, completarea unor formulare sau cereri, disponibile atât pe website-ul propriu al autorităților administrației publice locale Sarmizegetusa, la adresa www.comuna-sarmizegetusa.ro cît și pe punctul de contact unic electronic, într-un format tehnic, care să permită descărcarea și editarea lor în scopul completării în format electronic de către beneficiar.

Art. 2 Calculul duratei de completare a unui formular sau cereri, în format electronic, care privesc prestarea de servicii publice pentru care este obligatorie, conform legii, completarea unor formulare sau cereri, de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa și serviciile și instituțiile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa, se determină potrivit prezentei metodologii.
Art. 3 Prezenta metodologie se aplică formularelor electronice, reprezentând formulare standard, tipizate, indiferent că acestea se numesc cerere, declarație, formular, anexă etc, ce vor fi disponibile în format electronic editabil, puse la dispoziția cetățenilor pentru completare cu informații personale ale solicitantului, inclusiv de identificare personală, detalii referitoare la solicitarea formulată, documente relevante referitoare la solicitare precum și alte date și informații necesare stabilirii unei stări de fat și de drept, ce se impun a fi trecute în revistă pentru soluționarea solicitării.
Art. 4 Toate formularele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 și a prezentei metodologii trebuie să fie disponibile pe site-ul propriu al autorităților administrației publice locale Sarmizegetusa la adresa www.comuna-sarmizegetusa.ro cît și pe punctul de contact unic electronic, obligația urmăririi acestei atribuții fiind a tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, și a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa.
Art. 5 Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Sarmizegetusa ori persoanele cu atribuții din cadrul compartimentelor au obligația să calculeze durata completării tuturor formularelor electronice utilizate și să facă mențiunile corespunzătoare privind durata de completare și motivul colectării informației pe fiecare formular/ tipizat, in parte, indiferent că acestea se numesc cerere, declarație, formular, anexă etc.
Art. 6 Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Sarmizegetusa și serviciile și instituțiile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa ori persoanele cu atribuții din cadrul compartimentelor au obligația să determine complexitatea formularelor, în condițiile legii, să analizeze fiecare secțiune a acestora și a întrebărilor/rubricilor individuale, astfel încât procesul de completare a acestora să determine structurarea informațiilor și reducerea timpului de completare, în scopul eficientizării și optimizării procesului.
Art. 7 Se instituie obligația ca evaluarea complexității formularelor să fie făcută periodic prin raportare la modificarea prevederilor legale ori a actualizării procedurilor operationale din cadrul sistemului de control managerial intern.
Art. 8 Durata de completare a fiecărei tip de cerere, declarație, formular, tipizat, etc poate fi diferita și se stabilește în mod estimativ de fiecare compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa și de serviciile și instituțiile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa, pentru formularele electronice proprii, editate în condițiile legii, prin raportare la aplicațiile și/sau terminalele informatice utilizate.
Art. 9 Metodele de estimare care pot fi utilizate de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa și serviciile și instituțiile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa, pentru stabilirea duratei de completare a formularelor sunt:
(1)algoritmul de calcul privind durata medie de completare a formularului/cererii/tipizatului/declarației etc, stabilit cu aplicarea mediei aritmetice, după cronometrarea timpului alocat pentru fiecare model, pentru un număr prestabilit de utilizatori, după cum urmează:
a)pentru eșantionarea grupului – țintă necesar în vederea stabilirii duratei de completare a formularului/cererii/tipizatului/declarației etc, în format electronic, se are în vedere pe cât posibil ca structura persoanelor care compun grupul, să fie alcătuită, într-o proporție majoritară din persoane cu capacitate medie, care nu folosesc servicii electronice zi de zi și care nu prezintă abilități deosebite de utilizare a echipamentelor electronice.
b)fiecare persoană din grupul țintă care completează formularul/cererea/tipizatul/declarația etc, în format electronic, va fi cronometrată, după care se stabilește durata medie de completare prin calcularea unei medii aritmetice și se adaugă o marjă suplimentară de timp pentru a acoperi și nevoile persoanelor fără competențe ori formare în acest sens.
(2)realizarea unui sondaj la sediul autorităților administrației publice locale și/sau online, pe baza unei monitorizări zilnice ori pe baza de voluntariat, prin cronometrarea timpilor și colectarea informațiilor și datelor necesare completării formularului/cererii/tipizatului/declarației etc, urmată de calcularea unei durate medii de completare.
(3)utilizarea unor părți ale aplicațiilor informatice utilizate care permit calcul duratei timpului de completare a formularului/cererii/tipizatului/declarației etc, urmată de calcularea unei durate medii de completare.
Art. 10 La stabilirea modalității de estimare a duratei de completare formularului / cererii / tipizatului /declarației etc, pot fi utilizate una sau mai multe metode dintre cele prevăzute de prezenta metodologie, urmând ca durata finală de completare să fie calculată ca durată medie a metodei ori a metodelor utilizate, după caz.

PRIMAR , CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL ,
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

PRIMARIA SARMIZEGETUSA

Anexa nr.2 la DP 99 / 2023

Planul de dezvoltare a serviciilor publice electronice la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, a serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local Sarmizegetusa

Nr.
crt. Serviciu public
furnizat Modalitate de furnizare
(online sau fizic
la ghişeu) Proiect de digitalizare
a serviciului public
(DA/NU) Denumire/funcţionalitate
proiect Sursă de
finanţare Termen de
implementare
1. Compartimentul contabilitate si resurse umane Online/fizic NU NU
2. Compartimentul de asistență socială si asistenta medicala comunitara
3. Compartimentul Secretar General
4. Compartimentul Registru agricol
5. Compartimentul Urbanism și achizitii publice
6. Compartimentul SVSU
7. Compartimentul impozite si taxe
8. Compartimentul Proiecte Europene

PRIMAR , CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL ,
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, Dispozitii de primar, FĂRĂ CATEGORIE.