PV SEDINTA ORDINARA 27.12.2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

                                                E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

          NR.71 din 28.12.2021

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din data de   27.12.2021

 

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.

    Sedinta a fost convocata  prin Dispoziţia primarului Nr. 97 / 21.12.2021 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilierii  locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi precum si procesul – verbal al sedintei ordinare din data de 20.12.2021 .

            Lucrarile sedintei sunt publice.            

       La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.

            La sedinta participă de drept  doamna Bugariu Simona Nicoleta persoana care tine locul secretarului comunei Sarmizegetusa.

 

       În continuare se  dă cuvântul doamnei Bugariu Simona Nicoleta care în conformitate cu prevederile art. 138  alin.(15)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 20.12.2021 care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul – verbal este aprobat cu unanimitate de voturi pentru.

 

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 79/2021 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Comuna Sarmizegetusa, Judetul Hunedoara

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 80/2021   privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Sarmizegetusa, județul Hunedoara pentru perioada 2021 –2027

 

                                                                                               Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 81/2021 Privind: atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara, a suprafeței de 471 m.p., teren intravilan situat în satul Sarmizegetusa, parcela 657, categoria de folosinta curti constructii

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 82/2021 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice in forma sa initiala, pentru anul 2022,la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

 

                                                                                                       Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

5.Proiect de hotărâre nr. 83/2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021

                                                                                               Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

6.Proiect de hotărâre nr. 84/2021 Pentru aprobarea STRATEGIEI DE  DEZVOLTARE A SERVICIILOR  SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL COMUNEI SARMIZEGETUSA, JUDEŢUL HUNEDOARA , pentru perioada 2022-2026.           

 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

7.Proiect de hotărâre nr. 86/2021 privind insusirea Notificarii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, nr. 874/1975/22.08.2018 si mandatarea reprezentantului UAT comuna Sarmizegetusa în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem de Management Integrat al Deseurilor Judetul Hunedoara, să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara orice demersuri necesare în realizarea prevederilor stipulate în cuprinsul Notificării de reziliere

                                                                                                                         Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

In conformitate cu prevederile art.135 alin.(8) se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect :  Ph nr.87/2021 privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati si aprobarea indicatorilor tehnico-enomici pentru proiectul„STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

 

Se supune la vot ordinea de zi

Se aproba cu unanimitate de voturi pentru.

 

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.

 

        În continuare se ia o pauză pentru inregistrarea  proiectului nr.87/2021 , a referatului primarului la proiect , a referatului de specialitate si a avizelor comisiilor de specialitate ale consiliului local .

 

Se reia ședința și se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

    Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 79/2021 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Comuna Sarmizegetusa, Judetul Hunedoara

Secretarul  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.79/2021.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 79/2021 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.79/2021  .

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.78 din 27.12.2021.

 

La punctul 2 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 80/2021   privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Sarmizegetusa, județul Hunedoara pentru perioada 2021 –2027.

Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.80/2021   privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Sarmizegetusa, județul Hunedoara pentru perioada 2021 –2027.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 80/2021 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.80/2021  .

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 79 din 27.12.2021.

 

La punctul 3 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 81/2021 Privind: atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara, a suprafeței de 471 m.p., teren intravilan situat în satul Sarmizegetusa, parcela 657, categoria de folosinta curti constructii

 

Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.81/2021.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 81/2021 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.81/2021  .

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.80 din 27.12.2021.

 

La punctul 4 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 82/2021 privind aprobarea  Programului anual al achiziţiilor publice in forma sa initiala, pentru anul 2022,la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.82/2021.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 82/2021 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.82/2021  .

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.81 din 27.12.2021.

 

         La punctul 5 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate de primar prezinta  raportul la proiectul de hot.nr. 83/2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.83/2021.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 83/2021 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.83/2021  .

            Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.82 din 27.12.2021.

 

         La punctul 6 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate de primar prezinta  raportul la proiectul de hot.nr.84/2021 Pentru aprobarea STRATEGIEI DE  DEZVOLTARE A SERVICIILOR  SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL COMUNEI SARMIZEGETUSA, JUDEŢUL HUNEDOARA , pentru perioada 2022-2026.        

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.84/2021.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 84/2021 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.84/2021  .

            Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.83 din 27.12.2021

           La punctul 7 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate de primar prezinta  raportul la proiectul de hot.nr.86/2021 privind insusirea Notificarii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, nr. 874/1975/22.08.2018 si mandatarea reprezentantului UAT comuna Sarmizegetusa în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem de Management Integrat al Deseurilor Judetul Hunedoara, să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara orice demersuri necesare în realizarea prevederilor stipulate în cuprinsul Notificării de reziliere

 Secretarul Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.86/2021.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 86/2021 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.86/2021  .

            Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.84 din 27.12.2021.

 

La punctul 8 – suplimentarea la ordinea de zi , domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate de primar prezinta  raportul la proiectul de hot.nr. 87/2021 privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati” si aprobarea indicatorilor tehnico-enomici pentru proiectul„STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.87/2021.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 87/2021 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.87/2021  .

            Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.85 din 27.12.2021.

 

Epuizandu-se ordinea de zi, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

 

 

                    Presedinte de sedinta                                                     Secretar General U.A.T.

                 Hibais Iulian Gabriel                                                      Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Proces verbal sedinta.