DP 39/2024 privind suspendarea la cerere a raportului de serviciu al doamnei SOCACIU AURORA – GINA , inspector superior in cadrul compartimentului contabilitate si resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa

ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

PRIMAR

Sat. Sarmizegetusa, Strada Principala,nr. 4, judeţul Hunedoara

telefon/fax:0254/776510;776552 e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

D I S P O Z I Ț I A     Nr. 39 din 30.04.2024

 

privind suspendarea la cerere a raportului de serviciu al doamnei  SOCACIU AURORA – GINA , inspector superior in cadrul compartimentului contabilitate si resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa

 

 

 

                   Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara ;

 

                   Având în vedere referatul întocmit în acest sens, înregistrat sub numărul 880 din 30.04.2024, intocmit in acest sens.

            Potrivit cererii nr.866/29.04.2024 adresata  primarului comunei Sarmizegetusa de catre doamna Socaciu Aurora – Gina, prin care solicita suspendarea raportului de serviciu in vederea participarii la campania electorala pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale din data de 09 iunie 2024 ;

                  În temeiul dispozițiilor art. 514 alin. (1), litera “h”,art.524, art.528 si art.531  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                 În baza art. 155, alin. (1), litera “e”, alin. (5), litera “e”, art. 196, alin. (1), litera “b”, art. 197, alin. (4), art. 199, alin. (1) și alin. (2) si  art. 243, alin. (1), litera “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

                                                         D I S P U N E:

 

                 Art. 1.- Incepand cu data de 10.05.2024 se suspenda raportul de serviciu al doamnei SOCACIU AURORA – GINA, avand functia publica de executie de inspector , clasa I , grad profesional superior in cadrul Compartimentului Contabilitate si Resurse Umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, la cererea functionarului public, pe perioada 10.05.2024 – 10.06.2024 , in vederea participarii la campania electorala pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale din data de 09  iunie  2024.

    Art. 2.- Doamna Socaciu Aurora – Gina va preda lucrarile  si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu in data de 09.05.2024 doamnei Ionutiu Andreia – Tatiana, inspector principal in cadrul Compartimentului impozite si taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa.

               Art. 3.- Prezenta dispoziţie se poate contesta conform Legii privind contenciosul administrativ, nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

   Art. 4.- Prezenta dispoziţie se va comunica d-nei Socaciu Aurora – Gina, doamnei Ionutiu Andreia – Tatiana, ANFP Bucuresti, primarului comunei şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.

 

                         Sarmizegetusa, 30.04.2024

 

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

    Hibais Leontin Dorin                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                         Bugariu Simona Nicoleta

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

SECRETAR GENERAL

Nr. 880 din 30.04.2024                                                                              

 

                                                                                                        

                                                                                                           

                                                                                                      

 

 

 

 

Referat

privind suspendarea la cerere a raportului de serviciu al doamnei  SOCACIU AURORA – GINA , inspector superior in cadrul compartimentului contabilitate si resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa

 

 

 

            Avand in vedere cererea nr.866/29.04.2024 comunicata primarului comunei Sarmizegetusa de catre doamna Socaciu Aurora – Gina, prin care solicita suspendarea raportului de serviciu in vederea participarii la campania electorala pentru alegerile autoritatilor publice locale din data de 09 iunie 2024.

                  În temeiul dispozițiilor art. 514 alin. (1), litera “h”,art.524, art.528 si art.531  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

Propun emiterea unei dispozitii privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Socaciu Aurora – Gina pe perioada 10.05.2024 – 10.06.2024.

 

 

Secretar General,

Bugariu Simona Nicoleta

 

Posted in Dispozitii de primar, FĂRĂ CATEGORIE.