DP 40/2024 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Sarmizegetusa ce vor fi utilizate in campania electorala la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 09 iunie 2024

                                                             ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

PRIMAR

Sat. Sarmizegetusa, Strada Principala,nr. 4, judeţul Hunedoara

telefon/fax:0254/776510;776552 e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

D I S P O Z I Ț I A     Nr.  40 din 30.04.2024

Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Sarmizegetusa ce vor fi utilizate in campania electorala la alegerile pentru  autoritatile administratiei  publice locale din data de 09 iunie 2024

 

Primarul comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

 

Avand in vedere:

– referatul intocmit in acest sens si  inregistrat la nr. 883/30.04.2024 prin care se propune stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral ce vor fi utilizate pentru  alegerile autoritatilor administratiei publice locale din data de 09 iunie 2024 ;

          – art. 79 , alin (1) din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali ;
          -punctul 106 din Anexa la HGR nr. 199/2024 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membriidin Romania in Parlamentul European din anul 2024 si la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 ;

In temeiul dispozitiilor art. 155 alin.1, lit.a,  alin. (2) lit. b), art. 156 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. b) si art.243, alin.1 lit a, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

       Art.1 – Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral in comuna Sarmizegetusa ce vor fi utilizate in campania electorala la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 09 iunie 2024, astfel:

            – Parcare centru satului    Sarmizegetusa ( parcarea din fata magazinului “ La Doi Pasi”)

            – Caminul Cultural  satul  Breazova

            – Caminul cultural satul    Hobita Gradiste.

            – Magazinul satesc  satul   Paucinesti

            – Caminul cultural satul     Zeicani

 

 Art.2. In locurile stabilite la art. 1 din prezenta dispozitie , afisajul este autorizat cu respectarea normelor privind afisajul electoral , numai pe panourile electorale amplasate si numai de catre partidele politice, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri , precum si pentru candidatii independenti.

            Art.3 –  Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4 – Dispozitia se comunica: Institutiei Prefectului – Judetul Hunedoara, se publica pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro si se afiseaza la sediul primariei prin grija secretarului general.

 

 

PRIMAR                                                                      CONTRASEMNEAZA

Hibais Leontin Dorin                                                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                                      Bugariu Simona Nicoleta

 

 

ROMANIA                                                                                      

JUDETUL HUNEDOARA                                                                    

COMUNA SARMIZEGETUSA                                 

SECRETAR GENERAL

  1. 883/30.04.2024

 

 

 

REFERAT

Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Sarmizegetusa ce vor fi utilizate in campania electorala la alegerile pentru  autoritatile administratiei  publice locale din data de 09 iunie 2024

 

Avand in vedere  prevedrile art. 79 , alin (1) din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali primarii sunt obligati ca dupa data expirarii termenului de depunere a candidaturilor, dar pana la ramanerea definitiva a acestora, sa stabileasca, prin dispozitie care se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei, locuri speciale pentru afisajul electoral, in care sa amplaseze panouri electorale, tinand seama de numarul candidatilor.

   Locurile speciale pentru afisaj trebuie sa fie stabilite in locuri publice frecventate de cetateni, astfel incat sa poata fi folosite fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective. In prealabil, primarii sunt obligati sa asigure inlaturarea din spatiul public a oricaror materiale de propaganda electorala ramase de la campaniile electorale precedente.

        Potrivit punctului 106 din Anexa la HGR nr. 199/2024 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membriidin Romania in Parlamentul European din anul 2024 si la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 ,  pana cel tarziu in 09.05.2024  trebuie emisa dispozitie pentru stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral.

In consecinta, propun emiterea unei dispozitii in scopul respectarii dispozitiilor legale mentionate.

 

SECRETAR GENERAL,

BUGARIU SIMONA NICOLETA

Posted in Dispozitii de primar, FĂRĂ CATEGORIE.