hcl 14/2022 actualizare stat de functii

             R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

  COMUNA SARMIZEGETUSA

 

CONSILIUL LOCAL

337415, Sarmizegetusa , nr. 4

tel./fax: 0254/776510;776552

cod fiscal 4633293

primariasarmizegetusa@yahoo.com  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr.14 din 28.02.2022  

privind aprobarea  actualizarii statului de funcţii

a aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa , judetul Hunedoara

 

 

            Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

                          Intrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2022

 

Avand in vedere referatul de aprobare al  primarului comunei Sarmizegetusa nr. 27/17.02.2022 la proiectul de hotarare nr.14/2022 privind aprobarea actualizarii statului de funcţii a  aparatului  de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, si referatul secretarului comunei nr.28/17.02.2022 intocmit in acest sens.

            Vazand prevederile art.409 alin.1 si alin.3 lit.b din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

          Avand in vedere prevederile HCL Sarmizegetusa nr.62/2021 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa ;

Tinand cont de faptul ca,  primaria Sarmizegetusa in luna Noiembrie a anului 2021 a organizat concurs pentru ocuparea posturrilor contractuale vacante  de Sef  SVSU si inspector asistenta sociala , acestea ocupandu – se in urma concursului organizat;

            Luand in considerare incadrarea in numarul maxim de posturi  comunicat de Institutiea Prefectului judetul Hunedoara nr.2704/25.03.2021 prin care ni se comunica numarul maxim de posturi stabilit pentru anul 2021 care este de 19 posturi din care 3 posturi sunt pentru impementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile;

Avand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.36/28.02.2022, nr.40/28.02.2022 si nr.44/28.02.2022;

            În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.(a) si alin.3 lit.(c), art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a) si art.243 alin.1 lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE :

 

            Art.1.  Aprobă actualizarea  statului de funcţii  a  aparatului  de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetu Hunedoara, conform Anexei la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                       

      Art.3. Prezenta hotarare se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ,primarului  comunei  Sarmizegetusa ,ANFP Bucuresti si se afiseaza pe site – ul comunei Sarmizegetusa.

 

 

            Presedinte de sedinta                                    Contrasemneaza Secretar General

            Obrejan Marius Ciprian                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PENTRU ADOPTARE majoritate absouta – 5 consilierii.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 28.02.2022.

 

Consilieri în funcţie: 9 Consilieri prezenţi: ____. Pentru:___ Impotriva:____ Abtineri:____

 

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE.