H O T Ă R Â R E A  nr. 52 din 16.09. 2021 privind utilizarea sumei de 1.695.000 lei  din excedentul bugetar al anului 2020 pentru finantarea unor investitii

R O M A N I A
JUDETUL  HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  nr. 52 din 16.09. 2021
privind utilizarea sumei de 1.695.000 lei  din excedentul bugetar al anului 2020 pentru finantarea unor investitii

 

            Consiliul local al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara;

Intrunit in sedinta extraordinara din data de 16.09.2021.

 

            Ţinând cont de Proiectul de hotarare nr. 54/15.09.2021,  referatul de aprobare  nr.106/15.09.2021  a  primarului comunei Sarmizegetusa prin care se propune utilizarea sumei de 302.000 lei din excedentul bugetar al anului 2020 pentru finantarea unor investitii , raportul nr. 107/15.09.2021 a compartimentului de resort si avizele comisiilor de specialiate ale Consiliului Local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.109/15.09.2021, nr.114/16.09.2021 si nr.115/16.09.2021;

În conformitate cu dispoziţiile art. 58 , alin. 1, lit. a  din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificari si completari si cu dispozitiile Ordinului nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020;

            In temeiul dispoziţiilor art. 5, lit. cc,  art. 129, alin. 2, lit b ,alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit.a ,a  art. 196, alin. 1, lit a , art. 197, art.243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019- Coduladministrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1.  Se aprobă utilizarea sumei de 1.695.000 lei din excedentul bugetar al anului 2020, excedent care este în sumă de 2.948.615,01 lei , in cadrul sectiunii de dezvoltare, pentru finanţarea investitiilor:

              -Suma de 1.695.000 lei pentru investiția :“INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA – GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA”, capitolul 70.50 alineatul 58.04.02.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează primarul comunei Sarmizegetusa  si Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul primariei Sarmizegetusa.

Art.3. Cu drept de contestatie in conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a  contenciosului administrativ, cu  modificarile si completarile ulterioare .

            Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Compartimentului contabilitate si resurse umane şi se afişează pe site-ul institutiei prin grija secretarului.

 

           

   Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza Secretar General

                Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 16.09.2021. Consilieri în funcţie 9,

                                 Consilieri prezenţi: 7 . Voturi pentru: 7, impotrivă: – , abţineri: –

Posted in Executia bugetara, FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.