HCL 1 / 2022 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021

    ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

H O T A R A R E   NR. 1 din 07.01.2022

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021

 

            Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa , judetul Hunedoara;

                  Intrunit in sedinta extraordinara din data de 07.01.2022.

 

            Analizand referatul de aprobare nr. 1/06.01.2022  a prin care se propune aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunilor  de functionare si de dezvoltare pe anul 2021 si referatul compartimentului contabilitate nr.2 / 06.01.2022 la Ph nr.1/2022.

Avand avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.1/07.01.2022 , nr.2/07.01.2022 si nr.3/07.01.2022.

             In conformitate cu Ordinul nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021;

              Cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

                In temeiul  prevederilor art. 129, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit a,alin. 14, art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTARASTE:

            

          Art.1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, sursa A,  a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 1.354.682,46 lei, pentru anul 2021.

         Art.2. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul legal la Tribunalul Hunedoara conform prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

         Art.3.   Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarul comunei catre: Instituţia Prefectului judeţul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului contabilitate si resurse umane si se afiseaza pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.

                 

 

                      Presedinte de sedinta                                    Contrasemneaza secretar general   

                  Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 07.01.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0

 

 

Posted in HCL adoptate.